FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

חשבות שכר-הפקת תלושי שכר :


עסק המעוניין להפיק תלושי שכר לעובדיו, נדרש לפתוח תיק ניכויים ברשויות המס. (בטופס 5329)

לאחר פתיחת תיק במס הכנסה ניכוים נפתח אוטומטית תיק בביטוח לאומי.

לאחר מכן מתקבל בדואר פנקס ניכוים ממס הכנסה ופנקס ניכוים מביטוח לאומי.

בפנקסים אלה יש לדווח את המס שמנוכה מהעובדים ואת דמי הביטוח הלאומי.


הפקת תלושי שכר לעובדים במשרדנו מתבצע בתוכנת שכר תוך יישום כל עדכוני המס הרלוונטים.לצורך הפקת תלוש שכר דרוש לקבל מאת הלקוח :

1.טופס 101 מלא וחתום בידי העובד.

2. צילום תעודת זהות של העובד.דיווח ותשלום שוטף ניכוים 102 למוסדות – מס הכנסה וביטוח לאומי.

ביצוע הפרשות סוציאליות הנדרשות על פי חוק.

עדכון בדבר שינוי חקיקה בתחום דיני עבודה ומיסוי.


הוצאת תלושי שכר לעובדים פלשתינאים שעובדים באזור: 

שימו לב הפקת תלושי שכר לעובדים פלשתניאים המועסקים ביהודה ושומרון אינה מתבצעת באמצעות לשכת התעסוקה אלא 

על ידי פקיד שומה אוטונומיה.

על ידי מספר תיק ניכוים הנפתח במיוחד לצורך זה.

לעובדים אלה שיעורי מס הכנסה שונים ושיעורי ביטוח לאומי שונים מאלה של עובדים זרים.

שימו לב! בניגוד לעובדים זרים אשר חל עליהם מס מעסיקים לעובדים פלשתינאים לא יחול מס מעסיקים.

משרדנו משתמש בתוכנה יעודית להפקת תלושי שכר לעובדים פלשתניאים. 


צרו קשר 073-254-9512