טפסים

טפסים

טפסים לדוח שנתי 2013:

מספר טופסשם טופס
101כרטיס עובד טופס 101 
1130הודעה על בחירה בשנת הסתגלות  
1214דין וחשבון חברה לשנת המס 2013  
1214בדין וחשבון על חלוקת דיבידנד החל משנת המס 2013 
1215טופס מ"ה 1215 דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2013 
1227הצהרה בעניין מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס – נספח לדוח השנתי לשנת המס 2013 
1301דין וחשבון על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2013 
1320נספח א' לטופס הדיווח שנתי ליחיד – חישוב ההכנסה החייבת מעסק או משלח יד לשנת המס 2013 
1321נספח ב לטופס דיווח שנתי – חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2013 
1322נספח ג' לטופס הדוח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2013 
1323נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה – הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2013 
1324נספח ד' לטופס הדו"ח שנתי ליחיד הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהם לשנת המס 2013 
1325נספח ג(1) לטופס הדוח השנתי 2013 רווח הון מניירות ערך סחירים שנת המס 2013 
1326נספח ג(2) לטופס הדוח השנתי רווח הון מניירות ערך לסחירים לשנת המס 2013 
1326א טופס עזר לנספח ג(2) לחישוב רווח או הפסד ראלי ממניות שליטה לשנת המס 2013
1327טופס מ"ה 1327 דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2013 
134טופס מ"ה 134 חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 2013 
1343נספח לדו"ח השנתי – ניכוי נוסף בשל פחת לשנת המס 2013 
1344הפסדים מועברים לשנת המס 2013 
135דין וחשבון מקוצר לשנת המס 2013 
1399חטופס מ"ה 1399ח – הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2013 – דיווח לחבר בני אדם בלבד 
1399יהודעה על מכירת הנכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2013 – דיווח ליחיד בלבד 
149הודעה על חלוקות שקיבל נהנה לשנת המס 2013 ואילך 
153הודעה על חברה להחזקת נכסי נאמנות-באנגלית 
154הודעה על בחירה במסלול מיסוי בנאמנות נהנה תושב ישראל שהיא נאמנות קרובים -באנגלית 
158טופס מ"ה 158 בקשת עמית מוטב לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל / ביטוח חיים שנת 2013 
5520דין וחשבון על הכנסות שותפות נפט בארץ ובחו"ל בשנת המס 2013 
5521הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2013 
5522נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט-רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2013 
5523נספח ג'(1) לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט-רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2013 
5524נספח ג'(2) לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט-רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2013 
5901דו"ח מקדם היטל ודו"ח רווחי נפט של זכות נפט של מיזם נפט בשנת המס 2013 
6111נספח לטופס הדוח השנתי ליחיד ולחבר בני אדם לשנת המס 2013 נתנוני הדוחות הכספיים מאזן רווח והפסד ודוח ההתאמה למס 
61116111 דברי הסבר לנספח לטופס הדוח השנתי ליחיד ולחבר בני אדם לשנת המס 2013 נתנוני הדוחות הכספיים מאזן רווח והפסד ודוח ההתאמה למס 
 

טפסים מיסוי מקרקעין:

מספר טופסשם טופס
1214דין וחשבון חברה לשנת המס 2014  
1227הצהרה בעניין מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס – נספח לדוח השנתי לשנת המס 2014 
1301דין וחשבון על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2014 
1321נספח ב לטופס דיווח שנתי – חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2014 
1322נספח ג' לטופס הדוח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2014 
1323נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה – הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2014 
1324נספח ד' לטופס הדו"ח שנתי ליחיד הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהם לשנת המס 2014 
1325נספח ג(1) לטופס הדוח השנתי 2013 רווח הון מניירות ערך סחירים שנת המס 2014 
1326נספח ג(2) לטופס הדוח השנתי רווח הון מניירות ערך לסחירים לשנת המס 2014 
134טופס מ"ה 134 חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 2014 
1343נספח לדו"ח השנתי – ניכוי נוסף בשל פחת לשנת המס 2014 
1344הפסדים מועברים לשנת המס 2014 
135דין וחשבון מקוצר לשנת המס 2014 
153הודעה על חברה להחזקת נכסי נאמנות-באנגלית 
154הודעה על בחירה במסלול מיסוי בנאמנות נהנה תושב ישראל שהיא נאמנות קרובים -באנגלית 
158טופס מ"ה 158 בקשת עמית מוטב לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל / ביטוח חיים שנת 2014 
6111נספח לטופס הדוח השנתי ליחיד ולחבר בני אדם לשנת המס 2014 נתנוני הדוחות הכספיים מאזן רווח והפסד ודוח ההתאמה למס 

