FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

איך ניתן לא לשלם מס על השכרת דירה למגורים? כחוק!


על הכנסת שכר דירה למגורים קיימים מספר מסלולי מיסוי לבחירת הנישום.

במידה ובוחרים במסלול חיוב במס לפי מדרגות המס, קיימת אפשרות להכיר בהוצאות שהוצאו לצורך הפקת הכנסת דמי השכירות. 

במצב דברים אלה ניתן להגיע לחבות מס מינמלית אם בכלל.


מאמר זה יעסוק במסלול חיוב מס לפי מדרגות המס.

להלן ההסבר המפורט :

בסעיף 2 (6) לפקודת מס הכנסה נקבע כי הכנסות מדמי שכירות שהפיק תושב ישראל בגין אחוזת בית או בקרקע או בבנין תעשיתי

מהווים כהכנסה חייבת בידי הנישום.
בחירה במסלול דיווח הכנסת שכירות לפי מדרגות המס מאפשרת להכיר בהוצאות בייצור ההכנסה מדמי השכירות.

מה הכוונה? מס משלמים על הרווח. כלומר רווח יהיה הכנסה בניכוי הוצאה.

במידה ויש לנו הוצאות בגין הנכס שאותו אנחנו משכירים נוכל לדרוש הוצאות אלה בניכוי לצורך חישוב ההכנסה החייבת(=הרווח)

מדמי השכירות.

שונה הדבר כאשר אנחנו בוחרים במסלול פטור או במסלול של 10% אשר אינו מאפשר לדרוש הוצאות בניכוי.

איזה הוצאות מותר לנו לדרוש בניכוי כנגד הכנסות שכירות מדירה?

1. הוצאות פחת של 4% בשנה בגין הנכס (כאשר החישוב יתבצע 2/3 מעלות הנכס ללא רכיב הקרקע)

2.הוצאות מימון ברכישת הנכס כגון הוצאות ריבית על המשכנתא.

3. תיקונים שוטפים ועלויות שוטפות בהחזקת הנכס.

4. שכר טרחת עורך דין, דמי תיווך ועוד.דיווח הכנסות שכירות על פי מסלול חיוב מס על פי מדרגות המס- ייתכן ויהיה כדאי כאשר עלות רכישת הדירה

ממנה מופק דמי השכירות הינו בעלות גבוהה אזי סכום הפחת יהיה גבוה וכן הוצאות הריבית למימון הרכישה יהיו גבוהות.


במצב זה הכנסת השכירות שלכם קטנה עקב הוצאות מרובות בהחזקת הנכס אשר יכול ויותירו את חבות המס על ההכנסה

בחיוב מזערי אם בכלל.


 במידה ואתם זקוקים לסיוע בדיווח הכנסת שכר דירה למגורים

צרו קשר עם משרדנו י.טולדנו רואה חשבון במרכז 054-8018226 

אין לראות במדריך זה כיעוץ מקצועי או מתן חוות דעת אלא הוא מהווה למסירת מידע בלבד.


תגיות : מדריך מס על השכרת דירה, רואה חשבון פתח תקווה