FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

2.05.2018  :
---------------

הגדרת החוק:


על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - מי שתרם למוסד ציבורי כהגדרתו על פי סעיף 9(2) או לקרן לאומית בשנה מסוימת בסכום העולה על 180 ש"ח יזוכה מהמס שהוא חייב

בו באותה שנה בשיעור של 35% מסכום התרומה- אם הוא יחיד

ואם הוא חברה אז שיעור קבוע לפי סעיף 126(א) 

הגבלה בגין גובה התרומה המותר לצורכי מס הכנסה- ובלבד שלא ינתן זיכוי בשנת מס מסוימת בשל סכום כולל של תרומות העולות על 30% מהכנסה החייבת של הנישום

לאותה השנה. או 9 מיליון כנמוך מבינהם.

במידה ויש סכום העולה על התקרה לזיכוי שנתרם באותה שנת מס יהיה ניתן להעביר את יתרת התרומה העודפת לשלוש שנות מס הבאות בזו אחר זו 

ובכל אחת מ3 השנים תבחן התקרה בשל סכום כולל של תרומות שאינו עולה על התקרה האמורה בסעיף.  קרן לאומית מוגדרת על פי הסעיף - סוכנות יהודית לארץ ישראל,

הסתדרות ציונית , המגבית המאוחדת והקרן הקימת לישראל.


שאלות ותשובות:
 

האם כל תרומה מזכה בזיכוי מס ?

לא כל תרומה מזכה בזיכוי מס.

על מנת להיות זכאים לזיכוי מס בגין תרומות  על הקבלה בגין התרומה להיות כתוב כי המוסד שאליו תרמתם הינו מוסד על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

במידה ויש לכם ספקות תוכלו לאמת את הרישום באמצעות האינטרנט בקישור בדיקת עמותה רשומה לצורכי מס על יד הקלקה של מספר העמותה. 

מה גובה זיכוי המס בגין תרומה?

הזיכוי בגין תרומה הינו בסך של 35% מגובה התרומה. 


במידה ותרמתי 100 ש"ח כל השנה, האם אהיה זכאי לזיכוי על פי הסעיף?


מכיוון שהמינימום הנדרש בתרומה לצורך קבלת זיכוי מס הינו 180 ש"ח לשנה לאדם (ובשנת 2017 הסכום התעדכן ל 190 ש"ח) לא תהיה זכאי לזיכוי בגין

התרומה. במידה ותרמת למוסד מסוים 50 ש"ח ולמוסד נוסף עוד 150 ש"ח בשנת מס עדין תהיה זכאי לזיכוי ממס בגין התרומות היות וסך התרומות לאדם בשנת

המס עולות על 180 ש"ח.


תרמתי למוסד על פי סעיף 46, איך מקבלים את זיכוי המס?

במידה ואתה יחיד ולא חברה תהיה זכאי לזיכוי של 35 % מגובה התרומה. 

לדוגמה נאמר ותרמת 1,200 ש"ח בשנה תהיה זכאי לזיכוי מס בסך של 420 ש"ח.

את הזיכוי ניתן לדרוש מהמעסיק עוד במהלך השנה או ניתן לדרוש את הזיכוי בדוח השנתי כדוח להחזר מס.

על מנת שהמעסיק יזכה את העובד בגין התרומות בתלוש השכר על העובד להביא אישור מפקיד השומה על יד הגשת טופס 116 וצרוף אסמכתאות בגין

התרומות, פקיד השומה יוציא אישור לעובד בגין ההקלת המס והעובד ימסור את האישור למעסיק ויזכה להטבת המס בתלוש השכר.

במידה ורוצים להגיש בדוח השנתי בקשה להחזר מס בגין תרומות יש לצרף אסמכתא קבלה בגין תרומה ויש להקפיד כי המסמך הינו מסמך מקור אחרת מס

הכנסה לא מקבל את האסמכתא ולא יתיר לכם את זיכוי המס.

כמו כן על הקבלה להיות רשום מוסד מוכר על פי סעיף 46.
זיכוי מס בגין תרומה באמצעות חברה בע"מ- במידה וחברה תרמה למוסד על פי סעיף 46 הזיכוי יהיה בגובה מס החברות של סכום התרומה ולא 35% כמו אצל

יחיד. ההוצאת התרומה אינה הוצאה מותרת בניכוי .
תגיות : רואה חשבון פתח תקווה 

 

איך מקבלים זיכוי ממס בגין תרומה?