FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

חתימה על אישורים מיוחדים ללקוחות רואה חשבון בפתח תקווה


 
לעיתים מבקשים רשויות ממשלתיות ומוסדות אחרים אישור רואה חשבון על דוחות שהוכנו עבורם.
 
לדוגמה :
 

*אישור רואה חשבון מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך- משרדנו מנפיק אישור רואה חשבון לבעלי עסקים בגין הכנסות העסק למשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתים.

האישור יופק בהסתמך על הכנסות בעל העסק וישמש אותך לקבלת הנחה בתשלומי הצהרונים. , י.טולדנו רואה חשבון 073-2549512

מצ"ב הטופס אישור הכנסות מרואה חשבון התשע"ט שיש לצרף לאישור רואה החשבון מהאתר של משרד העבודה והשירותים החברתים*אישור רואה חשבון מיוחד על המחזור העסקי שלא עולה על סכום מסוים.
*אישור רואה חשבון על הכנסות של עצמאי.
*אישור רואה חשבון לצורך בקשות למענקים.
*אישור רואה חשבון בתנאי עמידת סף של מכרז לצורך הצגת עמדת הלקוח.
*אישור רואה חשבון על ניהול ספרים.
*אישור רואה חשבון על אי פעילות של חברה.
 
 
לשכת רואי החשבון קבעה כללים למתן דוחות מיוחדים שנקבעו בתקני ביקורת 7 ו 70.
 
*האחריות הראשונית לתוכן הדוח מוטלת על הלקוח המבקש את הדוח המיוחד ולכן עליו לאשר בחתימתו את נכונות הדוח.

*אחריות רואה החשבון היא על הדוח המיוחד שבו הוא מחווה את דעתו על נאותות הדוח של לקוחו.

*סעיף 8 לתקן ביקורת 70 קובע : רואה החשבון יתן דוח מיוחד רק בנושאים שהם בתחום עיסוקו המקצועי.
 
 
אישורים מיוחדים מתחלקים לשני סוגים:
 
1. אישור רואה חשבון מיוחד מסוג אישור.

2. אישור רואה חשבון מסוג חוות דעת.

 
אישור רואה חשבון מיוחד מסוג אישור:
 
רואה החשבון מאשר כי נתונים מסוימים המופיעים בדוח של הלקוח המוגשים לצד ג' הינם תואמים לדוח שהפיק הלקוח ומצורף לשם זיהוי לדוח שמוגש

לצד ג'. אין פה אישור על נאותות או נכונות הנתונים עצמם אלא רק על התאמתם. כאן על רואה החשבון לבצע נהלי בדיקה.
 

אישור רואה חשבון מיוחד מסוג חוות דעת:
 
הדוח המיוחד יערך וינוסח במתכונת דוח המבקר על דוח כספי, כלומר יכלול את המרכיבים הכלולים בדוח רואה חשבון מבקר בשינוים המחוייבים לפי העניין.

הדוח המיוחד מסוג חוות הדעת מורכב מבסיסו מ3 פיסקאות: פיסקת מבוא, פיסקת היקף הביקורת ופיסקת חוות הדעת.
 
 

כדי  להפיק אישור רואה חשבון נדרוש מהלקוח מסמכים שעל פיהם ינתן אישור רואה החשבון.

על מנת לקבל את אישור רואה החשבון נצטרך לבצע בדיקות, ישנם אישורים שדורשים בדיקות רבות יותר מאשר אישורים אחרים. אישורים שמצריכים ביצוע

עבודת ביקורת על נתונים מסוימים ויש אישורים שמצריכים נהלי בדיקה.משרדנו מבצע חישוב דמי מזונות, חישוב הצמדה של תשלומי דמי מזונות בחתימת רואה חשבון.
 
לקבלת שירות לצורך אישור רואה חשבון, צור קשר עם משרד רואה חשבון בפתח תקווה 054-801-8226