מדריך מס ערך מוסף

מס ערך מוסף – על פי סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף יוטל מס על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יוטל מס ערך מוסף בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין, כפי שקבע שר האוצר בצו לאחר התייעצות עם ועדת הכספים של הכנסת.
  
מי נדרש להרשם כעוסק במע"מ?
 אם אתה יחיד שותפות או חברה העמוד למכור נכס , טובין או מקרקעין , לתת שירות במהלך עסקיך
עליך להרשם כעוסק במשרד מע"מ האזורי הקרוב למקום העסק או הפעילות העסקית. הרישום חייב להתבצע לא יאוחר מהיום שבו החלה הפעילות העסקית. בתום הליך הרישום תקבל הסבר אם עליך לדווח פעם בחודש או פעם בחודשים (לפי גובה מחזור העסקאות) וכן טופס לתשלום המע"מ הראשון.
 
איזו פעילות עסקית אינה מחייבת רישום כעוסק במע"מ?
אם עיקר ההכנסה שלך הינה ממשכורת מגמלה או מקצבה ונתת שירות לעוסק, מלכ"ר או למוסד כספי אינך חייב ברישום כעוסק המע"מ החל על השירות שאתה נותן מוטל על מקבל השירות
במידה ואתה שכיר המבצע עסקה אקראית בעלת אופי מסחרי עליך לדווח על עסקה זו באמצעות טופס דיווח עסקת אקראי. (טופס מע"מ 8356)
 
שים לב!
אם אתה משכיר נכס אחד עסקי או שניים ואין לך פעילות עסקית נוספת כעוסק, אתה ראשי להעביר את חובת תשלום המע"מ על דמי השכירות לשוכר, אם השוכר מסכים לכך.
 
ניהול ספרי העסק
עליך לנהל פנקסי חשבונות לפי דרישת מס הכנסה ומס ערך מוסף.
 
מה ההבדל בין מע"מ עסקאות למע"מ תשומות?
מע"מ עסקאות – מס עסקאות מוטל בשיעור אחיד על עסקה בישראל ועל יבוא טובין, מתן שירות מכירת ציוד או מלאי. (נכון לשנת 2014 בשיעור של 18%)
מע"מ תשומות– מס תשומות שמשלם העוסק על רכישות לצורכי העסק.
אם נרשמת כעוסק לאחר שהתחלת בפעילות עסקית אי אפשר לנכות את מס התשומות ששילמת לפני הרישום, אלא אם כן יוכח שהתשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ושימשו לצורך ההקמה בלבד.

מבחינים בין שני סוגים של תשומות :
תשומות על ציוד ונכסים קבועים.
תשומות על רכישות שוטפות לצורכי העסק.
 
כיצד מחשבים את סכום המע"מ לתשלום?כיצד ממלאים את פנקס מע"מ?
 המע"מ אותו יש לשלם הוא ההפרש בין מע"מ עסקאות למע"מ תשומות.
בשובר הדיווח למע"מ נכלול את סכום העסקאות ונמלא את סכום מס העסקאות, בנוסף נמלא את גובה סכום התשומות ומס התשומות ההפרש בין מס העסקאות לבין מס התשומות הוא הסכום שעלינו להעביר למע"מ.
אם סכום מס העסקאות גבוה מסכום מס התשומות עליך להגיש דוח לתשלום.
אם סכום מס התשומות גבוה מסכום מס העסקאות מגיע לך החזר – במקרה זה עליך להגיש דוח להחזר.
 
מתי להגיש את הדוח למע"מ?
יש לדווח עד ל15 לחודש מתום תקופת הדיווח. לדוגמה דוח לתקופה מ1.1.14 ועד 28.02.14 ידווח לא יאוחר מה15 לחודש מרץ. דוח להחזר וגם דוח אפס יש להגיש במועד.
 
האם יש לדווח למע"מ גם במקרה שאין לי פעילות עסקית?
עליך להגיש את הדוח במועד גם אם לא היה לך פעילות עסקית בתקופה מסוימת.
במקרה כזה עליך לציין אפס במחזור העסקאות. אם אין לך פעילות במשך שתי תקופות דיווח רצופות, או יש לך עסקאות שנתיות או בלתי רצופות, פנה למשרדי מע"מ האזורי כדי לברר אפשרות להקפיא את הדיווח.
 
מה קורה אם אני לא מגיש את הדוח למע"מ בזמן?
איחור בהגשת הדוח יגרור נקיטת אמצעים כגון:
הטלת קנס פיגורים
הטלת קנס חוב
הוספת הפרשי הצמדה וריבית
במקרים של איחורים חוזרים ונשנים תיתכן אף הגשת כתב אישום.
 
איפה מגישים את הדוח למע"מ?
דוח לתשלום, דוח אפס, ודוח להחזר עד ה"סכום הקובע" יש להגיש באחד מסניפי בנק הדואר, או באחד מהבנקים המסחרים, או על יד מייצג המקושר לשע"מ או באינטרנט.
ה"סכום הקובע" להחזר נקבע פעמים בשנה בינואר 2014 נקבע על סך של 18,787 ש"ח.
 דוח להחזר עד לסכום הקובע כאמור לעיל עליך להגיש באחד מסניפי בנק הדואר או באמצעות דיווח מקוון באתר האינטרנט של רשות המיסים.
 
אלה המקרים בהם עליך להגיש את הדוח להחזר במשרדי מע"מ האזורי:
(1). כאשר הסכום להחזר גבוה מהסכום הקובע (18,787 ש"ח)
(2) עוסק אשר הדרישה להחזר הינה מעל הסכום הקובע יגיש את הדוח על גבי תקליטור  או בהזנה למחשב ביחדה שבה הוא רשום.
 
