FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

ניכוי מע"מ לעוסק פטור על פי תקנה 6א' לתקנות מס ערך מוסף.

 
אישור עוסק פטור הניתן על ידי רשויות מע"מ כולל בתוכו מספר הערות:

(מופיע בכתיב קטן בתחתית דף האישור)

"לידיעתך:

1.עוסק פטור אינו רשאי להוציא חשבונית מס ואינו רשאי לנכות מס תשומות.

2.הפטור על פי  אישור זה, אינו חל על מי שנותן שירותים לפי תקנה 6א' לתקנות מע"מ, התשל"ז- 1976,

לעוסק, למלכ"ר או למוסד כספי.


3. רישום למע"מ אינו פוטר מחובת מתן הודעה לפקיד השומה לפי סעיף 134 לפקודת מס הכנסה.


 עוסק פטור נותן שירות וחייב במע"מ?

כאשר הנך נמנה על נותני השירותים שנקבעו בתקנה 6א' לתקנות מע"מ והנך נותן שירות

 לעוסק מלכ"ר או מוסד כספי  ועיקר הכנסתך הינה ממשכורת גימלה או קצבה

 מקבל השירות יהיה חייב במע"מ בשל השירות, אלא אם כן קיבל חשבונית מס מנותן השירות.


********************עדכון *********************

החלטת מיסוי - 20/07/2017

במקרה שבו עוסק פטור שעיקר הכנסותו ממשכורת, גימלה או קיצבה שנותן שירות הנמנים על סוגי השירותים בתקנה 6א לתקנות

מע"מ,למלכ"ר, לעוסק או למוסד כספי- לא תחול תקנה 6א לתקנות והשירות יהיה פטור ממס לפי סעיף 31(3) לחוק מס ערך מוסף.
במידה והעוסק הפטור יצהיר שעיקר הכנסתו אינה ממשכורת גימלה או קצבה לא ינוכה מע"מ.
 
אלה נותני השירותים המנויים בתקנה 6א':

1. מופע אמנותי, לרבות הנחיה במופע; בניית תפאורה או הכנתה; הכנת מבחנים, בדיקתם וכן ניהול מבחנים או פיקוח עליהם;

הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו מופע אמנותי; כתבנות או קצרנות; תרגום בכתב או בעל פה; כתיבה

או עריכה; פישור, כהגדרתו בסעיף 79 לחוק בתי משפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, או חברות בועדות שהוקמו על פי דין;


2. שירותים של בעלי מקצועות אלה: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון,

יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי,

בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
נותן השירות, שבמס בשל שירותו חייב מקבל השירות לפי תקנת משנה (א), לא יהא זכאי לנכות את המס בשל התשומות ששימשו

במתן השירות.

המע"מ שמנוכה לעוסק הפטור(נותן השירות) לא יוחזר.

 עוסק החייב בתשלום מס לפי תקנת משנה (א), ידווח על מתן השירות בדו"ח שעליו להגיש לפי תקנה 23 בשל עסקאותיו ויוציא במועד

שנקבע לכך, במקום נותן השירות, חשבונית ערוכה על שמו הוא.
 
העוסק, יוציא חשבונית עצמית ויכול להתקזז בתשומות בחשבונית העצמית.

מלכ"ר נדרש להנפיק "טופס עסקת אקראי" בגין מתן השירות ולהעביר את המע"מ לרשויות ואינו רשאי להתקזז בגין מע"מ התשומות

הגלום בטופס עסקת האקראי.

 העוסק הפטור אינו זכאי, לקזז את מע"מ התשומות הגלום בחשבונית עצמית/טופס עסקת אקראי.


תגיות : ניכוי מע"מ עוסק פטור, המדריך לעוסק הפטור, רואה חשבון בפתח תקווה.
אין לראות במדריך זה כיעוץ מקצועי או מתן חוות דעת אלא הוא מהווה למסירת מידע בלבד.