FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512


שירותי הנהלת חשבונות -מנהלת חשבונות :

משרדנו מספק שירותי הנהלת חשבונות לעצמאים, שירותי הנהלת חשבונות לחברות.

שירותי הנהלת חשבונות לעצמאים כוללים:

1. קליטת מסמכי העסק במערכת הנהלת החשבונות וניהול ספרי העסק בצורה מקצועית ולפי הוראות ניהול ספרים המתאים לאופי

   העיסוק.

2. המצאת דוח רווח והפסד כל רבעון ומעקב אחר פעילות העסק לאורך השנה.

3. ביצוע דיווחים שוטפים לרשות המיסים. דיווח חד/דו חודשי למס ערך מוסף - מסמכי פעילות העסק הכנסות/ הוצאות נקלטות במערכת הנהלת החשבונות

ומופק דוח למס ערך מוסף. הדיווח למע"מ מתבצע בשובר תשלום שנערך על ידנו.

קרא גם : מדריך מס ערך מוסף


דיווח מקדמות מס הכנסה לפי האחוז שנקבע לך  - מקדמות מס הכנסה משולמים לאורך השנה.

מס הכנסה למעשה אינו מעוניין לחכות לסוף השנה כדי לקבל את תשלום המס השנתית שבגינה חייב הלקוח.

קליטת מסמכי העסק במערכת הנהלת החשבונות מאפשרת לקבל תמונת מצב של הרווח/הפסד צפוי.

 רואה החשבון במשרדנו מבצע אומדן של חבות המס השנתית של הלקוח.

על פי אומדן זה רואה החשבון מחליט על עדכון מקדמות מס הכנסה.

רואה החשבון המייצג את הלקוח יכול להקטין/ להגדיל ואף לבטל את המקדמות למס הכנסה הכל לפי הצורך.


דיווח תשלומי ביטוח לאומי כל חודש - ביטוח לאומי משולם על הרווח בעסק ולכן על פי נתוני הנהלת החשבונות אשר נקלטים אצלנו

יעדכן רואה החשבון את גובה מקדמות ביטוח לאומי המתאימים ללקוח.

קרא גם : מדריך ביטוח לאומי לעצמאי


שירות הנהלת החשבונות מבוצע במשרדנו על ידי מנהלות חשבונות בעלות נסיון בתחום.


משרדנו מספק שירות חיצוני של מנהלת חשבונות אשר מגיעה לאתר החברה ומבצעת את הנהלת החשבונות 

בפיקוח של רואה חשבון.


אנחנו נדאג לניהול ספרי העסק בצורה המקצועית ביותר ולפי הוראות החוק המתאימות לאופי עיסוקך.

בנוסף להנהלת החשבונות מבצע משרדנו את כל הדיווחים השוטפים לרשויות כך שהעוסק או החברה אינם נדרשים להתמודד מול

הרשויות בעצמם אלא הכל נעשה דרך משרדנו  על ידי רואה חשבון הבקיא בנושאי עבודה מול רשויות המס.