FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

אם הגעתם לעמוד הזה כנראה שקיבלתם מרשם החברות מכתב שכותרתו
"התראה לפני רישום חברה כחברה מפרת חוק"
במידה והקמתם חברה ברשם החברות יש חובת הגשה של דוח שנתי כל שנה.

חובת הגשה זו נובעת על פי סעיף 141 לחוק החברות 

(א) "חברה שאינה תאגיד מדווח תערוך ותגיש לרשם אחת לשנה, דין וחשבון שנתי כפי שיקבע השר בתוך 14 ימים לאחר האסיפה השנתית"
 


על מנת לתקן את ההפרה שנוצרה לחברה יש להגיש תוך 30 יום מיום רישום ההתראה דוח שנתי עדכני המהווה דוח עדכון פרטים בחברה בהתאם לטופס 5 לתקנות החברות 

על הדוח השנתי המוגש לרשם החברות לשקף את מצב החברה ביום הגשתו ולכן הפרטים החייבים בדיווח נדרשים להיות מעודכנים ליום הגשת הדוח.

אין צורך בהגשת דוח שנתי לשנים קודמות.


חברה אשר לא תגיש במועד את הדוח השנתי לרשם החברות תרשם כחברה מפרת חוק.

כתוצאה מרישום החברה כמפרת חוק, לא יתאפשר ביצוע הפעולות הבאות בחברה:

* רישום שיעבוד חדש על נכסי החברה
* שינו בשעבוד קיים על נכסי החברה
* רישום שיעבוד חדש לטובת החברה
* שינוי בפרטי שיעבוד קיים לטובת החברה
* רישום שינוי שם החברה
* רישום שינוי מטרות החברה
* רישום מיזוג חברות, אם אחת מהחברות המתמזגת היא חברה מפרה
* רישום חברה חדשה כאשר אחד מבעלי המניות היא החברה המפרה


אם עדכון הרשם בדוח השנתי שיש להגיש ובדיקת הרשם כי הדוח השנתי שהוגש תקין ועומד בדרישות החוק  - ימחק הרשם את רישום ההתראה או רישום החברה כמפרת חוק.משרדנו מפיק דוח שנתי לרשם החברות מה שימנע רישום החברה כמפרת חוק. בדוח יש למלא את פרטי בעלי המניות העדכנים וכן על הדוח להיות חתום על ידי
רואה חשבון.
תגיות : רואה חשבון פתח תקווה, דוח רשם חברות חתימת רואה חשבון
 

דוח שנתי לרשם החברות 

או חייגו 054-801-8226

להכנת דוח שנתי לרשם החברות לחברה מפרה, השאר פרטים או חייג