FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512


מדד תשומות הבנייה-הגדרה-  מדד זה מתיחס לבניית בתי מגורים ומודד את מחירי הבנייה של הקבלנים.

המדידה מודדת את התנודות החלות במחירים של חומרים, מוצרים ושירותים המשמשים לבניית בתי מגורים.

השינויים במחירים של הסעיפים השונים במדד, נאמדים על ידי השינוי במחירי המדגם של חומרים ושירותים שונים, הנמכרים

לאוכלוסיית הקבלנים הראשיים וקבלני המשנה בענף. המחירים מתקבלים ממדגם של ספקים וסיטונאים, יבואנים ומפעלים שונים.מתי מתפרסם מדד תשומות הבנייה?

מדד תשומות הבנייה מתפרסם ב-15 בחודש -על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומתייחס לחודש הקודם.

מדד תשומות הבנייה מתפרסם יחד עם מדד המחירים לצרכן.


ניתן לחשב את אחוזי השינוי של המדד בין תקופות שונות ואת ערכו הצמוד של סכומי כסף בתאריכים מסוימים.
להזכירך, המדד המתפרסם ב-15 בחודש מתייחס לחודש הקודם.

לדוגמה: חישוב הצמדה, המתייחס לתאריכים שבין ה-16 בפברואר וה-15 במרץ נעשה על פי מדד חודש ינואר, שפורסם ב15 לפברוא
ר.


הערה :

חישוב אחוזי השינוי וההצמדות מבוצע לעיתים על ידי שימוש במדדים על בסיסים שונים המותאמים לאותו בסיס על ידי שימוש במקדמי קשר


מקדמי קשר- אחת לכמה שנים מבצעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עדכון של  סלי המדדים, ומפרסמת את מדדי המחירים על בסיס חדש

המתחיל מ100 נקודות. על מנת להשוות בין תקופות שהמדדים שלהם חושבו על בסיסים שונים, יש לקשר תחילה את המדדים ולהביאם לתקופת

בסיס אחידה.

 

מחשבון הצמדה למדד תשומות הבנייה.משרדנו מבצע שירות של חישובי הצמדה למדד תשומות הבנייה בעבור רוכשי דירות וקבלנים אשר נדרשים להצמיד את

תשלומי הבנייה למדד תשומות הבנייה, החישוב נערך ונחתם על ידי רואה חשבון. 

חישובי הצמדה למדד תשומות הבנייה מתבצע על ידי תוכנה יעודית אשר מותאמת לביצוע חישובים מורכבים ומדויקים, כך

שמתקבלת תוצאה מדוייקת ומתן פלט חתום על ידי רואה חשבון.


הערה: יש להבחין בין מדד מחירי תשומה בבניה למגורים לבין מדד מחירי תשומה בבניה למבני מסחר ומשרדים

 כמה עולה חישוב הצמדה למדד תשומות הבניה? כמה עולה חישוב התחשבנות מול הקבלן ?משרד רואה חשבון י.טולדנו בפתח תקווה 054-8018226תגיות: חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה, חישוב תשלומי מזונות, 


רואה חשבון בפתח תקווה 

חישובי הצמדה למדד תשומות הבנייה