מדריך ביטוח לאומי לעצמאי

מעודכן ל1.1.2018

תשלום דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות מחושבים לפי גובה ההכנסות מעבודה ושלא מעבודה, וכן על פי מעמד ביטוחי.
*עובד שכיר
*עובד עצמאי
*מי שאינו עובד ויש לו הכנסות שלא מעבודה, או שאין לו הכנסות.

מי נחשב לעובד עצמאי על פי הביטוח הלאומי ?
חוק הביטוח הלאומי רואה בך "עובד עצמאי" אם אתה נמנה עם אחד מאלה:
– מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
– מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע.
– מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע.

* שכר ממוצע ל1.1.2018- הינו בסך של 9,906 ש"ח.
עצמאי שאינו עונה על אחד מהתנאים הנ"ל ,לעניין חובת התשלום והזכאות לקצבאות ייחשב

כבעל הכנסה שלא מעבודה.
בעל הכנסה שלא מעבודה-תושב ישראל שיש לו הכנסות שאינן מעבודה.

כיצד מחושב דמי ביטוח לאומי לעצמאי?
העובד העמצאי מצהיר בטופס הדין וחשבון הרב שנתי על ההכנסה הצפויה ובהתאם לכך יקבע לו סכום המקדמות החודשיות של דמי הביטוח, או שניתן להתבסס על פי שומה אחרונה.
המוסד מחשב מחדש את גובה דמי הביטוח שעליך לשלם בהתקבל השומה ממס הכנסה,ומיידע אותך בגין הפרשים.

כיצד נקבעת ההכנסה החייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי ?
ההכנסה לצורך חישוב תשלום ביטוח לאומי אצל העצמאי נקבעת בסעיף 345 לחוק הביטוח הלאומי-
ההכנסה שבגינה ישלם דמי ביטוח לאומי על פי סעיף 345 לחוק הביטוח הלאומי הינה ההכנסה בניכוי ההוצאות הקשורות במישרין ביצרת ההכנסה.
ההכנסה לצורכי הביטוח הלאומי תיקבע על פי שומה סופית ממס הכנסה לאותה שנה
לפני כל פטור, ניכוי וזיכוי לפי פקודת מס הכנסה, להלן ההכנסה בשומה- בהפחתת סכומים אלו:
סכום דמי ביטוח ומס מקביל המותר בניכוי מההכנסה בשומה לפי סעיף 47א לפקודת מס הכנסה.
סעיף 47א "בשל הכנסה שאינה הכנסת עבודה, יותר לו ניכוי של 52% מהסכום ששילם, למעט

תוספת לפי סעיף 179(א)
לחוק הביטוח, ובלבד שהניכוי לא יעלה על הכנסתו החייבת שלפני הניכוי"

דוגמה:
יש למצוא הכנסה מיטבית והלציב בנוסחה שדי מורכבת ואין טעם להכנס לזה בשורות אלה.
(היום תוכנה ממוחשבת מחשבת את זה) צריך למצוא הכנסה מיטבית אשר הינה ההכנסה שבשומה לאחר הפחתת קרן השתלמות בניכוי קופת גמל שמותרת בניכוי לצורכי מס, בנוסף להוסיף תגמולי מילואים שהתקבלו בפועל בשנת המס.

שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מההכנסה- לעצמאים מעודכן ל-*לחודש.01.01.2018

מחלק מההכנסה שעד 60%
מהשכר הממוצע
שיעור מופחת של 5,944 ש"ח
מחלק ההכנסה שמעל 60%
מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח
(שיעור מלא) 43,370 ש"ח *
דמי ביטוח לאומי2.87%12.83%
דמי ביטוח בריאות3.10%5%
סך הכל5.97%17.83%
שים לב:

עצמאי ללא הכנסה או שהכנסתו נמוכה מהסכום המינימלי ישלם דמי ביטוח כאילו היתה הכנסתו הסכום המינימלי.
הכנסה מינימלית שווה ל25% מן השכר הממוצע לחודש -2,477 ש"ח החל מ 1.1.2018

על ההכנסה של העצמאי שאינה עולה על 60% מהשכר הממוצע משלם העצמאי שיעור מופחת של דמי הביטוח. זאת בתנאי שאינו עובד גם כשכיר בנוסף על עבודתו כעצמאי. מבוטח עצמאי שהוא גם עובד שכיר נהנה כבר מהשיעור המופחת שנוכה משכרו כשכיר ולכן ישלם את השיעור המלא מהכנסתו כעצמאי.

