FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

חובת הגשת דוח שנתי לבעלי הכנסות גבוהות מס יסף

על פי החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012, מוטל מס נוסף על הכנסות גבוהות

על פי סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 811,560 ש"ח (67,630 ש"ח לחודש) יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו 

החייבת העולה על הסכום הנ"ל בשיעור של 2%.

הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודה.

"הכנסה חייבת" - הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף 1 וכמשמעותה בסעיף 89

הגדרת הכנסה חייבת על פי סעיף 1- 
הכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין;
סעיף 89 - דין תמורה ודין רווח הון- 
דין תמורה כדין הכנסה לפי סעיף 2 ודין ריווח הון כדין הכנסה חייבת, והכל בשינויים המחוייבים לפי הענין ובאין פירוש אחר מפורש או משתמע מהוראות חלק זה או חלק ה1.
 

תחולת החוק היא על הכנסה שהופקה ב-1 בינואר, 2013, או לאחר מועד זה.החל משנת מס 2013 יחיד אשר הוא או בן זוגו חייבים במס נוסף בהתאם להוראות סעיף 121ב לפקודה (מס על הכנסות הגבוהות כאשר ההכנסה

החייבת עולה על 811,560 ש"ח בשנה) חייבים בהגשת דוח שנתי לפקיד השומה על הכנסתם.


הגשת דוחות שנתים לשכירים בעלי הכנסות גבוהות


משרדנו מעניק שירות של הגשת דוח שנתי ושידור הדוח באינטרנט למחשבי מס הכנסה.

אנו מגישים בעבור הנישום את הדוח השנתי במשרדי פקיד השומה ולאחר שיוצאת שומה היא נבדקת על ידנו.

י.טולדנו רואה חשבון 054-8018226

תגיות: דוח שנתי לבעלי הכנסות גבוהות, מס יסף, מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית,  רואה חשבון במרכזחוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס תיקוני חקיקה (התשע"ב 2012)