FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

הגדלת נקודות זיכוי להורים הוראת שעה             לשנים 2017 ו 2018

ב16 במאי 2017 על פי הוראת השעה הוגדלו נקודות הזיכוי לאם ולאב עבור ילדיהם עד גיל 5 לשנים 2017 ו2018 בלבד.

הוראת השעה חלה החל מ1 בינואר 2017.ולכן נקודות הזיכוי יחושבו כבר מתחילת השנה.

בנוסף הוראת השעה מאפשרת לאם בלבד את האפשרות להעביר נקודת זיכוי אחת מתוך 1.5 נקודות הזיכוי בגין כל אחד

מילדיה שנולד באחת משתי שנות המס 2017 או 2018 משנת הלידה לשנה העוקבת.


 

בשורה להורים – הטבות הגדלת נקודות הזכות להורים לילדים יהפכו קבועות

במהלך דיון בסעיפי חוק ההסדרים בוועדת הכספים סוכם כי המתווה המעניק הטבות מס בגין ילדים בגילאי
0 עד 5 יהפוך קבוע.

לדרישת יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני נקבע כי נשים יולדות תוכלנה להמשיך ולדחות את כניסת ההטבה לתוקף לשנה שלאחר שנת הלידה לשם מקסומה, חרף בקשת האוצר לבטל סעיף זה: "לא הגיוני לפעול נגד נשים עובדות"יש לציין כי לא חל שינוי בגין נקודות הזיכוי בגין ילדים מגיל 6 ואילך.
נקודות זיכוי לאישה:

 
גיל הילד בשנת המס לפני הוראת שעה לאחר הוראת שעה 
שנת הלידה  0.5 1.5*
שנה עד חמש שנים  2 2.5

*האישה רשאית להעביר נקודת זיכוי אחת מתוך 1.5 נקודות הזיכוי לשנה שלאחר שנת הלידה.
נקודות זיכוי לגבר:

 
גיל הילד בשנת המס לפני הוראת שעה לאחר הוראת שעה 
שנת הלידה  1 1.5
שנה 2 2.5
שנתים 2 2.5
שלוש שנים 1 2.5
ארבע שנים - 2.5
חמש שנים - 2.5
על מנת לדחות את קבלת נקודות הזיכוי משנת הלידה לשנה העוקבת בגין ילדים שנולדו בשנת 2017 ו2018

יש למלא טופס 116ד ובו תצויין הבקשה.

הטופס 116ד יהווה נספח לטופס 101 ויש לדווח את המידע הזה בטופס ה126 על יד המעסיק.

במידה ואתם זקוקים להוצאת תלושי שכר לעובדים, צרו קשר עם רואה חשבון י.טולדנו 054-8018226


תגיות: רואה חשבון פתח תקווה, חשבות שכר