FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

הקפאת עוסק במע"מ

איך מקפיאים תיק של עוסק פטור? איך מקפיאים תיק של עוסק מורשה?

במידה ואתם אינכם פעילים בעסק שלכם, תוכלו ליידע את מס ערך מוסף בטופס הקפאת תיק במע"מ

על פי סעיף 8(א) בתקנות מע"מ רישום - שינוים בעסק

הופסקו העסקים או הפעילות של החייב במס או הופסקו על תקופת דו"ח אחת, או חלו אירועים המצרכים שינוי ברישום או ביטול כגון שינוי מען העסק

או שינוי ענף כלכלי שאליו משתייך העסק, יודיע על כך החייב במס בכתב תוך 15 יום מהיום שבו חל האירוע.

חייב במס שנפטר, פשט את הרגל או הפך לבלתי כשיר לנהל עסק יודיע למנהל כל אדם המוסמך לייצגו כדין של החייב במס או המנהל בפועל את

עסקו.
טופס הקפאת תיק מע"מ