FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

בנוסף לשירותי הנהלת חשבונות שמשרדנו מעניק.

אנו מבצעים הכנת דוח שנתי לנישומים המנהלים תיק עצמאי ברשות המיסים.

עצמאי המנהל עסק ופתח תיק ברשות המיסים מחוייב להגיש כל שנה דוח שנתי על הכנסותיו.

בדוח השנתי יש לדווח על כלל ההכנסות מכל המקורות שיש לנישום.

הכנת דוח שנתי לעצמאי- מה זה אומר?

דוח שנתי לעצמאי מוגש בטופס 1301 

 לדוח השנתי שמוגש לרשות המיסים יש לצרף מסמכים ואישורים שרלוונטים לצורך הגשת הדוח.

דוח שנתי שמוגש לרשות המיסים למעשה קובע את חבות המס של הנישום.  


למשרדינו הידע המקצועי כיצד להכין דו"חות שנתיים לעצמאים, תוך מיקסום הטבות המס העומדות לזכות הנישום

במסגרת החוק והתקנות.

הכנת דוח שנתי לעוסק פטור- עוסק פטור המנהל עסק קטן מחוייב להגיש דוח שנתי על הכנסותיו מהעסק.

דוח שנתי לעוסק פטור נערך כאשר נלקח בחשבון  כלל הכנסותיו של העוסק הפטור.

במידה ואתה שכיר וגם מנהל עסק תלקח בחשבון הכנסתך משכר עבודה וגם הכנסתך מהעסק.

הכנסות והוצאות העסק ידווחו בטופס 1301 בצרוף דוח רווח והפסד שיוגש לרשות המיסים. 

דוח רווח והפסד לעוסק פטור נערך כך שהוצאות ירשמו בצרוף מס ערך מוסף והכנסות ירשמו בחיבור סך הקבלות שהוצאת באותה שנת

מס שבה הדוח השנתי מוגש.

כמו כן במידה ומגיע לך הטבות מסוימות בשל מצבך האישי כגון : נקודות זיכוי מחבות המס, נדאג לקחת את זה בחשבון וליידע את רשות

המיסים במצבך האישי.  

קרא גם : עוסק פטור מס מע"מ , עוסק פטור מס הכנסה, עוסק פטור ביטוח לאומי.

הכנת דוח שנתי לעוסק מורשה-  דוח שנתי לעוסק מורשה מוגש בטופס 1301 בצרוף מסמכים רלוונטים.

דוח שנתי נערך על ידי רואה חשבון ממשרדנו. בדוח השנתי יש לכלול את כלל הכנסותיו של הנישום מכל המקורות.

במידה ואתה נשוי יש להכליל בדוח גם את הכנסותיה של אישתך.

דוח רווח והפסד נערך על ידנו ודוח ההתאמה למס הכנסה נערך לפי הוראות החוק בדבר התאמת הוצאות למס הכנסה.בהכנת הדו"חות השנתים אנו מקפידים על מימוש זכויותיו של הלקוח תוך התיחסות להוצאות המותרות, ניכוים, זיכוים המותרים על פי

החוק כך שתשלומי המס יוקטנו למינימום האפשרי.

בעת הכנת הדו"ח השנתי אנו מכינים את חישוב המס המתחייב מהדו"ח ומביאים זאת לידיעת הלקוח.

שידור מקוון של הדו"חות נעשה ממשרדנו על מנת למנוע טעויות בשומות המס ובכדי לזרז את תהליך קליטת הדו"ח וקבלת החזרי

המיסים במידה וישנם.

העתקים של הדו"חות השנתיים שהוגשו למס הכנסה נשמרים אצלנו ועומדים לרשות לקוחותינו לכל מטרה. 

הכנת דוחות שנתים-הכנת דוח שנתי  לעצמאי: