054-801-8226

FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

מדריך ביטוח לאומי לעצמאי

 
תשלום דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות מחושבים לפי גובה ההכנסות מעבודה ושלא מעבודה,
וכן על פי מעמד ביטוחי.
*עובד שכיר
*עובד עצמאי
*מי שאינו עובד ויש לו הכנסות שלא מעבודה, או שאין לו הכנסות.
 
 
עובד עצמאי-
 
חוק הביטוח הלאומי רואה בך "עובד עצמאי" אם אתה נמנה עם אחד מאלה: 
- מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
- מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע.
- מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע.
 
*השכר הממוצע 9,089 ש"ח.
 
עצמאי שאינו עונה על אחד מהתנאים הנ"ל ,לעניין חובת התשלום והזכאות לקצבאות ייחשב
 
כבעל הכנסה שלא מעבודה.
 
בעל הכנסה שלא מעבודה-תושב ישראל שיש לו הכנסות שאינן מעבודה.
 
חישוב דמי הביטוח הלאומי:
העובד העמצאי מצהיר בטופס הדין וחשבון הרב שנתי על ההכנסה הצפויה ובהתאם לכך יקבע לו סכום המקדמות החודשיות של דמי הביטוח, או שניתן להתבסס על פי שומה אחרונה.
המוסד מחשב מחדש עם קבלת השומה הסופית ממס הכנסה את דמי הביטוח השנתיים שבהם חייב ומיידע אותו בגין הפרשים.
 
שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מההכנסה- לעצמאים מעודכן ל- 01.01.2014
  מחלק מההכנסה שעד 60%
מהשכר הממוצע
שיעור מופחת של 5,453 ש"ח
מחלק ההכנסה שמעל 60%
מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח 
(שיעור מלא) 43,240 ש"ח *
דמי ביטוח לאומי 6.72% 11.23%
דמי ביטוח בריאות 3.10% 5%
סך הכל 9.82% 16.23%
 
 
*לחודש.
 
שים לב:
עצמאי ללא הכנסה או שהכנסתו נמוכה מהסכום המינימלי ישלם דמי ביטוח כאילו היתה הכנסתו הסכום המינימלי.
הכנסה מינימלית שווה ל25% מן השכר הממוצע לחודש -2,272 ש"ח החל מ1.1.2014
 
על ההכנסה של העצמאי שאינה עולה על 60% מהשכר הממוצע משלם העצמאי שיעור מופחת של דמי הביטוח. זאת בתנאי שאינו עובד גם כשכיר בנוסף על עבודתו כעצמאי. מבוטח עצמאי שהוא גם עובד שכיר נהנה כבר מהשיעור המופחת שנוכה משכרו כשכיר ולכן ישלם את השיעור המלא מהכנסתו כעצמאי.
 
 
ניכוי בעד תשלומים למוסד לביטוח לאומי
ע"פ סעיף 47א לפקודת מס הכנסה יותר ניכוי של 52% מהסכומים ששולמו בשנת המס (למעט הסכומים ששולמו כקנס על פיגור בתשלום והפרשי הצמדה ששולמו על פיגורים בתשלום) בתנאי שהתשלומים היו לגבי הכנסה שאינה ממשכורת ואינה משכר עבודה, ובתנאי שהניכוי לא יעלה על סכום ההכנסה החייבת שלפני ניכוי זה. אין לכלול תשלומים עבור מס בריאות ותשלומים ששילם שכיר עבור הכנסתו ממשכורת. 
שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובדים שכירים תושבי ישראל מגיל 18 עד גיל הפרישה, באחוזים מהשכר    מעודכן ל- 01.01.2014
  מחלק השכר שעד 60%
מהשכר הממוצע ( שיעור מופחת5,453 ש"ח )
מחלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא - 43,240 ש"ח )
מעסיק עובד סך הכול מעסיק עובד סך הכול
דמי ביטוח לאומי % 3.45 % 0.40 % 3.85 % 6.75 % 7.00 % 13.75
דמי ביטוח בריאות - % 3.10 % 3.10 - % 5.00 % 5.00
סך הכול % 3.45 % 3.50   % 6.95 % 6.75 % 12.00 % 18.75
 
 
 

דוגמה חישובית לתשלום דמי ביטוח לאומי:
 
דוגמה 1: עובד שיש לו הכנסה כשכיר וגם הכנסה כעצמאי .
 
