FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

עוסק פטור רשימון ייצוא

מה זה רשימון ייצוא?

רשימון ייצוא הינו מסמך המאפשר לעוסקים מורשים להוציא חשבונית עבור מכירות לחו"ל בחיוב מע"מ אפס.

רשימון הייצוא למעשה מהווה אסמכתא על הייצוא לחו"ל. ללא רשימון ייצוא עוסק מורשה אינו זכאי להוציא חשבונית עם

מע"מ אפס.


האם עוסק פטור חייב להוציא רשימון ייצוא?

היות ואינך דורש מע"מ ואינך מחוייב במע"מ בגין הכנסותיך, כך גם לא תהיה חייב להוצאת רשימון ייצוא לעוסק פטור.

לכן כל עניין הרשימון ייצוא אינו חל על עוסק פטור.

מה ההבדל בין פטור מע"מ לבין מע"מ בחיוב אפס?


עוסק פטור מע"מ הינו עוסק אשר אינו חייב בגביית מע"מ בגין הכנסותיו מלקוחותיו ומנגד אינו זכאי לדרוש מע"מ בגין

הוצאותיו.

עוסק מורשה חייב במע"מ וכדי להיות זכאי לחיוב מע"מ אפס עבור מכירות לחו"ל עליו להוציא רשימון ייצוא.

המשמעות של חיוב מע"מ אפס הינה חשובה ביותר כי היא מאפשרת לעוסק מורשה לדרוש מע"מ מול הכנסות חיוב מע"מ

אפס. 

 אין חיוב מע"מ במכירה לחו"ל למה לי להוציא רשימון ייצוא? לא הוצאתי רשימון ייצוא, מה עושים?

פסק דין שניתן בשנת 2012 בבית משפט מחוזי בת"א קבע כי מכירת ייצוא טובין לחו"ל ללא רשימון ייצוא מתאים לא יאפשר זכאות למע"מ בשיעור אפס. 


בעקבות ביקורת של מנהל מע"מ הוצא למערער שומת מע"מ עסקאות בסך של כ170 אלף ש"ח היות והמערער לא סיפק

למנהל מע"מ רשימון ייצוא בגין מכירות שדיווח בחשבוניות שהוציא בחיוב מע"מ אפס.
מהי העלות להוצאת רשימון ייצוא?

פעמים רבות במשלוח חבילה קטנה לחו"ל נגלה כי הוצאת רשימון ייצוא מייקרת את הסיפור והופכת את כל המכירה לחו"ל

ללא כדאית כלכלית.

על פי אתר רשות הדואר -

הפקת מסמכים וייצוג מול הרשויות וכן הפקת רשימון ותעודות מקור וייצוג מול המכס עולה 63 ש"ח.

עדיף למי שיש לו משולחים רבים וכן ערך המשלוח בסכום נמוך להוציא רשימון ייצוא מרוכז.


מה זה רשימון ייצוא מרוכז?

על מנת להקל על עוסקים, רשות המיסים הוציאה הנחיה שנועדה להסדיר ייצוא טובין מוחשים מישראל בערך כספי נמוך

ובתדירות גבוהה, באמצעות הנפקת רשימון ייצוא מרוכז חודשי.


באיזה תנאים יתאפשר להגיש רשימון ייצוא מרוכז? (תנאים מצטברים)

1.עליך להיות רשום כעוסק ובעל תיק פעיל במע"מ.

2.אסמכתאות תיעוד על ביצוע מכירות במשך 3 חודשים לפחות בטרם הגשת הבקשה לאישור רשימון ייצוא מרוכז.

3.ערך משלוח אחד לא יעלה על 250 דולר 

4. מכירות בטווחי זמן של 10 משלוחים בממוצע בחודש.

5. יצוא של טובין המיוצא באופן קבוע.

6.ניתן להגיש רשימון מרוכז בגין כל המשלוחים שיצאו במהלך אותו חודש ובלבד שהערך הכולל של המשלוחים הכלולים

באותו רשימון ייצוא אינו עולה 10 אלף דולר.

במידה וביצעת מכירות בסכומים העולים על 10 אלף דולר תצטרך להוציא רשימון מרוכז נוסף העיקר שהערך הכולל של

כל רשימון ייצוא אינו עולה על 10 אלף דולר ארה"ב.


לחוזר המס הכנסה המלא : הנחיות ייצוא להגשת רשימון ייצוא מרוכזאיך מגישים רשימון ייצוא מרוכז?

בקשה לקבלת רשימון ייצוא מרוכז יש להגיש לבית המכס, על גבי טופס בקשה לאישור הגשת רשימון יצוא מרוכז


מי פטור מהוצאת רשימון ייצוא?

על פי חוזר של רשות המיסים מ6 באוקטובר 2013 ישנם קריטריונים שהעמידה בהם במצטבר מאפשרת פטור מהגשת רשימון ייצוא בייצוא מישראל:

1. ערך טובין לצורכי מכס/ביטוח  אינו עולה על 200$.
2.ייצוא הטובין אינו במסגרת עסקה של מכירה או קניה והטובין מיוצא ללא תמורה או תחליף לתמורה כספית.
3.לא קימת הגבלה לגבי הטובין מכוח צו ייצוא חופשי  המגביל את ייצואם של הטובין.
4. משקל מירבי של הטובין אינו עולה על 20ק"ג

נוסח החוזר ייצוא טובין מישראל ללא צורך בהנפקת רשימון ייצוא
האם כדאי להיות עוסק פטור כאשר עוסקים בייצוא לחו"ל?

ליצואנם קיימת אפשרות להוציא חשבוניות בחיוב מע"מ אפס כפוף לרשימון ייצוא.  הוצאת חשבונית אפס מאפשרת ליצואן

לדרוש מע"מ בגין הוצאותיו באופן מלא בישראל.

לכן בהחלט כדאי להרשם כעוסק מורשה בייחוד אם הנך עוסק בייצוא.

הדבר שונה כאשר הנך עוסק פטור היות ולא תהיה זכאי לדרוש מע"מ.

תגיות : רואה חשבון פתח תקווה, המדריך המקיף עוסק פטור