FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

חובת הגשת דוח שנתי בגין מכירת ניירות ערך מעל 811,560 ש"ח- תקף לשנת 2016- שימו לב לתיקון בתקנות.

משקיעים רבים בשוק ההון עלולים לגלות כי הם חייבים בדיווח לרשות המיסים על אף היותם שכירים.


תיקון לתקנות מס הכנסה - פטור מהגשת דין וחשבון לגבי הכנסה מניירות ערך נסחרים

- עדכון תקרת הפטור בשנת המס 2017

 

פורסם תיקון בשנת 2018  לתקנות מס הכנסה פטור מהגשת דין וחשבון,
שבו נקבע כי לגבי דוח שנתי שיש להגיש בגין שנת 2017 ואילך יהיה סכום התקרה בגין מכירות מניירות ערך בגובה של 2.5 מיליון ש"ח.
הכוונה למחזור מכירות שנתי בניירות ערך ולא לרווח.


 

בהוראת-מַעבר נאמר שמי שהייתה לו הכנסה ממכירת ניירות-ערך (מחזור ולא רווח) בשנת המס 2016 שסכומה עלה על הסכום הקבוע בסעיף 121ב (803,520 ש"ח) לפקודה אך היה נמוך מ-2,500,000 ש"ח, ואלמלא הכנסה זו היה פטוּר מהגשת דוח שנתי לשנת המס 2016, לא יהיה חייב בהגשת דוח שנתי לשנת המס 2017 לפי הוראות תקנה 3(א)(5) לתקנות.

 בסעיף 2 לתקנות מס הכנסה

                 יחיד תושב ישראל שכל הכנסתו בשנת המס היתה הכנסה ממשכורת או הכנסה מדמי שכירות, או שהיתה הכנסת חוץ, הכנסה מקצבת חוץ, הכנסה מריבית, הכנסה מנייר ערך או הכנסה נוספת, או צירוף של כולן או חלקן, יהא פטור מהגשת דין וחשבון  לפי סעיף 131 לפקודה.


         הגדרת הכנסה מנייר ערך בתקנות: 

הכנסה מנייר ערך" - הכנסה ממכירת נייר ערך הנסחר בבורסה, לרבות הכנסה ממכירת נייר ערך זר, או ממכירת מילווה קצר מועד, שהתקיים לגביה אחד מאלה:

         (1)     נקבע לה פטור ממס.

(2)     נוכה ממנה מלוא המס לפי  הוראות הפקודה וסכומה אינו עולה על הסכום הקבוע בסעיף 121ב לפקודה;


סעיף 121ב לפקודה : 

121ב. (א)    יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על שמונה מאות אלף שקלים חדשים, יהיה חייב במס נוסף על                       חלק הכנסתו החייבת העולה על שמונה מאות אלף שקלים חדשים (בסעיף זה - הכנסה החייבת במס נוסף),                         בשיעור של 2%.
מהאמור לעיל עולה כי יחיד תושב ישראל שהיה לו בשנת מס מחזור מכירות ( לא רווח) מניירות ערך בסכום העולה על 

811,560 ש"ח יהיה חייב בדיווח והגשת דוח שנתי למס הכנסה.

כלומר ייתכן ומכרת ניירות ערך בסכום של כ200 אלף ש"ח במהלך השנה מספר פעמים ועברת את סכום המכירות של

811,560 ש"ח וחלה עליך חובת דיווח.

חובת הדיווח היא רטרואקטיבית החל משנת 2013.
משרד רואה חשבון י. טולדנו מעניק שירות של הגשת דוח שנתי למס הכנסה ושידור הדוח באינטרנט.

הגשת הדוח במשרד פקיד השומה ובדיקת השומה לאחר שמתקבלת.

טלפון 054-8018226תגיות :   דוח שנתי בגין מכירת ניירות ערך, דיווח לבעלי הכנסות גבוהות, רואה חשבון