FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

המדריך לעוסק הפטור

הוצאות רכב עוסק פטור
רכב ועוסק פטור, האם אפשר להכיר בהוצאות רכב לעוסק פטור? האם אפשר לקבל החזר מס בעבור רכישת רכב לעוסק פטור.? הוצאות מותרות בניכוי לרכב לעוסק פטור.
 
 

הצהרה שנתית על מחזור העסקאות למע"מ עוסק פטור
בתחילת שנה ישלח לך העוסק הפטור טופס הצהרה על מחזור העסקאות של השנה שעברה. ההצהרה על פי תקנה 15 לתקנות מע"מ התשל"ו 1976. התקנה קובעת שעוסק הפטור מתשלום המע"מ לפי סעיף 31(3) לחוק ידווח עד ה31 בינואר
 
 

ניכוי מע"מ עוסק פטור
במידה והנך נמנה על נותני השירותים שנקבעו בתקנה 6א' לתקנות מע"מ והנך נותן שירות לעוסק מלכ"ר או מוסד כספי ועיקר הכנסתך הינה ממשכורת גימלה או קצבה , מקבל השירות יהיה חייב במע"מ בשל השירות
 
 

עוסק פטור תיאום מס
 
 

עוסק פטור ניכוי מס במקור
עוסק פטור ניכוי מס במקור, הסבר מה זה ניכוי מס במקור? מי חייב בניכוי מס במקור, האם אפשר לקבל פטור מניכוי מס במקור? טופס בקשה לניכוי מס במקור
 
 

אישור ניהול ספרים עוסק פטור
מה זה אישור ניהול ספרים? איך משיגים אישור ניהול ספרים? טופס אישור ניהול ספרים, בדיקת אישור ניהול ספרים. הסבר מפורט על האישור המתקבל מפקיד השומה.
 
 

עוסק פטור שאלות ותשובות
עוסק פטור שאלות ותשובות, עבודה כשכיר וגם כעצמאי עוסק פטור כמה עולה לפתוח תיק עוסק פטור? הוראות ניהול ספרים עוסק פטור, דוח שנתי עוסק פטור, עוסק פטור מתי מוצאים קבלה, דרישה להצהרת הון עוסק פטור
 
 

סגירת תיק עוסק פטור
סגירת תיק עוסק פטור כל השלבים, סגירת תיק במשרדי מע"מ ,סגירת תיק עוסק פטור במשרדי מס הכנסה וכן הודעה על הפסקת עבודה כעצמאי לביטוח לאומי
 
 

הקפאת עוסק במע"מ
הקפאת תיק במע"מ, הקפאת עוסק פטור, הקפאת עוסק מורשה, משרד רואה חשבון בפתח תקווה
 
 

מעוסק פטור לעוסק מורשה
איך עוברים מועסק פטור לעוסק מורשה, כל השלבים והמשמעויות במעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה, עדכון מס ערך מוסף במעבר מפטור למורשה
 
 

מעוסק מורשה לעוסק פטור
איך עוברים מועסק מורשה לעוסק פטור, איזה נושאים יש לקחת בחשבון לפני שעוברים להיות עוסק פטור, מי לא יכול להיות עוסק פטור, איך מעדכנים את מע"מ שעברנו להיות עוסק פטור
 
 

עוסק פטור ועוסק מורשה
האם ניתן לנהל שני עסקים כאשר בעסק אחד אהיה עוסק פטור ובעסק השני אהיה עוסק מורשה,, הסבר מפורט ודיון בנושא
 
 

מספר עמודים: 3
הקודם    1  2  3   הבא