הוצאות מותרות בניכוי?

מאמר זה יעסוק ב: 

* הוצאות כיבודים.
*הוצאות אירוח.
*הוצאות מתנות.
*הוצאות ארוחה עסקית, הוצאות קפה עם לקוח.

*הוצאות ביגוד הוצאה מותרת ?

*האם ניתן להכיר בהוצאה הונית כהוצאה פירותית ? האם ניתן להכיר בהפסד הון כהפסד מעסק?  –סעיף 27 לפקודת מס הכנסה -ראה תשובה בהמשך הדף.

על פי סעיף 17  לפקודת מס הכנסה כל הוצאה אשר משמשת לצורך הפקת ההכנסה תותר בניכוי.
למרות זאת נקבע תקרות והגבלות בניכוי ההוצאה.

הוצאות כיבודים:

מס הכנסה:

במידה ונרכש כיבוד לצורך ייצור ההכנסה והכיבוד הוגש ונצרך במקום העסק בלבד תהיה רשאי לדרוש בגין הוצאות הכיבוד בעסקך ניכוי של 80% מההוצאה.
כיבוד – בהגדרה יהיה כיבוד קל קריי שתיה קרה או חמה עוגיות וכדומה, סוכר, קפה,תה.

בעקבות חוזר מס הכנסה מ3 ביולי 2018 – הוחלט להכניס בהגדרת כיבוד קל גם ירקות ופירות העונה וזה כחלק מתוכנית של משרד הבריאות לחיים פעילים ובריאים.

בתקנות מס הכנסה ניכוי הוצאות מסוימות סעיף 2(1) הוגדר באופן פרטני הוצאות אשר הניכוי בגינן יהיה על פי התקנות כך הוצאות הכיבוד יותרו ב80%.

כיבוד קל – אין הכוונה לארוחה עסקית או לארוחה במסעדות גם אם זה לצורך מטרה עסקית.

מס ערך מוסף:

אין הגדרה בחוק מע"מ או בתקנות להגדרת כיבוד. כאשר התשומה מעורבת כלומר גם פרטית וגם עסקית ניתן לדרוש 2/3 מהתשומה.
ניתן לדרוש שיעור תשומות גבוה יותר על פי ההקשר לדיני המס כלומר 80% מהתשומה. לגבי תשומות קופה קטנה כגון קפה תה סוכר וכ… ניתן לדרוש את מלוא ניכוי המע"מ.

הוצאות אירוח: 

הוצאות אירוח בארץ אינן מותרות בניכוי כלל פרט להוצאות אירוח אורחים מחו"ל. הוצאות אירוח אורחים מחו"ל מותרות  כל שכן יש לנהל רישום כנדרש כגון שם האורח והארץ ממנה הגיע, מספר ימי אירוח ונסיבות.

הוצאות דיור אורח חו"ל תותר במלואן.
הוצאות בעד ארוחות- 330 שח 

על פי תקנה 16 לתקנות מע"מ הוצאות אירוח אסורות בניכוי למעט אירוח אדם מחו"ל.

הוצאות מתנות : 

*מתנה לעובד נאמר מתנת חתונה, לידת ילד, בר מצווה, תותר בניכוי ולא תחשב הכנסת עבודה בידי העובד עד תקרת 210 לעובד בשנה.
לא יותר התרת ההוצאה יותר ממתנה אחת בשנה לעובד.
*ניתן להכיר בהוצאות מתנות עד תקרה של 210 ש"ח לאדם בשנה.
*לתושב חוץ עד 15 דולר לאדם בשנה

שי לחג:

שי לחג הניתן לעובד חייב במס מכיוון שמהווה טובת הנאה בידי העובד.

כרטיס נטען כמתנה לעובד: 

תווי שי – במקרה של  תווי שי הניתנים לעובד יש לזקוף את השווי לעובד על פי עלות תווי השי למעסיק ולא על פי שווי תווי השי הניתן לעובד.

מתנות ללקוחות ולספקים:

סכום ההוצאה המותרת מוגבל בחישוב שנתי לכל אדם המקבל את המתנה.
על פי התקנות סכום ההוצאה המותרת נקבע לסך של 210 ש"ח לאדם בשנה. מקבל המתנה שאינו שכיר אצל מעניק המתנה אינו חייב במס בגינה, ונותן המתנה יכול לרשום את הענקת המתנה כהוצאה.

הוצאות ביגוד :

ביגוד שהשימוש בו עסקי בלבד כגון חלוק רופא, סרבל טיסה לטייס,גלימה לעורך דין, בגדי עבודה במוסך וכ….יותר בניכוי ב100%.
בתקנות הביגוד הגדרת הבגדים לרבות נעלים.וכן הוצאות מכבסה גיהוץ.
במידה וניתן להשתמש בביגוד גם שלא לצורכי עבודה כגון חליפת מדים ייצוגית גם אם סמל העסק מוטבע בחולצת הבגד יותר לניכוי 80 אחוז מההוצאה.

דגש: נקבע כי בגדים המשמשים לצורכי עבודה – הינם בגדים אשר ניתן לזהות בהם באופן בולט את ההשתיכות לעסק או שחובה ללבושם בעסק.

במידה ומעביד רכש ביגוד לעובדיו זה יחשב טובת הנאה ויש לזקוף שווי לעובד אלא אם כן מדובר בביגוד אשר משמש לצורכי עבודה בלבד.

הוצאות אש"ל: 

החל מיום 1 בינואר 2011 סכומים בגין  ארוחת בוקר, ארוחת צהרים, או ארוחת ערב (אש"ל) בארץ אינם מותרים בניכוי
הפטור ממס על הוצאות אש"ל בארץ בוטל מה1 לינואר 2011.

אש"ל חו"ל- הוצאות אש"ל בחו"ל יותרו בהתאם לקביעת מס הכנסה בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ.

הוצאות לינה: 

לינה הכרוכה לצורך העבודה של בעל העסק תותר בניכוי במידה ונעשתה במרחק של 100 ק"מ ויותר ממקום העיסוק הקבוע או ממקום מגוריו.
על הוצאות הלינה יחולו התקרות אשר חלות על הוצאות לינה בחו"ל כלומר החל מהלינה ביום השמיני ואילך כשהיא מתורגמת לשקלים.
לינה שעלותה נמוכה מ115 דולר – תותר במלואה לינה שעלותה גבוהה מ115 דולר תותר 75% מההוצאה בלבד אך לא פחות מ117 דולר  ולא יותר מ199 דולר ארוחת בוקר כלולה בהוצאות הלינה ובמחיר הלינה.

לינה במרחק של פחות מ100 קילומטר  ממקום העיסוק העיקרי או מקום המגורים לא תותר בניכוי כלל. אלא אם כן שוכנע פקיד השומה שהלינה היתה נחוצה.

*האם ניתן להכיר בהוצאה הונית כהוצאה פירותית ?
כלומר האם ניתן להכיר בהפסד הון כהפסד מעסק?
סעיף 27 לפקודת מס הכנסה – הסעיף הרלוונטי לעיניננו הינו סעיף 27 לפקודת מס הכנסה – ניכוי בעד חילוף מכונות וציוד  אדם העוסק בעסק או במשלח יד כלשהם שהוציא בשנת מס פלונית סכום פלוני לחילוף מכונות וציוד המשמשים או ששימשו באותו עסק או משלח יד יותר לו, לצורך בירור הכנסתו החייבת, ניכוי בסכום השווה להוצאות שהוציא לרכישת המכונות והציוד הישנים פחות סך כל הפחת שניכה בעד אותם המכונות והציוד והסכום שקיבל במכירתם, או השווה לסכום שהוציא על המכונות והציוד החדשים, הכל לפי הסכום הקטן יותר, נוכה סכום לפי סעיף קטן זה יוקטן בסכום זה כל הפסד שניתן לקזזו לפי חלק ה' בשל מכירת המכונות והציוד הישנים.

סעיף קטן (א) לא יחול על רכב מנועי פרטי כמשמעו בפקודת התעבורה.
על פי סעיף 27 – אם יש הפסד הון ממכירת נכס שהוא ציוד או מכונות בלבד  ונרכשה מכונה או ציוד אחר במקום, ניתן לדרוש את הפסד ההון

בניכוי פירותי, הסעיף קובע מגבלה למימוש ההפסד , הניכוי לא יהיה גבוה מהתמורה ששולמה לרכישת ציוד ומכונות חדשים.
תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם