FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

ביקורת חברות ועריכת דוחות כספים :


ביצוע ביקורת דוחות כספים של חברות פרטיות לפי תקני ביקורת מקובלים בישראל לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון התשל"ג

1973.

תהליך הביקורת מבוצע  תוך תכנון על מנת להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספים הצגה מוטעית מהותית. הביקורת

כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספים.

הביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה.

הדוחות הכספים עוברים הגהה יסודית על ידי רואה חשבון נוסף במשרד וזה טרם הדוח מוגש לאישור הנהלת החברה.

אנו מספקים שירות מקיף של ראיית חשבון לחברות קטנות, אשר כולל הנהלת חשבונות, עריכת דוחות  כספים וביקורת הדוחות

הכספיים.