הוצאות מותרות בניכוי

מאמר זה מחולק למספר חלקים :
1. מה זה הוצאה מותרת בניכוי ? האם כל הוצאה מותרת בניכוי?
2. הוצאות מותרות בניכוי עוסק פטור
3. רשימת הוצאות שכיחות המותרות בניכוי.
4. הוצאות החייבות בניכוי מס במקור.

1. מה זה הוצאה מותרת בניכוי ? האם כל הוצאה מותרת בניכוי ?
בעלי עסקים יכולים לנכות הוצאות מותרות בניכוי מהכנסתם מהעסק ובכך להקטין את הרווח. תשלום המס הוא על הרווח כך שככל שנקטין את הרווח נשלם פחות מס. מס הכנסה לא מאפשר להכיר בכל ההוצאות ויש הגבלות ותקרות להוצאות אשר מותרות לצורך קיזוז מההכנסה. הסעיף הרלוונטי לענייננו הינו סעיף 17 לפקודת מס הכנסה.

הכלל עפ"י סעיף 17 לפקודת מס הכנסה, הוא שהוצאות יוכרו כקיזוז מההכנסות רק אם שימשו כולן בייצור הכנסתו של אדם בשנת המס, ולשם כך בלבד.

על פי סעיף 17 לפקודה : על ההוצאה לשמש בייצור הכנסה וכן ההוצאה צריכה להיות בשנת המס שבה הוצאה.
הלך החשיבה לצורך התרת ההוצאה בניכוי מההכנסה הינה שההוצאה שימשה בייצור הכנסה של הנישום.
על פי חשיבה זו ההוצאה המותרת בניכוי תבחן לפי אופי העסק, כלומר לכל עסק לפי תחומו יש הוצאות המותרות בניכוי לצורך הכנסתו ויש שהוצאות אלה בעסק בעל אופי אחר לא יותרו בניכוי.
לדוגמה: דוגמנית שעושה ניתוח פלסטי לצורך שיפור המראה שלה.
היות ועיסוקה בדוגמנות יראו את ההוצאה בגין הניתוח הפלסטי כהכרחי לייצור הכנסתה כדוגמנית וזה יותר לה בניכוי. אך עורכת דין שעושה ניתוח פלסטי ההוצאה אינה בייצור הכנסה לצורך עבודתה כעורכת דין והוצאה זו לא תותר בניכוי.

2. הוצאות מותרות בניכוי עוסק פטור
הוצאה מותרת תותר אם שימשה לצורך הפקת ההכנסה בעסק ואין קשר אם הנך עוסק פטור או עוסק מורשה לבין התרת ההוצאה. יש לקחת בחשבון שלעוסק פטור ההוצאה העסקית שתרשם ותותר הינה סך ההוצאה שכוללת את רכיב המע"מ בחשבונית שהתקבלה בגין רכישותיו. שונה הדבר מעוסק מורשה אשר מקבל מע"מ חזרה בעבור רכישותיו. (קרא עוד : עוסק מורשה)

3. להלן רשימה חלקית של הוצאות שכיחות המותרות בניכוי :

1. ריבית והפרשי הצמדה– הוצאות ריבית והפרשי הצמדה על הון ששימש בהשגת הכנסה. לדוגמה הוצאות מימון לרכישת נכס המשמש בעסק.
2. דמי שכירות – הוצאות דמי שכירות המשולמים על מקום העסק יותרו בניכוי במלואם. במידה והעסק מופעל מהבית ניתן לתבוע את דמי השכירות על החלק המשמש לעסק בבית המגורים כהוצאה מותרת בניכוי. כדי להכיר בדמי השכירות כהוצאה מוכרת, יש לקבל מהמשכיר אישור על ניכוי מס במקור מדמי שכירות, ועל השוכר להעביר את הניכוי במקור לפקיד השומה. קרא עוד: עבודה מהבית עוסק פטור
3. חובות רעים(אבודים) – ההגדרה של חובות רעים (אבודים) הינה חוב שלא קיים סיכוי לגבותו.
במידה וקיים חוב בעסק שלא קיים סיכוי לגבותו ניתן בתנאים מסוימים להכיר בחוב כהוצאה מותרת לצורך מס.
השלבים להכרה בחוב כחוב אבוד :
א. על מנת שחובות אבודים יותרו לך בניכוי, החובות צריכים להיות קשורים לתחום עיסוקך או משלח ידך ולצורך ייצור ההכנסה. חובות רעים בעלי אופי הוני בשל השקעות שאינן בתחום הפעילות הרגיל, ואינם קשורים לייצור ההכנסה לא יוכרו בניכוי.
ב. הנישום צריך להוכיח לפקיד שומה שהחובות נעשו אבודים בשנת המס בה נרשמה ההוצאה (מכתב מעורך דין החברה על מצב גביית החובות בחברה).
ג. ניתן לאמוד את שווי החוב שהפך לחוב רע. במקרים בהם סכום החוב נמוך ביותר יש להוכיח כי הסיכוי לגביית החוב נמוך ביותר וכי סכום ההוצאות שיוצא לגביית החוב יעלה על סכום החוב.

4. הוצאות לאחזקת רכב -הוצאות רכב יותרו על פי פקודת מס הכנסה אם הרכב שימש לייצור הכנסה.
במידה ודורשים הוצאות רכב עליך לצרף לדוח השנתי את רישום הקילומטר בתחילת שנת המס ובסופה. בדוח יש לרשום את תיאור הרכב ; היצרן, דגם, שנת ייצור, משקל כולל, נפח מנוע, מספר הרישוי של הרכב. חשוב לכלול את הפרטים הנ"ל אחרת יכולים שלא להכיר לך בהוצאה.
הוצאות החזקת הרכב-הוצאות רישוי רכב, ביטוח חובה, ביטוח מקיף, הוצאות דלק, שמנים, תיקונים, הוצאות חניה שאינן במקום העסק או בסמוך אליו, אגרת כביש 6, פחת על הרכב.

להלן שיעורי הפחת:
מכוניות, אופנועים וטנדרים שמשקלם עד 3 טון – שיעור פחת של 15% לשנה.
משאיות,טנדרים שמשקלם מעל 3 טון – שיעור פחת של 20% לשנה.
מוניות, אוטובסים, רכבי השכרה – שיעור פחת של 20% לשנה.
רכב ללימוד נהיגה – שיעור פחת של 25% לשנה.

חישוב הוצאות החזקת הרכב שיותרו בניכוי-
החלק מתוך הוצאות החזקת הרכב שיותר בניכוי הוא 45% מהוצאות החזקת הרכב או סכום הוצאות החזקת הרכב בניכוי שווי השימוש ברכב כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה, לפי הגבוה.
יש לציין שהוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית לצורך ייצור הכנסתך יותר בניכוי במלואו.

5. הוצאות שימוש בטלפון נייד – לא יותרו בניכוי הוצאות החזקת טלפון נייד המשמש בייצור הכנסה עד סכום של 1,260 ש"ח לשנה (105 ש"ח לחודש) או מחצית מההוצאה בפועל, לפי הנמוך.

6. הוצאות הכרוכות בתשלום המס– יותר בניכוי עלות הכנת דוחות שנתיים וכל הטיפול בקשר למס בכל הליכי שומה. אולם במידה והיה בהם הטרדה לא תותר ההוצאה בניכוי. הוצאות הנהלת חשבונות – יותרו בניכוי במלואם.
הוצאות בגין הכנת הדו"ח יותרו בניכוי בשנה שבה הוצאה ההוצאה, כלומר אם אתה מדווח על בסיס מזומן,
רק בשנה שבה שילמת את הסכום.
אם אתה מדווח על בסיס מצטבר – בשנה שבה ניתן לך השירות בפועל על יד המייצג.

7. כיבודים – במידה והוצאת הוצאות לכיבוד לצורך ייצור הכנסתך והכיבוד נעשה במקום העסק בלבד,
אתה זכאי לדרוש כניכוי:
80% מההוצאות שהוצאו לכיבוד קל. כיבוד קל- שתיה קרה וחמה עוגיות וכ…
שים לב!ארוחות במסעדות אינן מותרות בניכוי לצורכי מס, אלא אם מדובר בארוחה במסעדה של אורחים בחו"ל ויש לציין את שמות האורחים.

8. מתנות – במידה ונתת מתנות במסגרת העסק שלך, ניתן לנכות את סכום המתנה, בסכום שנתי שאינו עולה על 210 ש"ח לאדם בשנה. יש להציג קבלה כמובן.

9. ניכוי בעד פחת –על פי סעיף 21 (א) לפקודת מס הכנסה יותר ניכוי בעד פחת של בנין, מכונות, מוצבה, רהיטים או נכסים אחרים שבבעלותו של הנישום והמשמשים לצרכי ייצור הכנסתו. סכום הפחת יחושב לפי אחוזים – שייקבעו באישור ועדת הכספים של הכנסת לכל מקרה או לכל סוג של מקרים – מן המחיר המקורי שעלה לנישום.

להלן חלק משיעורי הפחת המפורטים בתקנות:

שם נכסשיעור הפחתשם נכסשיעור הפחת
בניינים*4ציוד כללי7
רהיטים כללים6מזגנים10
רהיטים בבית קפה מסעדות12ציוד לבניה15
מחשבים אישים33ספרות מקצועית15

* הפחת לעניין בניינים מתיחס רק לשווי המבנה ולא לקרקע. על הקרקע לא נחשב פחת.

קרא עוד בהרחבה : שיעורי פחת

10. הוצאות שיפוצים בהוצאות אלה יש לכלול הוצאות תיקונים ושיפוצים המהווים שמירה שוטפת על הקיים.

במידה ומדובר על שיפוץ מהותי בנכס או במושכר יש לבחון האם מדובר בשיפוץ הוני.הוצאה המעלה את ערך הנכס ומשביחה אותותחשב כהונית ותוכר כדרך פחת לאורך השנים.

פס"ד צ'ליבי – הוצאה ליצירת נכס חדש/לשיפור נכס קיים, המשביחה אותו ומעניקה לעסק יתרון של קבע, היא הוצאה הונית, ואילו הוצאות הבאות לשמור על הקיים הן הוצאות פירותיות.

4. הוצאות המחייבות ניכוי מס במקור
ככלל לא יותרו לך הוצאות בשל תשלומים שחלה עליהם חובת ניכוי מס במקור, אלא אם כן הוגשו לפקיד השומה הדוחות הנדרשים הכוללים את הפירוט כאמור בחוק, לרבות האפשרות לזהות את מקבל התשלום.(פקודת מס הכנסה סעיף 32(א).
כל שוכר המשלם דמי שכירות אשר מעוניין לתבוע את ההוצאה לצרכי מס, חייב לקבל מהמשכיר פטור מניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים תקין מעודכן ליום התשלום.
במידה והמשכיר אינו מעביר לשוכר פטור מניכוי מס במקור, על המשלם לנכות 35% מסכום התשלום ולהעבירו באמצעות הדיווח החודשי למס הכנסה.
שים לב!
הפרזה בהוצאות – לנציב מס הכנסה יש האפשרות לא להכיר לך בחלק מן ההוצאות, בטענה שהם היו מופרזות –
סעיף 30 לפקודת מס הכנסה.
הוצואת ביגוד, ישיבה בבית קפה עם לקוח הוצאה מותרת ?

אין לראות במדריך זה כיעוץ מקצועי או מתן חוות דעת אלא הוא מהווה למסירת מידע בלבד.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp