FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

מה דין הכנסות דמי שכירות של דירת מגורים שמשמשת למגורים ומושכרת לחברה:

האם דמי שכירות בגין דירת מגורים המתקבלים מחברה ימוסו לפי סעיף 122 לפקודת מס הכנסה בשיעור מס
מופחת של 10% ? האם העסקה חייבת במע"מ?
מה דין הכנסות שכירות דירת מגורים המשמשת למגורים ומושכרת לשגרירות מדינה זרה? 


תשובה: 

היבט מע"מ: 
כאשר חוזה השכירות נחתם בין בעל הדירה לבין חברה ייתכן חבות במע"מ בגין הכנסות השכירות.
פס"ד ש.י סימון אחזקות בע"מ דן בנושא.
בדרך כלל כדי שהשכרה למגורים תהא פטורה ממע"מ - על ההשכרה להיות ישירות לדייר.
מע"מ רואה בהשכרה לחברה כשימוש עסקי ויתכן חבות במע"מ בגין ההשכרה.
גם לענין השכרת דירת מגורים לשגרירות מדינה זרה, כאשר השימוש הוא למגורים והחוזה נחתם מול השגרירות 
יכול ויחול מע"מ על הכנסת השכירות.
היבט מס הכנסה: 
כאשר השימוש הינו למגורים לא משנה מי המשכיר ניתן להנות ממסלול 10%.

 

אין לראות במדריך זה כיעוץ מקצועי או מתן חוות דעת אלא הוא מהווה למסירת מידע בלבד.
תגיות : השכרת דירה לחברה, השכרת דירה לשגרירות, מע"מ על השכרת דירה לחברה, מע"מ השכרת דירה לשגרירות, 
רואה חשבון פ"ת , מדריך מס על השכרת דירה

   מס על השכרת דירה לחברה/
השכרת דירת מגורים לשגרירות