054-801-8226

FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

תוכל להיות מסווג כעוסק פטור במידה ואתה צופה שגובה עסקאותיך השנתיות אינו יעלה על התקרה הקבועה בחוק.

תקרת עוסק פטור מתעדכנת כל שנה.

ישנם עיסוקים ומקצועות אשר אינם מאפשרים על פי החוק להיות מסווג כעוסק פטור וזה ללא קשר לצפי מחזור העסקאות

השנתי.

מי לא יכול להיות עוסק פטור


להלן עדכון תקרת עוסק פטור 2016 על פי תיק מע"מ 1/12-0 אשר פורסם לציבור בתאריך 3.01.2016

על פי סעיף 1 לחוק מס ערך מוסף התשל"ו -1975 מחזור העסקאות המרבי של עוסק פטור לשנת 2016 הינו בסך 

של 99,006 ש"ח וזה במקום תקרת עוסק פטור 2015 שעודכנה שנה קודמת.מה עושים במידה ועברתי את תקרת הכנסה השנתית לעוסק פטור?


שאלה: לאברהם הכנסה ממשכורת בסך 150,000 ש"ח בשנה ובנוסף הוא מעוניין להקים עסק במקביל לעבודתו כשכיר, 

האם קיימת אפשרות להרשם כעוסק פטור וזה למרות שההכנסה שלו ממשכורת עוברת את תקרת העוסק פטור?

תשובה: עוסקים רבים נוטים לטעות ולחשוב שהכנסה ממשכורת "נספרת" לצורך קביעת התקרה לעוסק פטור.

תקרת ההכנסה השנתית לעוסק פטור נמדדת רק בגין הכנסה מעסק ולא ממשכורת ואין כל קשר לשאר הכנסותיו של הנישום.

אברהם כמובן יוכל להיות עוסק פטור ולהוציא קבלות ללקוחותיו.


ממולץ להתיעץ עם רואה חשבון בפ"ת יניב טולדנו לפני פתיחת תיק עוסק פטור על מנת לאמוד את 

המשמעויות ברישום עסק ברשויות המס, ובביטוח לאומי.

אין לראות במדריך זה כיעוץ מקצועי או מתן חוות דעת אלא הוא מהווה למסירת מידע בלבד.

תגיות :עוסק פטור 2016 תקרת הכנסות 99,006 ש"ח,  המדריך לעוסק הפטור , רואה חשבון 

עוסק פטור 2016 תקרת הכנסות שנתית 99,006 ש"ח