054-801-8226

FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

איך מכינים 126 לביטוח לאומי ולמס הכנסה?

מה זה טופס 126?

126 זה טופס שבו המעסיק מחויב לדווח על השכר השנתי ששילם לעובדיו במהלך השנה. הטופס מרכז את סך השכר ששולם לעובדים במהלך השנה.

טופס 126 אשר מוגש לרשות המיסים ולביטוח לאומי חייב להיות תואם לסך הדיווחים השוטפים אשר המעסיק מדווח במהלך השנה בטופס ה102.

עד מתי יש להגיש טופס 126?

טופס 126 יש להגיש לא יאוחר מ31 במרץ עבור השנה שחלפה. לרוב ניתנת אורכה בהגשה עד חודש מאי יוני.