הוראות ניהול ספרים לשכירות לטווח קצר

10.03.2018 – מאת י.טולדנו רואה חשבון

שימו לב שכירות לטווח קצר יכולה לענות להגדרת עסק על פי המבחנים שבפסיקה וכך חל על הכנסה זו תשלום מס הכנסה על פי מדרגות המס וחובת תשלום ביטוח לאומי. הכנסה זו שתסווג הכנסה מעסק תמוסה ככל הכנסה עסקית וכך יש להכיל עליה את הוראות ניהול הספרים המתאימים לפעילות העסקית.
כמובן שיש חובת פתיחת תיק ברשות המיסים ותשלום מקדמות מס והגשת דוח שנתי בסוף השנה.

לצערנו היות והמיסוי בארץ לא מהנמוכים בעולם יוצא פעמים רבות חוסר כדאיות להפעיל דירת איר בי אנד בי עקב התשלומים הרבים.לרשויות המס בנוסף יש לקחת בחשבון את האלטרנטיבה של מסלול מס מוטב בגין הכנסות שכירות לטווח ארוך כאשר שימוש הנכס מהווה מגורים (מס מופחת 10% או פטור)

הוראות ניהול ספרים המתאימות לפעילות שכירות לטווח קצר הינן תוספת י"א – ניהול פנקסי חשבונות על ידי נותני שירותים ואחרים. וכן ניהול ספר מיוחד קריי ספר אורחים.

בתוספת זו –
"נותן שרות" –
(1) נישום/עוסק שעסקו או חלק מעסקו מתן שירות לעסק אחר או לצרכן ואשר לא חלה עליו תוספת אחרת מהתוספות להוראות אלה.
(2) נישום/עוסק אחר המנהל עסק או משלח יד ולא חלה עליו תוספת אחרת מן התוספות להוראות אלה.

נותני שירות שמחזור עסקו אינו עולה על 820 אלף שח בשנה ובעסקו פחות מ5 מועסקים חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות:
(1) ספר תקבולים ותשלומים;
(2) שוברי קבלה לגבי תקבולים שלא נכללו בסרט קופה רושמת;
(3) סרט קופה רושמת;
(4) ספר הזמנות שבו יירשמו כל ההזמנות לשירות, פרט לשירות המבוצע בנוכחות המזמין במקום עסקו הקבוע של נותן השירות ונערך לגביו התיעוד הנדרש על פי הוראות אלה מיד בגמר השירות; נרשמו עם קבלת ההזמנה התאריך, שם המזמין ומענו ותיאור השירות המוזמן בחשבונית/ חשבונית עסקה אין חובה לרשום הזמנה זו בספר הזמנות. עם גמר השירות תושלם החשבונית/חשבונית העסקה ברישום יתר הפרטים הנדרשים בסעיף 9;
(5) חשבוניות/חשבוניות עסקה לגבי שירות בסכום של 210* ש"ח או יותר; תלוש מכירה של קופה רושמת כמשמעותו בסעיף 2(א) לנספח א' שבסעיף 36 להוראות אלה ייחשב כחשבונית/חשבונית עסקה לגבי שירות בסכום שאינו עולה על 2,150* ש"ח ובלבד שנותני שירות המנויים בסעיף 3 חייבים בחשבונית/חשבונית עסקה לגבי כל שירות;
(6) תיק תיעוד חוץ;
(7) רשימת היתרות של לקוחות וספקים לסוף שנת המס;
(8) רשימת המלאי לסוף שנת המס, אם המלאי הוא מהותי בעסקו של הנישום / העוסק, ובכל מקרה שבו ערך המלאי עולה על 10,100* ש"ח;

החזקת כספי פדיון
2. (ד) נותן שירות החייב בניהול ספר תקבולים ותשלומים ונותן שירותיו במקום עסקו הקבוע יחזיק כספי הפדיון היומי בקופה או במקום קבוע אחר בעסק שיועד לכך; לגבי כספים שלא מהפדיון שהוכנסו לקופה, לרבות יתרות מיום קודם, וכן לגבי כספים שהוצאו מהקופה ינוהל רישום מיוחד; רישום כאמור ייערך בכל יום ואין חובה לשמור עליו לאחר סיכום הפדיון היומי.

ספרים מיוחדים – בעל בית מלון, פנסיון מחנה נופש או בית הבראה

3. נותני שירותים המנויים בסעיף זה יכללו במערכת החשבונות את הספרים והתיעוד דלהלן:
(2) בעל בית מלון, פנסיון, מחנה נופש או בית הבראה – ספר אורחים שיכלול לפחות –

(א) שם כל אורח ומענו;
(ב) תאריך התחלת האירוח;
(ג) תאריך גמר האירוח;
(ד) סימול לאיתור החשבונית/חשבונית העסקה או שובר הקבלה; הרישום בספר האורחים ייעשה סמוך למסירת החדר לאורח.

לפרטים נוספים אנו עומדים לשירותכם.
המאמר נועד למסירת מידע בלבד ואינו מהווה ייעוץ כלשהו.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp