FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

עברתי את תקרת עוסק פטור, כמה מע"מ אשלם?

איך מחשבים כמה מע"מ צריך לשלם כשעוברים את תקרת עוסק פטור?

מאמר זה יענה על השאלות הנ"ל:

עוסק פטור במידה ועברת את תקרת מחזור העסקאות השנתי לעוסק פטור תסווג כעוסק מורשה.

לאחר סיווגך כעוסק מורשה לא תוכל לשוב להיות עוסק פטור במשך שנתיים רצופות לאחר שהוכחת שלא עברת את תקרת מחזור

העסקאות לעוסק הפטור. 

מעוסק מורשה לעוסק פטור

המלצה- כדאי לנסות לאחר את קבלת ההכנסות לקראת סוף השנה כדי לשמור על מעמדך כעוסק פטור.

באותו יום שבו עברת את תקרת העסקאות לעוסק הפטור, זה היום שבו תהיה ראשי לקזז מס תשומות כנגד מס עסקאות.

במידה ובשנת המס עברת את מחזור העסקאות לעוסק פטור, יש לשלם מע"מ בגין ההפרש.

כיצד יש לבצע את החישוב:


להלן דוגמה מספרית:

עוסק פטור הוציא קבלות ללקוחתיו בשנת המס 2014 בסך של 120,000 ש"ח

תקרת מחזור העסקאות לעוסק פטור בשנת 2014 הינה בסך של 99,006 ש"ח.

כמה מע"מ יצטרך לשלם?

תשובה

                              הכנסות :  120,000

                         פחות 

תקרת הכנסות עוסק פטור 2014 : 99,006

                                  הפרש:   20,994


מסכום ההפרש יש לחלץ את המע"מ: שיעור המע"מ בשנת 2014 הינו 18% 

20,994/1.18 = 17,791

סך מע"מ עסקאות הינו (20,994-17,791)= 3,202 ש"ח.

שים לב רק מהיום שבו עברת את הסכום הקובע של מחזור העסקאות לעוסק פטור, זה היום שבו תהיה ראשי לקזז

מע"מ תשומות כנגד מע"מ עסקאות.


קרא עוד: 

עוסק מורשה 

ניכוי מס תשומותמשרדנו מבצע חישוב זה בעבור הלקוח ומסייע להסדיר את החוב לצורכי מס ערך מוסף וכן להגיע לפריסת חוב עם רשות

המיסים.תגיות: מע"מ מעל תקרת עוסק פטור , המדריך לעוסק הפטור, רואה חשבון בפתח תקווה.


 

חישוב חבות במע"מ כאשר עוברים את תקרת מחזור העסקאות לעוסק פטור