הוצאות עודפות בחברה

על פי סעיף 181ב לפקודת מס הכנסה נקבע כי חבר בני אדם (חברה) חייב בתשלום מקדמת מס בשיעור של 45% בגין הוצאות עודפות שהוצאו באותה השנה.

להלן לשון הסעיף: 

"חבר בני אדם שהוציא למטרות המפורשות בתקנות על פי סעיף 31 סכומים שלפי התקנות האמורות אינם מותרים בניכוי או עולים על הסכומים שנקבעו כמותרים בניכוי או שהוציא סכומים בשל הוצאות שניכויין אינו מותר לפי סעיף 32(11) בחוק זה הוצאות עודפות ישלם לפקיד השומה, במועד שנקבע מקדמה כמפורט להלן מההוצאות העודפות שהוציא, ויגיש לו באותו מועד דו"ח שנתי המפרט ומסכם את כלל ההוצאות העודפות שהוציא באותה שנה והכל כפי שנקבע
1. חבר בני אדם שסעיף 3(ז) חל עליו -90%
2. חבר בני אדם אחר -45%, לענין סעיף זה חבר בני אדם למעט שותפות שאין בה אף שותף שהוא חבר בני אדם שסעיף זה חל עליו"


על פי הסעיף חברה שהוציאה הוצאות אשר על פי התקנות אינן מותרות בניכוי או שההוצאה עולה על התקרות הקבועות בחוק או שההוצאה אינה מותרת על פי סעיף 32(11) כלומר – הוצאה שהוציא מעביד כטובת הנאה לעובדו ואשר אינה ניתנת לייחוס לעובד מסוים, ישלם על פי חוק, מס מקדמה הוצאות עודפות.

דוגמה נפוצה להוצאה עודפת: 

נאמר שיש לנו הוצאות כיבוד בחברה בסך של 5000 ש"ח, מתוך הוצאה זו על פי התקנות מס הכנסה מתיר בניכוי רק 80% מסך ההוצאה כלומר 20% מתוך ה5000 ש"ח הינו בבחינת הוצאה עודפת אשר תתואם בדוח ההתאמה לצורכי מס של החברה.

על סך של 1000 ש"ח נשלם שיעור מקדמת מס הוצאות עודפות בסך של 45%, כלומר 450 ש"ח.
לכאורה ניתן לחשוב שאפשר לחייב את בעל השליטה בגין הוצאות עודפות וכך להתחמק מתשלום מקדמות בגין הוצאות עודפות. לא זאת היתה כוונת המחוקק ויש לרשום את כל ההוצאה ולהתאימה בדוח ההתאמה למס.

 על פי סעיף 181ג – קיזוז כנגד מס בעתיד

"שילם חבר בני אדם שהוראות סעיף 3(ז) אינן חלות עליו, מקדמות על פי סעיף 181ב לשנת מס פלונית בסכום העולה על סכום המס שהוא חייב לשלם באותה שנה. לא יוחזר לו הסכום העודף, אולם אם על הכנסתו באותו עסק או משלח יד יהיה חייב במס לרבות מס שבח בשנים הבאות, יקוזז הסכום העודף כנגד המס או מס השבח; הסכום העודף יתואם לפי שיעור עליית המדד מתום שנת המס שבה נוצר עד תום שנת המס שבה קוזז"

על פי הסעיף חברה (למעט חברה שהוראות סעיף 3(ז) חלות עליה) משבשנת מס שילמה מקדמות מס בשל הוצאות עודפות בסכום העולה על סכום המס שהיא חייבת לשלם באותה שנה לא תקבל החזר בגין הסכום העודף ששולם. אולם במידה ובשנים הבאות החברה תהיה רווחית ותשלם מס לרבות מס שבח, הסכום ששולם בגין עודפות בשנים קודם לכן יקוזז כנגד המס.

מס עודפות בחברה מרוויחה 
בחברה מרוויחה, כלומר בדוח רווח והפסד יש רווח חייב במס חברות בשנת המס, תשלום מס העודפות יהווה תשלום על חשבון המס הכולל.

מס עודפות בחברה מפסידה
בחברה מפסידה, תשלום מס העודפות לא יוחזר!  מס העודפות יועבר לשנים הבאות ולמעשה יהיה על חשבון המס של החברה רק כאשר החברה תהיה רווחית.ותשלם מס.

בתשלום מקדמות מס חברות, כלומר כאשר סכום המקדמות מס החברות עולה על סכום חיוב המס השנתי, מוחזר לחברה סכום מקדמת המס ששולם ביתר. בתשלום מס עודפות בחברה מפסידה המס בגין מקדמות הוצאות עודפות אינו מוחזר לחברה ולא ניתן לניצול עד אשר החברה תהיה רווחית. חברה שיש לה הפסדים ניכרים, למעשה משלמת מס אשר לא יושב לה ואם לא תהיה רווחית לעולם אז תשלום המס יהפוך למס. בסעיף 181ג נכתב כי הסכום העודף אשר שולם בגין הוצאות עודפות ומועבר לשנים הבאות, יתואם לפי שיעור עליית המדד מתום שנת המס שבה נוצר ועד תום שנת המס שבה קוזז.

*לא ניתן לקזז מקדמות מס בשל הוצאות עודפות ששולמו בשנת מס אחת כנגד חיוב מקדמות מס בשל הוצאות עודפות בשנים הבאות. 


איך למנוע תשלום מס מקדמות בגין עודפות?
כמו שהסברנו לעיל, הוצאות עודפות אלה הוצאות אשר לא הותרו בניכוי או הוצאו מעבר לתיקרות המותרות של מס הכנסה, או הוצאות שהוצאו לעובד אך אינן ניתנות לייחוס לעובד מסוים.
א. במידה וניתנות הטבות לעובדים, כגון רכב לעובד, או טלפון יש לזקוף שווי בתלוש השכר בגין ההנאה של העובד. ואז ההוצאה תותר במלואה לחברה, ללא תשלום מס מקדמות עודפות.
ב.במידה ויש הוצאות אחרות כגון כיבוד, הוצאות נסיעה חו"ל מעל התקרות ועוד.
יש להיות מודעים לכך שבמידה והחברה רווחית אז חריגה הוצאות אלה מעל התקרה אינה משמעותית ואילו בחברה מפסידה  ישולם מס בשיעור של 45% בגין החריגה.

הוצאות עודפות יתואמו בדוח ההתאמה למס, יש לשלם בהקדם מקדמות בשל הוצאות עודפות על מנת לחסוך בהוצאות ריבית והפרשי הצמדה וקנסות. במיוחד בחברות מפסידות.

לדוח המס שמוגש לפקיד השומה יש לצרף את הטפסים הבאים:
טופס 1235 – דוח על הוצאות עודפות
טופס 1227 הצהרה בשל מקדמות הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזז מהמס.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם