FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

איך מכינים 126 לביטוח לאומי ולמס הכנסה?

מה זה טופס 126?

126 זה טופס שבו המעסיק מחויב לדווח על השכר השנתי ששילם לעובדיו במהלך השנה. הטופס מרכז את סך השכר ששולם לעובדים במהלך השנה.

טופס 126 אשר מוגש לרשות המיסים ולביטוח לאומי חייב להיות תואם לסך הדיווחים השוטפים אשר המעסיק מדווח במהלך השנה בטופס ה102.

עד מתי יש להגיש טופס 126?

טופס 126 יש להגיש לא יאוחר מ31 במרץ עבור השנה שחלפה. לרוב ניתנת אורכה בהגשה עד חודש מאי יוני.


מה עושים אם אין התאמה בין נתוני תוכנת השכר בטופס 126 לבין הדיווחים שבוצעו במהלך השנה?

במקרה ואין התאמה בין נתוני השכר בתוכנת השכר לבין הנתונים שדווחו, יש לבצע תיקון לאי התאמה.

ניתן להגיש בקשה לתיקון הדיווח למס הכנסה או לביטוח לאומי.

במרבית המקרים נוטים לתקן את הדיווחים במידה וסיפקת סיבה משכנעת מדוע אתה מבקש לתקן את הדיווח.

תיקון חריג או מספר תיקונים בדיווחים במהלך השנה יכולים להכניס את התיק לביקורת ניכוים.