עובד משתכר כשכיר 6,000 ש"ח בחודש ובנוסף יש לו הכנסה כעצמאי של 10,000 ש"ח בחודש.
 
עבור הכנסתו כשכיר בסך של 6,000 ש"ח יחויב בשיעורי דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות לעובדים שכירים ללא התחשבות בהכנסתו כעצמאי.
עבור הכנסתו כעצמאי בסך של 10,000 ש"ח ילקח בחשבון הכנסותו כעובד שכיר ולכן כל ההכנסה שבין 6,000 ש"ח לבין 16,000 ש"ח כעצמאי מהווה חלק מההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ותחויב בשיעורים המירבים הנהוגים עבור עצמאי.
 
דוגמה 2: עובד שיש לו הכנסה כשכיר וגם הכנסה כעצמאי וגם הכנסה שלא מעבודה.


מצב ראשון : אם סך ההכנסות כעצמאי וכשכיר יחד עולות על ההכנסה המירבית (43,240 ש"ח), הכנסתו שלא מעבודה לא תחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי.
מצב שני: אם סך ההכנסות כשכיר וכעצמאי יחד נמוכות מההכנסה המירבית (43,240 ש"ח),
 הכנסתו שלא-מעבודה תהיה חייבת בתשלום דמי ביטוח עד לגובה ההכנסה המרבית,
לאחר הפחתת 25% מהשכר הממוצע (השכר הממוצע הוא 9,089 ש"ח, 25% מהשכר הממוצע הם 2,272 ש"ח - נכון לינואר 2013) ולאחר שנלקחו בחשבון הכנסותיו כשכיר והכנסתו כעצמאי.
בכל מקרה לא יחוייב המבוטח בתשלום עבור ההכנסה שעולה על ההכנסה המירבית.
 
דוגמה מספרית:
 
עובד משתכר כשכיר 6,000 ש"ח בחודש ובנוסף יש לו הכנסה כעצמאי של 10,000 ש"ח בחודש וכן הכנסה שאינה מעבודה בסך של 7,000 ש"ח.
 
עבור הכנסתו כשכיר בסך של 6,000 ש"ח יחויב בשיעורי דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות לעובדים שכירים ללא התחשבות בהכנסתו כעצמאי.
עבור הכנסתו כעצמאי בסך של 10,000 ש"ח ילקח בחשבון הכנסותו כעובד שכיר ולכן כל ההכנסה שבין 6,000 ש"ח לבין 16,000 ש"ח כעצמאי מהווה חלק מההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ותחויב בשיעורים המירבים הנהוגים עבור עצמאי.
עבור ההכנסה שאינה מעבודה בסך של 7,000 ש"ח נפחית 25% מהשכר הממוצע
7000-2272=4,728 ש"ח
והיא תחויב בשיעורי דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה תוך התחשבות בהכנסותיו כשכיר ועצמאי, כלומר 16,000 לבין 20,728 ש"ח.
 
על ההכנסה שמעל 60%  מהשכר הממוצע בשיעור של 12 אחוז מהם 7 אחוז דמי ביטוח לאומי ו5 אחוז דמי ביטוח בריאות
כלומר 4,728 * 12%=567 ש"ח.


תגיות:
שיעורי ביטוח לאומי לעצמאי, רואה חשבון בפחח תקווה
 
המוסד לביטוח לאומי , ביטוח לאומי ויקפדיה