הקמת חברה – השלבים להקמת חברה

איך מקימים חברה?
הקמת חברה מצריכה רישום ברשם החברות וברשות המיסים.
על מנת להקים חברה ברשם החברות יש להסתייע בעורך דין.
משרדנו עובד עם משרד עורך דין אשר מתמחה בהקמת חברות ברשם החברות כך שהליך הקמת החברה מתבצע ביעילות ובמהירות.

משרד רואה חשבון יניב טולדנו, רח' מוטה גור 9, פתח תקווה 054-8018226

איך מקימים חברה ברשם החברות?
יש להמציא את המסמכים הבאים לצורך רישום חברה ברשם החברות:

1. יש למלא טופס הגשת מסמכים לרישום חברה.

בחירת שם החברה:
א. יש לציין שלוש חלופות לשם החברה המוצע. (בדיקה שם חברה ברשם החברות)

ב. יש למלא מספר טלפון זמין של מגיש הבקשה לצורך בירורים.
ג. יש לציין את מס' העותקים המבוקשים לעותקים מאומתים של תקנון. (בכפוף לתשלום אגרה ולהמצאת תקנון במספר עותקים מספיק(

תקנון
יש להכליל בתקנון החברה בין היתר את הפרטים הבאים:

א. שם החברה
ב. מטרות החברה
ג. פרטים בדבר הון רשום ומוקצה לבעלי המניות
ד. פרטים בדבר הגבלת אחריות.
ה. פרטי בעלי המניות, שם מלא, מס' זיהוי ומען.
ו. בעלי המניות יחתמו על התקנון וחתימתם תאומת על ידי עורך דין.

2. יש למלא טופס בקשה לרישום חברה (טופס 1)

טופס בקשה לרישום חברה
א. יש להגיש טופס בקשה לרישום חברה לפי טופס 1 שבתוספת לתקנות החברות
(דיווח פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999.
ב. הפרטים בטופס יהיו זהים לפרטים בתקנון החברה.
ג. הטופס יוגש על יד בעלי המניות בלבד.- אפשר שרק אחד מבעלי המניות יחתום על הטופס.
ד. חתימת מגיש הבקשה על גבי הטופס תאומת בתצהיר בפני עורך דין.

3. יש למלא טופס הצהרת דירקטורים ראשונים (טופס 2)
א. יש לסמן בטופס את ההצהרה המתאימה (קיימת הצהרה בנוסח המתאים לדירקטור יחיד או בנוסח המתאים לתאגיד כאשר תאגיד מתבקש לציין את פרטיו של האדם שיכהן מטעמו)
ב. חתימת המצהיר תאומת בתצהיר בפני עורך דין.
הצהרת בעלי המניות:
1.הבקשה לרישום חברה מכילה בתוכה הצהרת בעלי המניות, לפיכך כאשר יש בעל מניות אחד לחברה אשר חתם כבר על הבקשה הרי שאין צורך בהגשת הצהרה נוספת.
2. כאשר יש יותר מבעל מניות אחד לחברה יש צורך שבעלי המניות האחרים אשר לא חתמו על הבקשה לרישום חברה יצרפו לבקשה את הצהרתם.
3.נוסח הצהרת בעלי המניות לגבי יחיד ולגבי תאגיד מצוי בסעיף 1 בטופס בקשה לרישום חברה טופס 1
4.עורך הדין יאמת את חתימות בעלי המניות הראשונים ויזהירם בתצהיר באופן מלא.
אסמכתא על תשלום אגרת חברות:
יש לציין על גבי שובר התשלום את שם החברה המוצע שם, בטרם ביצוע תשלום עבור רישום חברה הדירקטור בעל המניה מגיש הבקשה (עו"ד מטעם החברה) בהתאם לפרטים שיופיעו על גבי המסמכים המוגשים בבקשות הרישום. לשימת לבכם, לא יאושרו אסמכתאות שיבוצע על גביהם שינויים ידניים

אגרת רישום חברה לשנת 2016 הינה בסך של 2,614 ש"ח.

רישום חברה ברשות המיסים:
פתיחת חברה במס ערך מוסף(מע"מ):

1. מילוי טופס הקמת חברה במס ערך מוסף.
2. תקנון החברה
3.תעודת התאגדות
4.פרוטוקול על מינוי מנהלים וזכויות חתימה
5.צילום שיק מבוטל או אסמכתא על קיום חשבון בנק
6.צילום תעודת זהות מנהלי החברה
7.חוזה שכירות במידה והחברה שוכרת מקום במידה ואין אז אין צורך.
8.חותמת של החברה

רישום חברה במשרדי מס הכנסה:

1.יש למלא טופס רישום חברה במס הכנסה
2. יש לצרף תעודת התאגדות
3. יש לפתוח תיק לבעלי המניות אשר מחויבים בהגשת דוח כבעלי המניות.

רכישת חברה פעילה במקום להקים חברה חדשה:
ניתן לרכוש חברה קיימת אשר פעילה בשוק מספר שנים במקום להקים חברה חדשה.

יתרונות/חסרונות ברכישת חברה פעילה במקום הקמת חברה חדשה:

 • רכישת חברה פעילה יכולה להימכר בצרוף אישור ניהול ספרים תקין.
 • רכישת חברה פעילה יכולה להימכר בצרוף פטור מניכוי מס במקור.
  רשות המסים בשנות הפעילות הראשונות אינה מכירה את החברה החדשה ובדרך כלל לא ניתן פטור מלא מניכוי מס במקור.
 • רכישת חברה פעילה אשר מדווחת מספר שנים לרשות המסים, יכולה לשמש פלטפורמה כתנאי סף להשתתפות במכרזים שונים.
 • ברכישת חברה קיימת בדרך כלל יש מוצר או שירות שכבר נמכרים בשוק,
  מוניטין שקיים ונצבר, רשימת לקוחות פעילים ועוד.
 • ניתן לרכוש חברה בהפסדים במחיר טוב וליהנות מניצול ההפסדים לצורכי מס.
  יש להוכיח כי קיים הגיון עסקי במהלך של רכישת החברה המפסידה.
 • רכישת חברה קיימת מעלה חשש מחובות עבר, תביעות, הסכמים שמחייבים את החברה ועוד.

אישור ניכוי מס במקור מעבודות בניה:
ניתן לרכוש חברה קיימת אשר ברשותה כבר קיים אישור ניכוי מס במקור מעבודות בניה ואישור ניהול ספרים.

ברשותנו לקוחות אשר מחזיקים בחברות פעילות ולא פעילות

 • למכירה חברה קבלנית
 • למכירה חברת ניקיון
 • למכירה חברת שמירה
 • למכירה חברת היי טק
*למכירה חברה לייבוא דגים, הוקמה ב2011 בשנת 2013 מחזור כ380 אלף ש"ח, החברה תמכר ללא חובות בצרוף אישור ניכוי מס במקור וניהול ספרים
קיים בחברה הפסדים צבורים.

*למכירה חברה שהיתה פעילה למעלה מ20 שנה בתחום האירועים והשמחות לחברה הפסד עסקי של מעל לכ 2 מיליון ש"ח.

*למכירה חברה בתחום השקעות בניירות ערך לפרטים נוספים צור קשר עם משרד רואה חשבון יניב טולדנו 054-8018226

*למכירה חברה שהיתה פעילה בתחום שיווק אביזרי רכב עם הפסד צבור של כ400 אלף ש"ח החברה תמכר בצרוף אישור ניכוי מס במקור וניהול ספרים.

*למכירה חברה קבלנית ענף נמלים -600, סיווג 1, היקף כספי כ-4,200,000 ש"ח אינו מוכר לעבודות ממשלתיות החברה הנ"ל נמכרת עקב פטירת הבעלים. טלפון 054-8018226

*למכירה חברה קבלנית ג1 ללא הפסדים צבורים במחיר מצויין. חברה רשיון ג1, טלפון 054-8018226

* למכירה חברת קבלן רשום ג1 ענף 100 מגורים, חברה שהוקמה ב2016, לאחר הקמת פרויקט בניה. החברה נקיה מכל חוב או שעבוד, מחיר הזדמנות, לרצינים בלבד!
טלפון : 054-8018226

* למכירה חברת ייזום בניה אשר פעלה בתחום נדל"ן מגורים, עם הפסד צבור של 450 אלף ש"ח, חברה ללא חובות ברשויותניכוי מס 0, טלפון 054-8018226


משרד רואה חשבון י.טולדנו, רח' מוטה גור 9, פתח תקווה 054-8018226
תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp