FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

עוסק פטור הצהרת הון 

כעבור שנה מפתיחת העסק ולעיתים מספר חודשים לאחר פתיחת העסק ישלח אליכם דרישה להצהרת הון

- דין וחשבון על רכוש והתחיבויות ליום נתון.

מה זה הצהרת הון ?

הצהרת ההון - הינה דיווח על הנכסים וההתחייבויות שברשותנו ליום נתון.

ההצהרה נשלחת בתוקף סמכות פקיד השומה לפי סעיף 135(1) לפקודת מס הכנסה.

בהצהרה יש לדווח על רכוש והתחייבות בארץ ובחו"ל שלך, של בן/בת זוגך וילדיך שבשנת המס טרם מלאו להם 18 שנה.


האם כל מי שפותח עסק ברשות המיסים מקבל דרישה להצהרת הון ?

מרבית הנישומים מקבלים דרישה להצהרת הון ראשונה כעבור שנה מיום פתיחת העסק ולעיתים אף קודם לכן.

הדרישה יוצאת מנציבות מס הכנסה באמצעות המערכת הממוחשבת.

תוך כמה זמן צריך להגיש את הצהרת ההון ?

יש להגיש את הצהרת ההון לפקיד השומה תוך 120 יום מתאריך הדרישה.

(תאריך הדרישה של הצהרת ההון מופיע בפינה השמאלית בדף הראשון של ההצהרה) איחור בהגשה גורר קנסות.

במידה ולא הספקתם להכין את ההצהרה ניתן לבקש אורכה מפקיד השומה.

האם כל שנה צריך להגיש הצהרת הון ?

הצהרת ההון נשלחת בפעם הראשונה כעבור שנה מיום פתיחת העסק או בסמוך לפתיחת העסק ולאחר מכן ההצהרה הבאה

יכולה להשלח כל מספר שנים ואפילו יכול שלא תשלח מספר רב מאוד של שנים.

למה מגישים הצהרת הון? 

הצהרת ההון מהווה כלי בדיקה בידי פקיד השומה על מנת לגלות כספים בלתי מדווחים.

הצהרת ההון הראשונה היא החשובה מכולן כיוון שהינה מהווה בסיס להצהרות הון שידרשו בשנים הבאות.

לאחר מספר שנים מיום הצהרת ההון הראשונה ישלח אליכם הצהרת הון נוספת במטרה להשוות בין שתי ההצהרות הון וכך

לבדוק האם קיים גידול בהון אשר אינו תואם לדיווחים שלכם בדוחות השנתיים שאתם מגישים לאורך השנים.האם עוסק פטור חייב להגיש הצהרת הון ?

מס הכנסה אינו מבחין בין עוסק פטור לעוסק מורשה וגם עוסק פטור מקבל דרישה להצהרת הון.


איך מכינים הצהרת הון ראשונה לעוסק פטור?הצהרת ההון מורכבת ממספר חלקים:

א. הון מושקע בעסקים

ב. רכוש והתחייבויות פרטים

ג. השקעות בניירות ערך ומטבע חוץ

ד. סה"כ רכוש נקי (עסקי ופרטי)

ה. סיכום פעולות קנייה ומכירה בניירות ערך ומטבע חוץ

ו. כספות

ז. ייפויי כוח


הכנת ומילוי טופס הצהרת ההון נעשה על פי כללים, כך למשל אין לקזז חייבים כנגד זכאים, במידה ונכס התקבל בירושה/מתנה יש

לרשום את שוויו כ 1 ש"ח.

כל חלק בטופס ההצהרה מפרט רכיב בהון שלנו ויש להצהיר בפירוט על הנכסים וההתחיבויות שלנו.

יש להקפיד ולמלא בדיוק רב את ההצהרה ואין "להצטנע" או להשמיט נכסים והתחייבויות בדוח.

חשוב להכליל את כל הנכסים וההתחייבויות ליום ההצהרה ולא לשכוח שום פרט כי אחרת יכול להווצר מצב שבהצהרת הון השניה 

נצהיר על נכס שכבר היה קיים לנו ליום ההצהרה הראשונה רק ששכחנו לדווח עליו ואז יכול ויתחיל וויכוח עם פקיד השומה שלבסוף 

נאלץ לשלם מס ביתר וחבל.במידה ואתם זקוקים לסיוע בהגשת הצהרת הון , צרו קשר 

רואה חשבון בפתח תקווה, י.טולדנו 054-8018226
אין לראות במדריך זה כיעוץ מקצועי או מתן חוות דעת אלא הוא מהווה למסירת מידע בלבד.

תגיות : רואה חשבון בפתח תקווה, המדריך לעוסק הפטור, עוסק פטור הצהרת הון ,      איך מכינים הצהרת הון ?

הצהרת הון ויקפדיה