FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

לוח מועדי הגשת דיווחים ותשלומים למס הכנסה

מועד הדיווח
                                           הנושא                                         
15 לכל חודש או חודשים         מה תאריך אחרון לדיווח ותשלום מקדמות מס הכנסה על פי מחזור עסקאות?
   
עד ה10 לינואר של כל שנה      עד איזה תאריך יש לבצע ספירת מלאי ליום 31 בדצמבר של השנה שהסתיימה?
   
עד ה31 בינואר                        פטור מלא מהפרשי הצמדה וריבית בגין תשלומי מס על חשבון שנת המס הקודמת.
 
   
עד ה28 בפברואר                    פטור של 50% מהפרשי הצמדה וריבית בגין תשלומי מס על חשבון שנת המס הקודמת.
   
עד ה31 במרץ פטור של 25% מהפרשי הצמדה וריבית בגין תשלומי מס על חשבון שנת המס הקודמת
   
עד ה30 באפריל                      עד איזה תאריך חייבים להגיש דוח שנתי למס הכנסה?

 
עד 31 במאי                           הגשת הדוח השנתי על הכנסה למי שהדוח שלו מבוסס על שיטת החשבונאות הכפולה.


 
   
עד ה31 במאי                         הגשת הדוח השנתי על הכנסה ליחיד החייב דוח עצמאי מקוון.
 
 
תוך 15 יום ממסירת הודעת השומה תוך כמה זמן חייבים לשלם את דרישת התשלום המס על פי הודעת השומה.?
 
 
תוך 120 יום מהדרישה הגשת הצהרת הון.
 
 
תוך 30 יום מיום מכירת הנכס דיווח ותשלום מקדמות רווח הון בשיעור של 25% מרווח ההון, או בשיעור אחר שקבע פקיד השומה.
 

 
תוך 30 יום מתום שנת המס עד איזה תאריך חייבים לשלם את דמי השכירות במסלול של 10% בגין השכרת דירה למגורים בישראל.
   
עד 30 באפריל

בעל תיק פעיל - תשלום מקדמות מס בגין הכנסות מיוחדות ליחיד.
ליחיד ללא תיק פעיל - דיווח מקוצר ותשלום מקדמות מס בגין הכנסות מיוחדות.
 

 
                
 
תגיות: רואה חשבון בפתח תקווה, משרד רואה חשבון בפ"ת