FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

חישוב דמי מזונות
חישוב דמי מזונות,הצמדה של תשלומי מזונות, לפי פסק דין, עריכת תחשיב מדוייק המסביר את אופן החישוב. כל החישובים נערכים ונחתמים על ידי רואה חשבון אשר יכול וישמשו לצורך הגשה לבית משפט.
 
 

חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה
חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה, הצמדת תשלומי הרכישה למדד תשומות הבניה על פי חוזה , חישובי הצמדה מחושבים על ידי רואה חשבון התוצאה שמתקבלת תהיה חתומה על ידי רואה חשבון.
 
 

שכר דירה צמוד מדד
שכר דירה צמוד מדד, איך מצמידים את תקבולי שכר הדירה למדד? חישוב הצמדה של שכר הדירה למדד והפקת דוח מדוייק המפרט את ההצמדה של תקבולי שכר הדירה.
 
 

עלות חישוב רואה חשבון
כמה צריך לעלות חישוב דמי מזונות אצל רואה חשבון? עלות חישוב תשלומים מדד תשומות יוקר המחיה שכירים, עלות חישוב הצמדה למדד תשומות הבניה
 
 

חישובים מורכבים