FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

המדריך לעוסק הפטור

עברתי את תקרת הכנסות עוסק פטור, כמה מע"מ אצטרך לשלם
חישוב מפורט איך לחשב חבות במע"מ במקרה ועברת את תקרת ההכנסות לעוסק פטור בשנת המס. דוגמה חישובית והסבר כיצד להסדיר את החוב מול רשות מס ערך מוסף
 
 

עוסק זעיר(פטור) פתיחת עוסק זעיר
בתיקון 24 לחוק מס ערך מוסף בוטלה ההגדרה של עוסק זעיר וכיום מחליפה אותה הגדרת עוסק פטור, הסבר מה זה עוסק זעיר(פטור)
 
 

דוח שנתי לעוסק פטור
הסבר על דוח שנתי לעוסק פטור, מי חייב בהגשת דוח? מה משמעות הדוח ? דוח שנתי לעוסק פטור מוגש בטופס 1301 בצרוף נספחים רלוונטים. הדוח השנתי הוא בבחינת שומה עצמית אשר מוגשת לפקיד השומה.
 
 

רואה חשבון לעוסק פטור
רואה חשבון לעוסק פטור מציע סל שירותים לעוסקים פטורים. פתיחת תיק ברשויות, אישור ניכוי מס במקור, אישור ניהול ספרים, הנהלת חשבונות, הצהרת עוסק פטור למע"מ, הגשת דוח שנתי. ייעוץ ותכנון מס, ייצוג ברשויות.
 
 

עוסק פטור הצהרת הון
עוסק פטור הצהרת הון, איך ממלאים הצהרת הון לעוסק פטור? הצהרת הון לעוסק פטור, עוסק פטור הצהרת הון ראשונה
 
 

עוסק פטור העסקת עובדים
עוסק פטור העסקת עובדים, אין מניעה מעוסק פטור להעסיק עובדים. יש לפתוח תיק ניכוים ברשות המיסים ובנוסף לדווח לביטוח לאומי. י.טולדנו רואה חשבון 054-8018226
 
 

אישור עוסק פטור
אישור עוסק פטור, תעודת עוסק פטור. לאחר הרישום במשרדי מס ערך מוסף תונפק לכם תעודת עוסק פטור אשר מהווה אסמכתא על רישומכם במע"מ.במידה והתעודה אבדה ניתן להוציא תעודה חדשה על ידי המייצג. טולדנו רו"ח
 
 

רישום עוסק מורשה כעוסק פטור
עוסק שנרשם כעוסק מורשה ובשנת פעילותו הראשונה מחזור עסקאותיו היה מתחת לתקרה הקובעת לעוסק פטור זכאי להירשם כעוסק פטור וזאת בשונה מהנקבע בסעיף 59 (א) המצריך המתנה של שנתיים רצופות ועמידה במחזור נמוך
 
 

רשימון יצוא עוסק פטור
עוסק פטור רשימון ייצוא, איך מוציאים רשימון ייצוא? האם ליצואן כדאי להיות עוסק פטור או עוסק מורשה?
 
 

מספר עמודים: 3
הקודם    1 2  3