אם קנית רכב מסחרי לצורכי העסק הבא עמך את רשיון הרכב ואישור העברת הבעלות.
אם רכשת נכס הבא איתך את חוזה הרכישה.
  
שים לב!
סכום ההחזר יוחזר לך בדרך כלל בתוך 30 יום מיום הגשת הדוח וזאת בתנאי שהדוח הוגש במועד ונמצא תקין.
 
איך מגישים דוח מתקן למע"מ? מה קורה במידה ויש טעות בדיווח שלי למע"מ.?
במקרה זה יש אפשרות להגיש דוח מתקן שבו יצויינו הפרטים הנכונים.

דיווח מקוון :
במסגרת תיקון מס' 37 לחוק מס ערך מוסף, נדרשים העוסקים לדווח באופן מפורט על עסקאותיהם ועל התשומות ששימשו לביצוען .
  
החל מינואר 2014 חובת הדווח המקוון חלה על חייבי המס הבאים:

עוסקים
 1. חברות אשר מחזור עסקאותיהם השנתי לשנת 2013 גבוה מ2 מיליון ש"ח
יחידים אשר מחזור עסקאותיהם השנתי לשנת 2013 גבוה מ2.5 מיליון ש"ח
 2. כל העוסקים החייבים בשיטת חשבונאות כפולה ללא תלות בגובה מחזור עסקאותיהם.

מע"מ תשלומים- האם ניתן לפרוס את תשלום המע"מ? איך ניתן לפרוס את תשלום המע"מ?
במידה והגיע מועד תשלום המע"מ קריי 15 בחודש לחודש העוקב יש לשלם את המע"מ.
פעמים רבות נוצר מצב שהוצאנו חשבונית ועלינו לשלם את המע"מ אך טרם קיבלנו את הכסף מהלקוח וכעת אין בידנו לשלם את תשלום המע"מ בדוח התקופתי. מה עושים?
ניתן להגיש בקשה לפריסת מע"מ בגין הדוח התקופתי. פריסת מע"מ ניתן להגיש עד 3 פעמים בשנה. על מנת שיאושר לך פריסת המע"מ יש להוכיח כי אין בידך איך לשלם את תשלום המע"מ בדוח התקופתי. בתחנת מע"מ ידרשו ממך תדפיס חשבון בנק שבועים אחרונים ונימוק מדוע אינך יכול לשלם את המע"מ.

טופס בקשה פריסת מע"מ תשלומים
במידה ויאושר לך מע"מ תשלומים תצטרך למסור שיקים דחויים לפרעון בתאריכים אשר יורה לך משרד המע"מ.
 
מס ערך מוסף במקרים מיוחדים
היבטי מע"מ במקרים הבאים: 
יצואן 
סוחר רכב
נותן שירותי מטבע מסחר במטבע חוץ

יצואן 

על פי חוק מע"מ סעיף 30(א) 1 – יוטל מס בשיעור אפס על מכירת טובין למעט טובין כאמור בסעיף 33 אם הותר לגביהם רשימון ייצוא או מסמך אחר שאישר לענין זה המנהל.
סעיף 33 ייבואם ויצואם של יהלומים למעט יהלומים סינתטיים אבנים יקרות ואבנים יקרות למחצה שאינם משובצים והם מן הסוג הפטור ממלוא המכס. על ייצוא יוטל מס בשיעור אפס, הוראה זו באה במטרה לשפר את התחרותיות של היצואן הישראלי מול המתחרים בעולם.
תקנה 12א לתקנות מע"מ קובעת כי שירות לתושב חוץ הניתן לגבי נכס המצוי בישראל יחול על העסקה מע"מ בשיעור מלא

סעיף 30(א)2- יוטל מע"מ בשיעור אפס על מכירת נכס בלתי מוחשי לתושבי חוץ יוטל מס בשיעור אפס כאשר ניתן שירות בחוץ לארץ בידי עוסק שמקום עיסוקו העיקרי הוא בישראל.סעיף 30(א)7

סוחר רכב -מע"מ:

שאלה:
סוחר רכב אשר עוסק בקניה ומכירה של רכבים, איך עליו להוציא חשבונית ולשלם את המע"מ ?
האם יש להוציא חשבונית בגין סך המכירה?

תשובה:

על פי סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף -יוטל מס על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יוטל מס ערך מוסף בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין. לכאורה סוחר רכב שמוכר מכונית ממלאי הרכבים שלו צריך להוציא חשבונית מס על מלוא המחיר שהלקוח שלו משלם.
אולם, תקנה 2(א) לתקנות מס ערך מוסף קובעת כי על מכירת רכב פרטי משומש בידי עוסק שעסקו קניית רכב משומש ומכירתו, יחולו הוראות סעיף 5 לחוק מס ערך מוסף והמס ערך מוסף שישולם יהיה רק על ההפרש בין מחיר הרכב בעת המכירה לבין מחיר הרכב ברכישה.
בחישוב ההפרש אשר בגינו יוטל המע"מ אין להתחשב בהוצאות שונות אשר היו בגין הרכב המשומש.

נותן שירותי מטבע צ'יינג —currency service providers 
מי שעוסק בהמרת מטבע צ'יינג מכירה ורכישה של כספים ירשם במשרדי מס ערך מוסף כמוסד כספי.
מי שעיקר עיסוקו המרת מטבע וניכיון שיקים ייחשב למוסד כספי.
במידה ועיקר העיסוק הוא ניכיון שיקים ירשום אותו מנהל מע"מ כעוסק מורשה.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם