FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

אישור עוסק מורשה, תעודת עוסק מורשה.

לאחר פתיחת עוסק מורשה במס ערך מוסף תקבלו לידכם תעודת עוסק מורשה. 

תעודה זו מהווה אסמכתא על הרישום שלכם במשרדי מע"מ. לאחר רישומכם תצטרכו לדווח מע"מ פעם בחודש או פעם בחודשים.

הדיווח מתבצע עד ה15 לחודש העוקב בגין החודש שחלף. 

במידה והדיווח דו חודשי הדיווח יהיה עד ה15 לחודש העוקב בגין הדיווח של שני החודשים שחלפו.

ניתן לקבל מידע על פרטי עוסק מורשה במע"מ כגון : פרטי עוסק מורשה, כינוי העסק, מען, ממונה אזורי ומצב פעילות.

חשוב לבדוק חשבוניות של ספקים שבגינם אנחנו דורשים מע"מ תשומות על ידי הקלדה של פרטי עוסק המורשה שלהם במערכת של רשות המיסים.

במידה ואבדה לכם תעודת עוסק מורשה ניתן להוציא את זה ממערכת שירות עיבוד נתונים המצויה בידי המייצג קריי רואה חשבון. אישור עוסק מורשה, תעודת עוסק מורשה-

אישור עוסק מורשה 

אישור עוסק מורשה תעודת עוסק מורשה