הוצאות טרום עסקיות

הוצאה שנעשתה בטרם החל הנישום בעסקיו וקשורה ליצרת מקור ההכנסה ולכן אסורה בניכוי. –סעיף 17 רישא לפקודת מס הכנסה.

פסק דין סידס – הוצאות סקרי שוק והוצאות משרדיות התחלתיות שהוצאו תוך כדי נסיון לייצר הכנסות ולאחר שהחברה כבר החלה בפעילותה העסקית גם אם בטרם הופקו רווחים בגין פעילות זו אינם הוצאות טרום עסקיות ולכן יותרו בניכוי.

פס"ד נאות מרגלית נקבע שההוצאות שהוצאו לפני שהעסק בשל להפיק הכנסה, הינן הוצאות טרום עסקיות ולכן לא יותרו בניכוי..

הוצאות טרום עסקיות לעניין מע"מ – ע"פ סעיף 40 לחוק מס ערך מוסף מס התשומות הכלול בחשבוניות מס ברשימוני יבוא או במסמך אחר שאישר המנהל על פי סעיף 38(א) שהוצאו לעוסק לפנישנרשם על פי סעיף 52, לא יהא ניתן לניכוי.

רישום על פי סעיף 52:
סעיף (א) עוסק, מלכ"ר ומוסד כספי חייבים ברישום, במועד ובדרך שנקבעו.

סעיף 40א מס תשומות של עסק בהקמה
40א. על אף האמור בסעיפים 38 ו-40, מס תשומות ששילם עוסק לפני רישומו כדין יהיה ניתן לניכוי, ובלבד שהוכח להנחת דעתו של המנהל שהתשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ושימשו להקמתו, והכל אף אם חשבונית המס, רשימון היבוא או מסמך אחר שאישר המנהל על פי סעיף 38(א) לא הוצאו על שם העוסק.
ע"פ סעיף 38 א לחוק מס ערך מוסף עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין או ברשימון יבוא או במסמך אחר שאישר לענין זה המנהל, ובלבד שרשימון היבוא או המסמך האחר נושא את שמו של העוסק כבעל הטובין ושהניכוי ייעשה בתוך ששה חדשים מיום הוצאת החשבונית, הרשימון או המסמך.

הוצאות מעורבות
כאשר יש לנו הוצאה המשמשת גם לצורך עסקי וגם לצורך פרטי. הכלל הוא על מנת שחלק ממנה יהיה מוכר, הוא שניתן לבצע הפרדה בין החלק העסקי לחלק הפרטי. במידה ולא ניתן לבצע הפרדה שכזו, ההוצאה אינה מוכרת. העניין עולה לדיון כאשר העסק מתנהל מדירת המגורים של בעל העסק.
בעלי עסקים רבים מעדפים לעבוד מביתם במקום לשכור משרדים וזה מתוך רצון להקטין את ההוצאות.
מאחר וההוצאות של עבודה מהבית הן הוצאות מעורבות כלומר חלקן הוצאות עסקיות וחלקן הוצאות פרטיות יש לבדוק אם ניתן לבצע הפרדה בין החלק העסקי לפרטי.אחת הדרכים להפריד הינה ליחס את השטח של החדר המשמש כמשרד בתוך הבית לשאר שטחי חלקי הבית.

דמי שכירותהמשולמים עבור בית המגורים, ניתן יהיה להכיר בהוצאות השכירות בחלק השטח היחסי המשמש לצורך העסק ולתבוע את זה כהוצאה מוכרת. (כדי להכיר בדמי השכירות כהוצאה מוכרת, יש לקבל מהמשכיר אישור על ניכוי מס במקור מדמי שכירות, ועל השוכר להעביר את הניכוי במקור לפקיד השומה)

הוצאות ארנונה מים וביוב ניתן להכיר חלק יחסי מההוצאות אלו כהוצאה מוכרת. יש לשים לב לאזהרה המופיעה כמעט בכל הסעיפים על שיעור ההכרה בהוצאה, על מנת למנוע שינוי סיווג של הדירה ממגורים לעסקים, דבר שיגרור הגדלה של תשלום המיסים העירוניים.

הוצאות חשמלניתן להכיר חלק יחסי מהוצאות החשמל בדירה.

מחשבים, מדפסות וריהוט משרדי ניתן יהיה להכיר במלוא ההוצאה אבל בדרך של פחת לפי השיעורים שנקבעו בתקנות מס הכנסה.

הוצאות נקיון בבית המגורים יוכר חלק יחסי מההוצאה לפי חלק המשרד בבית המגורים.

הוצאות ביטוח לדירה- ניתן יהיה להכיר בהוצאה בחלק יחסי לפי חלק שטח המשרד בבית המגורים.

כיבודים– מס הכנסה מתיר הוצאות כיבודים בשיעור 80% מסכום ההוצאה. כיבוד בתקנות מס הכנסה כלומר כיבוד קל, שתייה קרה או חמה, עוגיות וכדומה.

מס ערך מוסף- לעניין הוצאות מעורבות ניתן יהיה לקזז חלק יחסי מהמע"מ תשומות באופן חלקי במידה וההוצאה ברובה עסקית ניתן יהיה לקזז 3\2 מהמע"מ.
במידה וההוצאה ברובה פרטית ניתן יהיה לקזז רק 25% מהמע"מ.

סכום המע"מ שלא הוכר אינו הולך "לאיבוד". סכום מע"מ זה מתווסף לסכום ההוצאה המקורית למס הכנסה ומגדיל אותה. יש לשים לב לשיעור ההכרה בהוצאה, על מנת למנוע שינוי סיווג של הדירה ממגורים לעסקים, דבר שעלול לגרור לשינוי תשלום הארנונה ממגורים לעסקים.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp