המדריך לעוסק המורשה

ראשי פרקים :
1. מה זה עוסק מורשה
2. שיקולים ברישום כעוסק מורשה
3. פתיחת עוסק מורשה ברשות המיסים
4.הנהלת חשבונות
5.דיווחים שוטפים
6. דוח שנתי

1. מה זה עוסק מורשה ?
עוסק מורשה זהו אופן רישום במס ערך מוסף.
עוסק מורשה מחוייב בגביית מס ערך מוסף מלקוחותיו עבור השירות או המוצר שהוא מספק וכן הוא רשאי לקזז מס ערך מוסף בגין הוצאות שיש לו בעסק מול מס ערך מוסף שגבה מלקוחותיו. לאחר רישום במס ערך מוסף כעוסק מורשה תקבל מספר עוסק מורשה שהינו מספר העסק במס ערך מוסף וזה גם המספר שיהיה על גבי החשבוניות של העסק שלך.

ההגדרה מחוק מס ערך מוסף הינה כדלקמן:
"עוסק מורשה" – מוגדר בחוק מע"מ , כעוסק שנרשם לפי סעיף 52 או לפי סעיף 58 ואינו עוסק פטור וכן מי שנמנה עם סוג עוסקים שלגביהם קבע שר
האוצר שיירשמו כעוסקים מורשים.

סעיף 52 (א) לחוק מע"מ קובע חובת רישום במע"מ לעוסק, מלכ"ר ומוסד כספי במועד ובדרך שנקבעו.
סעיף 52 (ב) לחוק מע"מ אדם שהוכיח להנחת המנהל שהוא מקים עסק רשאי להירשם כעוסק ומשנרשם דינו לכל דבר וענין כדין עוסק.

האם כל אדם יכול להיות עוסק מורשה?
כן, כל אדם רשאי להיות עוסק מורשה וזה ללא קשר לגובה ההכנסות שהוא צופה בשנת מס, יותר מכך חוק מע"מ מטיל חובה ברישום כעוסק מורשה לעיסוקים ומקצועות מסוימים, כגון רופאים, רואי חשבון, עורכי דין, מנהלי חשבונות, קרא עוד.

2. שיקולים ברישום כעוסק מורשה
בהקמת עסק פרטי יש לבחון מה אופן הרישום המתאים לך ברשות המיסים, עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע"מ.

להלן חלק מהשיקולים ברישום כעוסק מורשה:
א. השקעות ניכרות ברכוש קבוע בעסק.
ב. בחינה מיהם הלקוחות בעסק, האם עוסקים מורשים חברות בע"מ או אנשים פרטים.
ג.צפי לעבור את תקרת הכנסות לעוסק פטור.
ד.שיקולי תדמית, עוסק פטור נתפס כעסק קטן.

ממולץ לקבל ייעוץ מתאים, יניב טולדנו רואה חשבון 054-8018226

3. פתיחת עוסק מורשה ברשות המיסים
איך פותחים תיק עוסק מורשה במע"מ?
ראשית עליך להגיע למשרדי מע"מ הקרובים למקום העסק שלך,ולהביא איתך את המסמכים הבאים:

1. טופס פתיחת עוסק מורשה במע"מ – (הקש להורדת הטופס) זהו טופס רישום שאותו יש למלא על כל פרטיו ולחתום.
2. תעודת זהות.
3. חוזה קניה \שכירות של מקום העסק. ( אתה משוייך לפקיד שומה לפי מקום העסק ולא מקום מגוריך)
4. אסמכתא על קיום חשבון בנק של העסק, ניתן להביא שיק מבוטל.

בתום תהליך הרישום תונפק תעודת עוסק מורשה זמנית ובנוסף תשלח תעודת עוסק מורשה מקורית באמצעות הדואר. בתום הליך הרישום תקבל הסבר אם עליך לדווח פעם בחודש או פעם בחודשים בהתאם לגובה מחזור העסקאות שלך וכן תקבל טופס לתשלום המע"מ לדיווח הראשון.
לאחר פתיחת תיק עוסק מורשה במשרדי מע"מ עליך לגשת למשרדי מס הכנסה ולפתוח תיק.

זקוק לסיוע בפתיחת תיק?
התקשר להצעת מחיר טלפונית, רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו 054-801-8226

הסיווג כעוסק מורשה הוא לצורכי מע"מ וכעת עליך לפתוח תיק במס הכנסה.
ראה גם :מדריך מס ערך מוסף

איך פותחים תיק עוסק מורשה במס הכנסה?
יש לגשת למשרד פקיד השומה הקרוב לבית העסק שלך בצרוף המסמכים הבאים :
1. טופס פתיחת תיק במס הכנסה– (הקש להורדת הטופס) פתיחת תיק במס הכנסה.
2. צילום תעודת הזהות.
3. אסמכתא על קיום חשבון בנק של העסק, ניתן להביא שיק מבוטל.
לאחר שתרשם במשרדי מס הכנסה ישלח לך פנקס מקדמות לתשלום.
המקדמות שיקבעו לך יהיו כאחוז מסוים מהמחזור על פי המקובל בענף אליו אתה שייך.
המקדמות ניתנות להקטנה או להגדלה, ויש אפשרות גם לבקש לבטלם במידה ואין צפי לחבות מס באותה שנה. לאחר פתיחת תיק עוסק מורשה במשרדי מע"מ ופתיחת תיק נישום במשרדי מס הכנסה עליך לפתוח תיק מבוטח במוסד לביטוח לאומי

ראה גם :מדריך הוצאות מותרות בניכוי

איך פותחים תיק מבוטח בביטוח לאומי ?
יש לגשת לביטוח לאומי ולמלא טופס 6101 (הקש להורדת הטופס) דין וחשבון רב שנתי.
בטופס דין וחשבון רב שנתי אנחנו מיידעים את ביטוח לאומי שהתחלנו לפעול בעסקנו.
הביטוח הלאומי קובע 3 תנאים שלהלן, שבמידה ואתה עונה לאחד מהם תהיה מוגדר לצורכי ביטוח לאומי כעצמאי וכך תצטרך לשלם בגין הכנסתך מהעסק
דמי ביטוח לאומי.

עובד עצמאי
חוק הביטוח הלאומי רואה בך "עובד עצמאי" אם אתה נמנה עם אחד מאלה:
– מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
– מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע.
– מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע.

*השכר הממוצע בביטוח לאומי בשנת 2017 נקבע בסך של 9,673 ש"ח.
כך על פי האמור, במידה והכנסתך החודשית הממוצעת ממשלח יד עולה על 1,450 ש"ח (15% משכר ממוצע) והנך עובד בעסקך מעל 12 שעות בממוצע בשבוע תוגדר כעצמאי לצורכי ביטוח לאומי.

שיעורי ביטוח לאומי לעוסק מורשה
שים לב:במידה ואינך עונה להגדרת עצמאי לצורכי ביטוח לאומי לא תשלם דמי ביטוח לאומי על הכנסתך מהעסק.
הכנסותיך מהעסק יהיו במעמד עצמאי שאינו עונה להגדרה ויהיו פטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי עד גובה תקרה חודשית של 25% משכר ממוצע לחודש קריי 2,418 ש"ח. ההכנסות מהעסק במעמד עצמאי שאינו עונה להגדרה לענין חובת התשלום והזכאות לקצבאות ייחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה.

בעל הכנסה שלא מעבודה-תושב ישראל שיש לו הכנסות שאינן מעבודה.
עצמאי לצורכי ביטוח לאומי ללא הכנסה או שהכנסתו נמוכה מהסכום המינימלי (25% משכר ממוצע) ישלם דמי ביטוח כאילו היתה הכנסתו הסכום המינימלי.
הכנסה מינימלית שווה ל25% מן השכר הממוצע לחודש -2,418 ש"ח החל מ1 בינואר 2017.
על ההכנסה של העצמאי שאינה עולה על 60% מהשכר הממוצע משלם העצמאי שיעור מופחת של דמי הביטוח. זאת בתנאי שאינו עובד גם כשכיר בנוסף על עבודתו כעצמאי. מבוטח עצמאי שהוא גם עובד שכיר נהנה כבר מהשיעור המופחת שנוכה משכרו כשכיר ולכן ישלם את השיעור המלא מהכנסתו כעצמאי. במידה ובמהלך השנה חלו שינוים ברווח יש לעדכן את המוסד לביטוח לאומי.

באמצעות טופס בקשה לעדכון מקדמות ביטוח לאומי חשוב לעדכן את הביטוח לאומי כדי שבסוף שנה לא תופתע מהפרשים גדולים לתשלום או לקבלת החזר.

ראה גם: מדריך ביטוח לאומי לעצמאי

4.הנהלת חשבונות- הוראות ניהול ספרים מס הכנסה
על פי פקודת מס הכנסה לכל עסק קיימת חובה בניהול פנקסי חשבונות.
בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) נקבע איזה ספרים בדיוק יש לנהל ואיזה סוג ספרים חובה לנהל על פי אופי העיסוק.
לא ניתן לחרוג מהוראות אלה וכל חריגה אפשרית רק באישור פקיד השומה.

קיימת חובה לשמור את מערכת החשבונות במשך שבע שנים מתום שנת המס שאליה היא מתייחסת. החשיבות הרבה בניהול תקין של הוראות ניהול ספרים נובעת מכך שרישומי הנהלת החשבונות מתבססים על פי הוראות אלה, והנגזרת של הנהלת החשבונות הם הדיווחים השוטפים למס הכנסה ומע"מ והדוחות השנתים.

אי ניהול ספרים מהווה עבירה פלילית.
בעל עסק המעסיק עובדים חב באחריות אישית לפעולות עובדיו, לכן חשוב שהעובדים יקבלו הדרכה מתאימה ולהחתים אותם כי הם מבינים את ההנחיות ועל פיהן יפעלו. בביקורת בעסק יש לתת התיחסות לכל שאלה של המבקר ולוודא שהדברים נרשמים בדוח הביקורת ואם יש חשש כי העוסק יחמיר את מצבו ממולץ להשעות את התגובה במעמד הבדיקה.

מסמכים תיעוד שוטף:
קבלה – ברגע שמתקבל כסף יש להוציא קבלה באופן מידי, כסף יכול שיהיה, מזומן, שיק, שיק דחוי, אשראי, העברה בנקאית. קבלות יוצאו בסדר רץ עוקב ויהיו תואמות בתאריך בסדר כרונולוגי.
יש למלא את אופן התקבול וכן את תיאור השירות/מכירה שנתת.

חשבונית מס-חשבונית הינה לצורכי מס ערך מוסף , לאחר שהוצאת קבלה יש להוציא חשבונית. החשבונית תכלול את התמורה שהתקבלה וכן הפרדה של רכיב המע"מ בחשבונית. יש למלא את תיאור השירות/מכירה שניתן וכן שם לקוח, ותאריך. שים לב – בעלי עסקים קטנים רשאים להוציא חשבונית על בסיס מזומן, כלומר ברגע שהתקבל הכסף ולא עם מתן השירות או העברת הסחורה.
קרא עוד תיקון 42 לחוק מע"מ.

חשבונית מס זיכוי- כללים להוצאת חשבונית זיכוי :
מקרים לדוגמה: עסקה לא התבצעה או חלק מהעסקה לא התקיים, העסקה בוטלה או שחל טעות בחשבונית. במידה וטרם הוצאנו את מקור החשבונית ללקוח וטרם דיווחנו עליה בדוח התקופתי ניתן לבטל את החשבונית בסימון המילה מבוטל על גבי חשבונית המקור וההעתק. מצרפים את חשבונית המקור וההעתק ביחד.
במידה ומקור החשבונית יצא מידי הנישום – יש לבצע את הפעולות הבאות:
א. ניתן לתקן את החשבונית הבאה לאותו לקוח על רישום סכום חשבונית נוספת. לציין את מספר החשבונית שאליה מתיחס התיקון והסכום המתוקן.
ב. במידה ולא ניתן להוציא חשבונית נוספת לסכום המשלים לחשבונית שהוצאה כבר והחשבונית יצאה כבר מידי הנישום יש להוציא חשבונית זיכוי.

יש ליידע את הלקוח על הוצאת חשבונית זיכוי ולהחתים אותו ולהשאיר העתק בידי הנישום.
במידה ולא מתאפשר לפגוש את הלקוח יש לשלוח לו הודעת זיכוי בדואר רשום.
במידה ושולחים בפקס את חשבונית הזיכוי יש לשמור אישור שהפקס התקבל.
יש לציין בחשבונית הזיכוי את הסיבה להוצאת חשבונית זיכוי, כמו כן לרשום את מספר החשבונית המקורית שתוקנה ובגינה נרשמה חשבונית הזיכוי.

מסמכי הוצאות בעסק – יש לשמור אסמכתאות על הוצאות בעסק למשך 7 שנים לפחות.
הוצאות בעסק יהיו כל ההוצאות הקשורת בעסק, כגון: הוצאות שכירות, הוצאות רכב, הוצאות רכישות ספקים וכ..

תעודת משלוח- במידה ואתה סיטונאי או יצרן או חקלאי ומעביר סחורה ממקום למקום תצטרך להוציא תעודת משלוח.
בתעודת משלוח יש לפרט את הפרטים הבאים:
פרטי העסק, תאריך המשלוח, שעת המשלוח, פרטי הלקוח, פירוט הסחורה באופן שניתן יהיה לזהות אותה וחתימה.
אין צורך לציין את שווי הסחורה.
במידה והסחורה חוזרת למקום העסק יש להוציא תעודת משלוח במינוס.
חשבונית מס יכולה להחליף את תעודת המשלוח.

ספרים שיש לנהל בעסק:
ספר הזמנות -כל הזמנה שמתקבלת על ידי לקוח חייבת להיות מתועדת בספר ההזמנות. ספר הזמנות צריך להיות בספר כרוך, עם רישום של מספר ההזמנה, תאריך הזמנה ושם הלקוח כתובת הלקוח, יש לפרט את תיאור הטובין או השירות שהוזמן.
חשבונית המס שתצא תתיחס להזמנה שבוצעה ותרשם מספר ההזמנה על החשבונית.

ספר לקוחות – בספר לקוחות ינוהל חשבון נפרד לכל לקוח ובו ירשמו החיובים והזיכוים, אם תמורת השירות שולמה במלואה מיד לאחר מתן השירות אין חובה לרשום חיוב וזיכוי כאמור.- תוספת ה' להוראות ניהול ספרים.

ספר תנועות מלאי- ספר תנועות מלאי ינוהל על פי סוגי הטובין, בספר תנועות המלאי ירשמו, כמות הטובין בתחילת השנה, כל כניסת טובין אל העסק, כל יציאת טובין מהעסק, פעולות תיאום בצרוף הסבר,כמות הטובין בסוף השנה.
רישום בספר תנועות המלאי יכלול את התאריך, ציון התעוד היחידה שלפיה נמדדת הכמות והכמות.

5.דיווחים שוטפים
עוסק מורשה מחוייב בדיווח למס ערך מוסף אחת לחודש או אחת לחודשים תלוי במחזור.

מאיזה מחזור מדווחים דיווח חד חודשי למע"מ?
על פי סעיף 20 לתקנות מע"מ תהיה תקופת דיווח של עוסק כל חודשיים אם מחזור עסקאותיו בשנה אינו עולה על 1,510,000 ש"ח כלומר במידה ועוסק מורשה בעל מחזור שנתי מעל 1.5 מיליון שח בשנה יש חובת דיווח למע"מ כל חודש.

איך מחושב חובת הדיווח החד חודשי או דו חודשי למע"מ לעוסק אשר פעל רק בחלק מהשנה?
עוסק שפעל רק בחלק משנת המס או שמחזור עסקאותיו לשנה הקובעת אינו ידוע יחושב מחזור עסקאותיו כאמור בתקנה 14 תקנה 14 רישום – כללים לחישוב מחזור העסקאות, עוסק שמחזור העסקאות שלו לשנת המס שחלפה אינו ידוע מכיוון שעסקו פעל רק בחלק מאותה שנת מס,
יחושב מחזור עסקאותיו על פי ממוצע המחזור לחודש במשך תקופת פעילותו בשנת המס שחלפה כשהוא מוכפל בשנים עשר חודשים. עוסק שמחזור העסקאות שלו לשנת מס שחלפה אינו ידוע מסיבה שונה מזו שצוינה מקודם יחושב מחזור עסקאותיו על פי סך העסקאות שעשה בחודש שקדם
לרישומו כשהוא מוכפל בשנים עשר.

בנוסף יש חובה בדיווח מקדמות מס הכנסה- מס הכנסה משלמים אחת לחודשים.
את המס משלמים בשוברים וסכום המס נקבע על פי שיעור ממחזור המכירות שלך.
ניתן להקטין להגדיל או לבטל את מקדמות מס ההכנסה.

דיווח ביטוח לאומי כל חודש- ביטוח לאומי משלמים בשיעורים המתאימים לעצמאים, התשלום מתבצע כל חודש. ניתן לשלם בשוברים או דרך מייצג.

קרא עוד : מדריך ביטוח לאומי לעצמאי

6. דוח שנתי -איך מכינים דוח שנתי לעוסק מורשה?
עוסק מורשה מחוייב בהגשת דוח שנתי על הכנסותיו בסוף השנה.
דוח שנתי מוגש בטופס 1301 ויש לצרף מסמכים רלוונטים. הדוח השנתי קובע את חבות המס השנתית על פי מה שאנחנו מדווחים. בדוח השנתי יש להכליל את כל ההכנסות מכל המקורות שיש לך. בדוח יש לדווח על הכנסות בן הזוג במידה ואתה נשוי.

דוח שנתי מורכב מ-טו' חלקים – להלן תיאור חלקי הדוח השנתי:
חלק א : פרטים כללים
בחלק זה יש לסמן X במשבצת האמורה.

חלק ב : פרטים אישים
יש להדביק את המדבקה שצורפה לדוח אם הפרטים הרשומים על המדבקה נכונים, במידה והפרטים על המדבקה לא נכונים רשום בכתב יד את פרטיך.
יש לציין כתובת, טלפון, עיסוק עיקרי, שם העסק, כתובת העסק.

חלק ג : הכנסות מיגיעה אישית החייבות בשיעורי מס רגילים
יש לציין את ההכנסות מיגיעה אישית מעסק או משלח יד, כמו כן יש לציין את התקבולים שקיבלת מהמוסד לביטוח לאומי שאינם נכללים בסעיף אחר- כגון
מילואים, דמי אבטלה, דמי לידה, שמירת הריון, פגיעה בעבודה וכדומה.
כמו כן יש להשלים את הסעיפים הנלווים לחלק זה על פי הרלוונטיות ככל וזה נוגע לך.

חלק ד : הכנסות חייבות בשיעורי מס רגילים
מנכס בית, מנכס בית לא כולל חברת בית
מחברת בית, מחברה משפחתית וכן הכנסות אחרות שאינן מיגיעה אישית.

חלק ה: הכנסות חייבות בשיעורי מס מיוחדים
חלק זה מתיחס להכנוסת פסיביות בעיקרו, ריבית דיבידנד, ריבית פקדונות, ריבית על ניירות ערך וכו'…

חלק ו: מוסד כספי
פה יש לציין רווח של מוסד כספי כמשמעותו בחוק מע"מ רלוונטי למי שמנהל מוסד כספי.