ניכוי בעד תשלומים למוסד לביטוח לאומי
ע"פ סעיף 47א לפקודת מס הכנסה יותר ניכוי של 52% מהסכומים ששולמו בשנת המס (למעט הסכומים ששולמו כקנס על פיגור בתשלום והפרשי הצמדה ששולמו על פיגורים בתשלום) בתנאי שהתשלומים היו לגבי הכנסה שאינה ממשכורת ואינה משכר עבודה, ובתנאי שהניכוי לא יעלה על סכום ההכנסה החייבת שלפני ניכוי זה. אין לכלול תשלומים עבור מס בריאות ותשלומים ששילם שכיר עבור הכנסתו ממשכורת.
שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובדים שכירים תושבי ישראל מגיל 18 עד גיל הפרישה, באחוזים מהשכר מעודכן ל- 01.01.2018

מחלק השכר שעד 60%
מהשכר הממוצע
( שיעור מופחת5,944 ש"ח )
מחלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא – 43,370 ש"ח )
מעסיקעובדסך הכולמעסיקעובדסך הכול
דמי ביטוח לאומי% 3.45% 0.40% 3.85% 7.5% 7.00% 14.5
דמי ביטוח בריאות% 3.10% 3.10% 5.00% 5.00
סך הכול% 3.45% 3.50 % 6.95% 7.5% 12.00% 19.5

מי שאינו עובד ואין לו הכנסות חייב בתשלום ביטוח לאומי- (01.01.2018)
ביטוח לאומי בסך מינמלי של 69 ש"ח, וכן דמי ביטוח בריאות מינמלי בסך של 103 ש"ח סה"כ 172 ש"ח

מי שאינו עובד אך יש לו הכנסה שאינה מעבודה- (הכנסה פסיבית)
ישלם דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות על פי הטבלה:

מחלק מההכנסה שבין 2,477 שח
לבין 5,944 ש"ח
מחלק מהכנסה שמעל 5,944 ש"ח ועד תקרת החיוב בביטוח לאומי (43,370 ש"ח)
דמי ביטוח לאומי4.61%7%
דמי ביטוח בריאות5%5%
סך הכול9.61% 12%

דוגמה חישובית לתשלום דמי ביטוח לאומי:
דוגמה 1: עובד שיש לו הכנסה כשכיר וגם הכנסה כעצמאי .
עובד משתכר כשכיר 6,000 ש"ח בחודש ובנוסף יש לו הכנסה כעצמאי של 10,000 ש"ח בחודש.
עבור הכנסתו כשכיר בסך של 6,000 ש"ח יחויב בשיעורי דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות לעובדים שכירים ללא התחשבות בהכנסתו כעצמאי.
עבור הכנסתו כעצמאי בסך של 10,000 ש"ח ילקח בחשבון הכנסותו כעובד שכיר ולכן כל ההכנסה שבין 6,000 ש"ח לבין 16,000 ש"ח כעצמאי מהווה חלק מההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ותחויב בשיעורים המירבים הנהוגים עבור עצמאי.

דוגמה 2: עובד שיש לו הכנסה כשכיר וגם הכנסה כעצמאי וגם הכנסה שלא מעבודה.

מצב ראשון : אם סך ההכנסות כעצמאי וכשכיר יחד עולות על ההכנסה המירבית (43,370 ש"ח), הכנסתו שלא מעבודה לא תחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי.
מצב שני: אם סך ההכנסות כשכיר וכעצמאי יחד נמוכות מההכנסה המירבית (43,370 ש"ח),
הכנסתו שלא-מעבודה תהיה חייבת בתשלום דמי ביטוח עד לגובה ההכנסה המרבית,
לאחר הפחתת 25% מהשכר הממוצע (השכר הממוצע הוא 9,906 ש"ח, 25% מהשכר הממוצע הם 2,477 ש"ח – נכון לינואר 2018) ולאחר שנלקחו בחשבון הכנסותיו כשכיר והכנסתו כעצמאי.
בכל מקרה לא יחוייב המבוטח בתשלום עבור ההכנסה שעולה על ההכנסה המירבית.

דוגמה מספרית:
עובד משתכר כשכיר 6,000 ש"ח בחודש ובנוסף יש לו הכנסה כעצמאי של 10,000 ש"ח בחודש וכן הכנסה שאינה מעבודה בסך של 7,000 ש"ח. עבור הכנסתו כשכיר בסך של 6,000 ש"ח יחויב בשיעורי דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות לעובדים שכירים ללא התחשבות בהכנסתו כעצמאי. עבור הכנסתו כעצמאי בסך של 10,000 ש"ח ילקח בחשבון הכנסותו כעובד שכיר ולכן כל ההכנסה שבין 6,000 ש"ח לבין 16,000 ש"ח כעצמאי מהווה חלק מההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ותחויב בשיעורים המירבים הנהוגים עבור עצמאי. עבור ההכנסה שאינה מעבודה בסך של 7,000 ש"ח נפחית 25% מהשכר הממוצע 7000-2,477=4,523 ש"ח והיא תחויב בשיעורי דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה תוך התחשבות בהכנסותיו כשכיר ועצמאי, כלומר 16,000 לבין 20,728 ש"ח.

על ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע בשיעור של 12 אחוז מהם 7 אחוז דמי ביטוח לאומי ו5 אחוז דמי ביטוח בריאות כלומר 4,523 * 12%=542 ש"ח.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp