FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

דיווח הכנסות שכר דירה למגורים

להלן חובות הדיווח במסלולי המיסוי השונים:


 
1מסלול הפטור - במידה והכנסת דמי השכירות אינה עולה על תקרת הפטור החודשית אין חובת דיווח אך במידה ועברתם את    

     תקרת הפטור קיימת חובת דיווח.


חיזוק בתקנת מס הכנסה על אי חובת דיווח כאשר הכנסת שכר הדירה ממגורים אינה עולה על תקרת הפטור.

על פי תקנות מס הכנסה סעיף 2 (א) יחיד תושב ישראל שכל הכנסתו בשנת המס היתה הכנסה ממשכורת
......או הכנסה נוספת או צירוף של כולן או חלקן יהא פטור מדיווח שנתי לפי סעיף 131 לפקודה.

להלן נוסח התקנה הרלוונטי :

סעיף 2 (א)  " 
יחיד תושב ישראל שכל הכנסתו בשנת המס היתה הכנסה ממשכורת או הכנסה מדמי שכירות, או שהיתה הכנסת חוץ, הכנסה מקצבת חוץ, הכנסה מריבית, הכנסה מנייר ערך או הכנסה נוספת, או צירוף של כולן או חלקן, יהא פטור מהגשת דין וחשבון לפי סעיף  131 לפקודה."

הגדרת "הכנסה נוספת" על פי התקנות -
 

(2)     הכנסה שאינה הכנסה לפי סעיף 2(1) או (2) לפקודה, שחל לגביה פטור ממס.
         
והכל למעט משכורת, הכנסה מדמי שכירות," 


בפטור חלקי קיימת חובת דיווח

איך מדווחים על הכנסת שכירות? 

במקרה והכנסת שכר הדירה למגורים עולה על תקרת הפטור והנכם במסלול פטור חלקי יש לדווח על הכנסת השכירות

ולהסדיר את תשלום המס ולהגיש דוח שנתי לפקיד השומה. 
2מסלול מס מופחת בשיעור של 10% - 

בחירה במסלול דיווח  בשיעור של 10% מס מופחת מחייב דיווח לרשות המיסים.

הודעה על דיווח הכנסות משכר דירה "
במסלול מס מופחת בשיעור של 10%"  בבקשה לחלת סעיף 122 לפקודת מס הכנסה

ותשלום מקדמת המס בשוברי דיווח.


להלן נוסח סעיף 122 מפקודת מס הכנסה: 


122.  (א)  "   יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה מדמי שכירות מהשכרת דירה המשמשת למגורים בישראל (להלן בסעיף זה - הכנסה מדמי שכירות), יהא רשאי לשלם עליה מס בשיעור של 10% ממנה במקום המס שהוא חייב עליה לפי סעיף 121 אם ההכנסה מדמי שכירות אינה הכנסה מעסק כאמור בסעיף 2(1). 
3חיוב במס לפי מדרגות המס-

יש לדווח על הכנסת השכירות ממגורים מסלול זה מחייב הגשת דוח שנתי לפקיד השומה והסדרת תשלום המס.


 במידה ואתם זקוקים לסיוע בדיווח הכנסת שכר דירה למגורים

צרו קשר עם משרדנו י.טולדנו רואה חשבון במרכז 054-8018226


 איך ניתן לא לשלם מס על השכרת דירה ? כחוק!

השכרת דירת מגורים היבטי ביטוח לאומי


מהם התנאים למתן פטור ממס על הכנסה משכר דירה למגורים בישראל
אין לראות במדריך זה כיעוץ מקצועי או מתן חוות דעת אלא הוא מהווה למסירת מידע בלבד.