טפסים לדוח שנתי 2015:

מספר טופסשם טופס
1214טופס 1214 לשנת 2015 – דין וחשבון חברה לשנת המס 2015 
1227טופס 1227 לשנת 2015 – מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס – נספח לדוח השנתי לשנת המס 2015 
1228טופס 1228 לשנת 2015 – נספח לטופס הדו"ח השנתי לחברה טופס 1214 דיווח קיבוצים 
1301טופס 1301 לשנת 2015 – דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2015 
1320טופס 1320 לשנת 2015 – נספח א' לטופס הדיווח שנתי ליחיד – חישוב ההכנסה החייבת מעסק או משלח יד לשנת המס 2015 
1321טופס 1321 לשנת 2015 – נספח ב לטופס דיווח שנתי – חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2015
1322טופס 1322 לשנת 2015 – נספח ג' לטופס הדוח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2015 
1323טופס 1323 לשנת 2015 – נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה – הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2015 
1324טופס 1324 לשנת 2015 – נספח ד' לטופס הדו"ח שנתי ליחיד הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהם לשנת המס 2015 
1325

טופס 1325 לשנת 2015 – נספח ג(1) לטופס הדוח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים שנת המס 2015

1326טופס 1326 לשנת 2015 – נספח ג(2) לטופס הדוח השנתי רווח הון מניירות ערך לסחירים לשנת המס 2015 
1326 אטופס 1326 א לשנת 2015 – טופס עזר לנספח ג(2) לחישוב רווח או הפסד ראלי ממניות שליטה לשנת המס 2015 
134טופס 134 לשנת 2015 – חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 2015 
1343טופס 1343 לשנת 2015 – נספח לדו"ח השנתי – ניכוי נוסף בשל פחת לשנת המס 2015 
1344טופס 1344 לשנת 2015 – הפסדים מועברים לשנת המס 2015 
135טופס 135 לשנת 2015 – דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2015 
137טופס 137 לשנת 2015 –  דין וחשבון שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן לשנת המס 2015 
1399 ח טופס 1399 ח לשנת 2015 – הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2015 – דיווח לחבר בני אדם בלבד 
1399 יטופס 1399 י לשנת 2015 – הודעה על מכירת הנכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2015 – דיווח ליחיד בלבד 
158טופס 158 לשנת 2015 – בקשת עמית מוטב לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל/ביטוח חיים לשנת המס 2015 
6111 טופס 6111 לשנת 2015 – נספח לטופס הדוח השנתי ליחיד ולחבר בני אדם לשנת המס 2015 נתוני הדוחות הכספיים מאזן רווח והפסד ודוח ההתאמה למס 
1215 טופס 1215 לשנת 2015 – דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2015
1345טופס 1345 לשנת 2015 – דיווח בגין חוות דעת 
5520טופס 5520 לשנת 2015 – דין וחשבון על הכנסות שותפות נפט בארץ ובחו"ל בשנת המס 2015 
5521טופס 5521 לשנת 2015 – הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2015 
5522טופס 5522 לשנת 2015 – נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט-רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2015 
5523טופס 5523 לשנת 2015 – נספח ג'(1) לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט-רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2015 
5524טופס 5524 לשנת 2015 – נספח ג'(2) לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט-רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2015 
5525טופס 5525 לשנת 2015 – טופס עזר לנספח ג'(2) לחישוב לרווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה-חישוב "רווח פטור" או "הפסד מחושב"

 

 
תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק מורשה אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הנהלת חשבונות לרופאים הצהרת הון זכויות עובדים טלפון פקיד שומה טבריה טלפון פקיד שומה ת"א טפסים לעוסק פטור להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה סגירת תיק מס הכנסה סגירת תיק מע"מ עוסק זעיר עוסק מורשה עוסק פטור עוסק פטור- ויקיפדיה עוסק פטור מע"מ עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רואה חשבון רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רופא ויקפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם