054-801-8226

FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

החבות במע"מ הוסדרה בחוק מע"מ התשל"ו 1976 - חוק איזור סחר חופשי באילת 1. האם שירות הניתן על ידי עוסק תושב אילת לעוסק מחוץ לאילת חייב במע"מ?

במידה והשירות ניתן מחוץ לאיזור אילת יהיה חיוב במע"מ באופן מלא.

במידה והשירות ניתן בחלקו באיזור אילת ובחלקו באיזור מחוץ לאילת, המבחן יהיה על פי בדיקה של מקום עיקר מתן השירות.

כלומר במידה והשירות בעיקרו ניתן באילת יחול פטור מע"מ.

2. האם מתן שירות לתושב איזור אילת בנוגע לנכס הקיים באילת חייב במע"מ?

במקרה זה מתן השירות הינו בגין נכס המצוי באילת ולכן יהיה פטור ממע"מ.

3.האם חל חיוב בגין שירות הניתן בפועל באיזור אילת על ידי עוסק תושב אילת ללקוח באילת וללקוח שאינו תושב אילת 

מס ערך מוסף באילת