054-801-8226

FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

עצמאי או חברה בע"מ?

 
בעת פתיחת עסק עולה השאלה האם להתאגד כעצמאי או כחברה בע"מ, לשאלה זו יש היבטים רבים בעלי משמעויות שאותם יש לקחת בחשבון.

במאמר זה אנסה לפרט לכם את השיקולים שיש לקחת בחשבון בעת התאגדות כעצמאי וכחברה בע"מ.
 
 
1. שעורי מס-
 
עצמאי ממוסה על הכנסתו מיגעה אישית לפי מדרגות מס כאשר במדרגה הגבוהה שיעור המס יכול להגיע
ל48%.
להלן מדרגות המס לעצמאי מיגעה אישית נכון לשנת 2014.
 
הכנסה חודשית שיעור המס הכנסה שנתית שעור המס
עד  5,280 10% עד 63,360 10%
מ 5,281 עד 9,010 14% מ 63,361 עד 108,120 14%
מ 9,011 עד 14,000 21% מ 108,121 עד 168,000 21%
מ 14,001 עד 20,000 31% מ 168,001 עד 240,000 31%
מ 20,001 עד 41,830 34% מ 240,001 עד 501,960 34%
מכל שקל נוסף 48% מכל שקל נוסף 48%
 
 
חברה ממוסת בשיעור מס אחיד על רווחיה, מס חברות.
מס חברות לשנת 2014 הינו 26.5%.
בהנחה ורוצים למשוך את רווחי החברה שיעור המס על דיבידנד הינו 25%, בעל מניות מהותי ישלם על משיכת דיבידנד 30%.
בהנחה ומשכנו כדיבידנד את רווחי החברה נגיע למס כולל של 48.55%.
 
 
2. שיקול משפטי-
 
עצמאי- מבחינה משפטית לא קימת הפרדה בין העסק העצמאי לבין היחיד ובעל העסק יכול שיהיה חשוף לתביעות משפטיות.
 
חברה בע"מ הינה ישות משפטית אשר נפרדת מבעליה. לדוגמה נגיד ויש לך טענה או תביעה כלשהי כלפי החברה עליך לפנות לחברה ולא לבעלי מניות.
רק במקרים מיוחדים של חוסר צדק  או הונאה מאשר בית המשפט הרמת מסך המאפשרת תביעה של בעלי המניות בחברה.
 
 
3. תדמית-
 
לעצמאי יש תדמית של עסק קטן.
 
לחברה קיימת תדמית גבוהה בקשריה עם עסקים בארץ ובחו"ל.
 
כאשר רוצים לגשת למכרזים ממשלתים לעיתים מחייבים שהמציע יהיה מאוגד כחברה.
 
4. עלויות שוטפות
 
הנהלת חשבונות והגשת דוחות שנתים- העצמאי מחוייב לרוב בניהול ספרי חשבונות בשיטה החד צידית ובהגשת דו"ח שנתי.
הוצאות אלה זולות בהרבה מעלויות הנהלת חשבונות של חברה אשר ספריה נרשמים בשיטה הכפולה והיא מחויבת בהגשת דוח כספי חתום על יד רואה חשבון.
עלות הקמת חברה עולה יותר מאשר לפתוח תיק עצמאי וחברה מחוייבת כל שנה בתשלום אגרת רשם חברות.
 
5. ביטוח לאומי וביטוח בריאות
 
עצמאי מחויב בתשלום ביטוח לאומי וביטוח בריאות על הכנסתו מיגעה אישית.
עד הכנסה חודשית חייבת של 5,453 ש"ח הוא מחוייב בביטוח לאומי וביטוח בריאות בסך של 9.82%.
בגין הכנסה חודשית חייבת העולה על 5,453 ש"ח ועד לתקרה של 43,240 ש"ח חודשית, הוא מחוייב בסך של 16.23%.
 
חברה אינה חייבת בתשלומי ביטוח על רווחיה.
 


 
 
 תגיות
: עוסק מורשה או חברה בע"מ ,הקמת חברה - השלבים להקמת חברה, רואה חשבון בפתח תקווה 
 
אין לראות במדריך זה כיעוץ מקצועי או מתן חוות דעת אלא הוא מהווה למסירת מידע בלבד.