חלק ז : נתונים נוספים
יש לציין הכנסה פטורה ממס לפי סעיף 9(5) שהופחתה מהכנסות מעסק או משלח יד בלבד,
הפסדים שקוזזו כנגד הכנסות מעסק או משלח יד בלבד הפסד או פטור לפי סעיף 9(5) שהופחתו מהמשכורת. וכן זה המקום לציין את המחזור מעסק או משלח יד – ללא מע"מ

חלק ח': הכנסות מרווח הון ומשבח מקרקעין של בן הזוג הרשום ובן/בת הזוג
יש לצרף לדוח נספח רווח הון ושבח – ולציין את מספר טפסי רווח הון ושבח שצורפו לדוח
בשדה 056 יש לציין את סכום המכירה שנוצרה כתוצאה מרווח ההון והשבח – לא כולל רווח הון מנירות ערך סחירים בשדה 256 נציין את סכום המכירות מרווח הון מניירות ערך סחירים

חלק ט' : הכנסות חו"ל
מתיחס למי שיש הכנסות מחו"ל וגם פה יש לצרף נספח ד' המפרט את ההכנסות.

חלק י': הכנסות/ רווחים פטורים ובלתי חייבים במס של "בן הזוג הרשום ובן/בת הזוג
במידה ואתה נכה 100% עליך לרשום בסעיף זה גובה ההכנסות שלך קצבאות פטורות ממס והכנסות פטורות משכר דירה למגורים

חלק יא': פרטים נוספים ויתרות להעברה לשנה הבאה
יש לציין את ערך המלאי במידה ויש מלאי בעסק רווח גולמי וכן הפסד עסקי שקוזז מהכנסות השנה ואז מצרפים גם דוח הפסדים מועברים לדוח השנתי

חלק יב' :ניכוים אישים בעד התשלומים שלהלן:
לביטוח מפני אובדן כושר עבודה ששילם היחיד בשל הכנסה כעצמאי, לביטוח מפני אובדן כושר עבודה לשכיר לפי חישוב טופס 134 במידה והפקדת לקרן השתלמות עצמאים יש למלא את הסכום כפי שמופיע באישור חברת ביטוח לקופת גמל כקצבה כעמית עצמאי לציין סכום לדמי ביטוח לאומי ששולמו בגין הכנסה שאינה הכנסת עבודה

חלק יג': נקודות זיכוי מהמס בעד
פה יש לסמן X ככל וזה רלוונטי לגביך האם אתה תושב ישראל? יש לסמן X במשבצת המתאימה,
במידה ובן או בת הזוג הגיע לגיל פרישה או עיוור או נכה לפי סעיף 9(5) לפקודה יש לסמן X במשבצת המתאימה בהמשך יש לציין האם בן או בת הזוג עוזר בהשגת ההכנסה מעסק
כמו יש לציין ילדים עד גיל 18 אשר ברשותך הורה במשפחה חד הורית וכדומה

חלק יד' : זיכוים אישים בעד התשלומים שלהלן
במידה והפקדת כספים לביטוח חיים יש לציין זאת בשדה 036 לביטוח בגין קצבת שאירים או לקצבה כעמית שכיר.

חלק טו' ואחרון : מחזור למקדמות ניכוים במקור מס שבח
בחלק זה יש לציין את סך המחזור בעסק ללא מע"מ לרבות הכנסות מהשכרה ומריבית ולמעט הכנסה מעבודה.

שדה 042 הינו חשוב ביותר כי יש לציין את ניכוי המס במקור שניכוי לך, שדה 043 ניכוים במקור בגין ריבית שדה 040 סכומים שנוכו במקור מהכנסות אחרותשדה 041 מס שבח שנקבע בשומת שבח כמו שמוסבר לעיל -דוח שנתי מצריך ידע מקצועי נרחב ואין להקל במילוי הדוח.
פקידי השומה לא יטרחו לעדכן אותכם ששילמתם מס ביתר! ממולץ לקבל סיוע מקצועי.

במידה ואתה זקוק לשירות של הנהלת חשבונות, הגשת דוח שנתי, ייעוץ מס.
צור קשר עם משרד רואה חשבון י.טולדנו, 054-8018226

מאמר זה מהווה מסירת מידע בלבד ואין לראות בו מתן חוות דעת ו/או ייעוץ מקצועי.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם