FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

חישוב מזונות. 

מזונות הגדרה :  זהו תשלום שחל במשפחה בה בני הזוג נפרדו.

במסגרת הסכם הגירושין חייב אחד מבני הזוג בדרך כלל הגבר בהשתתפות בכלכלתם של הילדים שאצל בן הזוג האחר

ולעיתים גם בהשתתפות כלכלת בן הזוג האחר.
 
משרדנו מספק שירות של חישוב מזונות.

חישוב דמי מזונות לצורך הגשה לבית משפט, הצמדה של התשלומים למדד הבסיס על פי ההסכם.

חישוב דמי מזונות מתבצע בשימוש בתוכנה מעודכנת שמתמחה בהצמדת תשלומים למדד ומתן פלט של תוצאה

מדויקת.
מזונות לפי הצמדה למדד, איך מחשבים? חישוב מזונות צמוד למדד

לדוגמה: בהסכם גירושין נקבע כי דמי המזונות יוצמדו למדד המחירים לצרכן והעדכון יתבצע כל 3 חודשים כאשר מדד ינואר

הוא מדד הבסיס.

אנו נבצע חישוב בהתאם לנתונים שתמסרו לנו, בהתאם לנוסח ההסכם נציג את התוצאה המהימנה ביותר.


איך מבוצע חישוב הצמדה למדד, מזונות?


חישוב הצמדה של  תשלומי המזונות  מצריך ידע ושימוש בנתוני המדד הרלוונטיים מומלץ לקבל סיוע מקצועי מרואה חשבון.

 
כל החישובים המורכבים יהיו חתומים על ידי רואה חשבון.


חישוב מזונות היוון סדרת תשלומי מזונות לערך נוכחי- מחשבון היוון מזונות


בהסכם הגירושין הביאו הצדדים בחשבון הקדמת התשלום מראש לתקופה של X שנים.

במקרה זה יש להוון את את תשלומי המזונות החודשים לערך נוכחי במונחים של היום לפי ריבית שנקבעה בהסכם

הגירושים.


חישוב מזונות היוון 


כמה צריך לעלות חישוב דמי מזונות אצל רואה חשבון ?


שירות של חישוב תשלום מזונות ניתן בכל הארץ וניתן לשלם  בכרטיס אשראי, שיקים או מזומן

י.טולדנו רואה חשבון 054-8018226


קרא עוד על:


זיכוי ממס למי שמשלם מזונות - פקודת מס הכנסה מעניקה זיכוי ממס למי שמשלם מזונות בהתאם לסעיף 40(ב) לפקודה.

 
תגיות : מזונות אישה, הוצאה לפועל מזונות, תביעת מזונות, חוק המזונות, מחשבון מזונות ילדים חינם, מזונות וויקיפדיה.

 מדד המחירים לצרכן , הוצאה לפועל ויקפדיה 

חישוב דמי מזונות- מחשבון מזונות , מחשבון ריבית והצמדה

או חייגו 054-801-8226

           לחישוב מזונות
 ע"י רואה חשבון, השאר פרטים :