זכויות עובדים

להלן ריכוז זכויות מינמליות של עובדים :
ראה בסוף הדף – העסקה עובדים זרים  

 1. שכר מינימום
  החל  מחודש אפריל 2023 שכר המינימום לחודש עבודה במשרה מלאה יעמוד על 5,571 ש"ח.
  השכר השעתי הינו 30.61 ש"ח לשעה. (למשרה מלאה של 182 שעות חודשיות) 

   (186 שעות) 5300 ש"ח,  29.12 ש"ח לשעה. – נכון לשנת 2021

   שכר המינימום הוא שכר ברוטו לפני ניכוים כגון : מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, חלקו של העובד בקרן פנסיה) 

 1. התלמדות וחפיפה– על שעות התלמדות וחפיפה קיימת חובה לשלם לפחות שכר מינימום.
 1. הפסקה בעבודה  למעסיק קיימת הזכות להוריד משכר העובד את זמן ההפסקה בתנאי שהעובד ראשי לצאת ממקום העבודה.  עובד זכאי להפסקה של 45 דקות ביום עבודה של 6 שעות ויותר.
 1. מועד תשלום השכר– על המעסיק לשלם את השכר לא יאוחר מה9 לחודש (עבור החודש הקודם).
 2. החזר הוצאות נסיעות- עובד זכאי להחזר נסיעות לפי כרטיסה או לפי עלות חופשי חודשי כזול מבניהם. גובה ההחזר הוא עד 26.4 ש"ח ליום.(התקרה)
 1. שעות נוספות– חישוב מספר השעות חייב להיעשות על בסיס יומי ושבועי בלבד ולא על בסיס חודשי. גם אם בחישוב חודשי העובד עבד 182 שעות או פחות ,כל אחת מאלה תיחשב כשעה נוספת:
 1. כל שעה מעבר ל 8 שעות ו36 דקות בכל יום במקומות שבהם שבוע העבודה הוא בן 5 ימים.
 2. כל שעה מעבר ל8 שעות בימים א-ה במקומות עבודה שבהם שבוע העבודה הוא בן 6 ימים.
 3. כל שעה שמעבר ל 7 שעות בימי שישי (במקומות עבודה שבהם עובדים 6 ימים בשבוע)
 4. כל שעה מעבר ל 43 שעות שבועיות – אם לא חושבה כבר כשעה נוספת ביום עבודה.
 5. עבור שעתים נוספות ראשונות תוספת תשלום של 25% וכל שעה נוספת 50 %

 6. שעות גמישות – ניתן לעבוד ביום מסוים פחות ממכסת השעות ולהשלים את השעות ביום אחר מבלי לקבל תוספת בעבור שעות נוספות.
  חשוב להדגיש: מתכונת עבודה בשעות גמישות כוללת הסכמה של העובד והמעביד על עבודה במועדים הנקבעים על ידי העובד כאשר השכר שמשולם הוא שכר בעד עבודה לפי היקף המשרה עליה סיכמו הצדדים.
 7.  שעות שבת – תוספת בשכר של  50 % . העובד זכאי למנוחה שבועית שאורכה הינה 36 שעות רצופות לפחות. שעות נוספות בשבת – תוספת של 25% בעבור שעתים ראשונות והחל מהשעה השלישית תוספת של 50%.

  *. שעות משמרת לילה- משמרת לילה תחשב ככזו, כאשר שעתים מתוכה יהיו לפחות בין השעות 22 ל 6 בבוקר.

 8. דמי הבראה – סך של 378 ₪ ליום. הזכאות לדמי הבראה הינה  החל מהשלמת שנת עבודה ראשונה אצל המעסיק.
  בעבור וותק של שנה ראשונה – הזכאות הינה ל5 ימי הבראה.
  בעבור וותק של שנה שניה ושלישית –הזכאות ל 6 ימי הבראה.
  ניתן לשלם  את דמי ההבראה- בתשלום אחת לשנה או בתשלומים חודשים. (במרבית מקומות העבודה תשלום דמי ההבראה מתבצע כתוספת לאחת ממשכורות של חודשי הקיץ יוני- ספטמבר)
  דמי הבראה יחושבו באופן יחסי לפי אחוז המשרה ובאופן יחסי לתקופת העסקה חלקית במהלך השנה.

  תשלום חודשי (תשלום שכר גלובאלי שכולל בתוכו כבר את דמי ההבראה)

  עובד ומעבידו יכולים להחליט כי השכר המשולם לעובד מדי חודש יכלול בתוכו את דמי הבראה. לצורך כך חובה על המעסיק לקבוע במפורש בחוזה העסקה של העובד וכן לייחד שורה נפרדת לתשלום דמי ההבראה בתלוש השכר.

 9.   דמי חופשה – עובד זכאי לקבל תשלום שכר בגין ימי החופשה שלו בגובה סכום השווה לשכר הרגיל.
  בימי החופשה לא ישולם לעבוד עבור נסיעות.
  עובד שעבד במהלך השנה לפחות 200 ימים, והוותק שלו הוא בין שנה לארבע שנים :
  כאשר ההעסקה הינה בגין שבוע עבודה בן 5 ימים – זכאי ל12 ימי חופשה, לא כולל שבתות. (*ראה תיקון לחוק בהמשך)
  כאשר ההעסקה הינה בגין שבוע עבודה בן 6 ימים – זכאי ל14 ימי חופשה, לא כולל שבתות. (*ראה תיקון לחוק בהמשך)

  הערהא. הזכאות הינה בגין ימי עבודה בפועל, סך הזכאות כולל שבתות הינה 14 יום.
  •  עובד שהקשר המשפטי שלו עם מעסיקו נמשך לכל אורך השנה, אך עבד פחות מ-200 ימים באותה שנה, זכאי לחלק יחסי ממספר הימים. 
  • עובדים בשכר יומי או שעתי זכאים לחופשה שנתית כמו עובדים בשכר חודשי,

   אם הם עונים על אחד משני התנאים הבאים: 

   1. הם עבדו אצל אותו מעסיק לפחות 75 ימים רצופים באותה שנה או בשנתיים רצופות; או
   2. בינם ובין המעסיק יש חוזה עבודה בכתב לתקופת עבודה רצופה של יותר מ-74 ימים.

  תשלום דמי החופשה ישולם באותו חודש שבו יצא העובד לחופשה.

  החל מה1 ביולי 2016 : ( תיקון לחוק)
  כאשר ההעסקה הינה בגין שבוע עבודה בן 5 ימים – זכאי ל11 ימי חופשה, לא כולל שבתות.
  כאשר ההעסקה הינה בגין שבוע עבודה בן 6 ימים – זכאי ל13 ימי חופשה, לא כולל שבתות.

  סך הזכאות כולל שבתות הינה 15 יום.

  החל מ1 בינואר 2017: ( תיקון לחוק ) 
  כאשר ההעסקה הינה בגין שבוע עבודה בן 5 ימים – זכאי ל12 ימי חופשה לא כולל שבתות 
  כאשר ההעסקה בגין שבוע עבודה בן 6 ימים – זכאי ל14 ימי חופשה לא כולל שבתות 
  סך הזכאות כולל שבתות הינה הינה 16 ימים.

 10. דמי מחלה יום ראשון להיעדרות לא זכאים לתשלום.
  ביום השני והשלישי זכאים ל50 % שכר, ביום הרביעי זכאים ל100 % מהשכר.
  זכאות ליום מחלה תהיה 1.5 יום לכל חודש עבודה וסך הכל 18 ימים בשנה.
  ניתן לצבור עד 90 ימי מחלה.
   אין פדיון ימי מחלה.
 11. דמי חגים – עובד בשכר חודשי זכאי למשכורתו הרגילה ללא קשר למספר ימי החג שחלו בחודש. עובד לפי שעות, עובד לפי שכר יומי או שכר לפי תפוקה, העונה על שני תנאים הבאים:
  1. השלים שלושה חודשי עבודה במקום העבודה. 
  2. עבד ביום שלפני החג וביום שאחרי החג , אלא אם כן נעדר בהסכמת המעסיק.
  3. תעריף יום חג – שכרו הרגיל של העובד ללא תוספות.
 12. ניהול פנקס שעות עבודה – כל מי שמעסיק עובד חייב לנהל עבורו פנקס שעות עבודה. רישום שעות עבודה יערך באופן שוטף. במידה והרישום אינו נעשה באמצעים דיגיטליים ייחתם הרישום מדי יום בידי העובד.
 13. מקרה של ביטול או קיצור משמרת– מעסיק מחויב לשלם לעובד שכר בעבור משמרת שהתקצרה או בוטלה לאחר שהעובד כבר הגיע לעבודה.
 14. ימי אבל – העובד זכאי לתשלום שכר מלא אם נעדר מעבודתו בשל ימי אבל על קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
 15. הודעה מוקדמת לפיטורים או התפטרות- מעסיק המעוניין לפטר עובד או עובד המעוניין להתפטר מחויב לעשות זאת בהתראה מראש ובכתב. המעסיק יכול  לוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת ולנתק את יחסי העובד-מעביד באופן מיידי, בתנאי
  שישלם לעובד בגין תקופה זו שכר מלא. אסור למעביד לכפות על עובד לנצל את ימי החופשה שצבר במהלך תקופת ההודעה המוקדמת.
  תקופת ההודעה המוקדמת נקבע בהתאם לוותק שנצבר במקום העבודה.

עובד חודשי-

עובד בעל ותק של שנת עבודה אחת ואילך זכאי/מחויב להודעה מוקדמת של חודש ימים.

עובד בעל ותק של פחות משנת עבודה זכאי/מחויב ליום הודעה מוקדמת בגין כל אחד מששת חודשי העבודה הראשונים,

ויומיים וחצי בגין כל חודש נוסף עד למקסימום של שלושה שבועות.

עובד יומי:

עובד בעל ותק של עד שנה זכאי/מחויב ליום הודעה מוקדמת בגין כל חודש עבודה.

עובד במהלך שנת עבודתו השנייה זכאי/מחויב לתקופת הודעה מוקדמת של 14 יום בתוספת יום נוסף בגין כל שני חודשי עבודה.

עובד בשנת עבודתו השלישית זכאי/מחויב ל-21 יום בתוספת יום נוסף בגין כל שני חודשי עבודה.

עובד בעל ותק של שלוש שנים ומעלה זכאי/מחויב להודעה מוקדמת של חודש ימים.

פיצוי פיטורים
זכאים עובדים שהועסקו מעל שנה, שפוטרו או שעבודתם הופסקה בשל הרעה מוחשית בתנאי העבודה.

תשלום פיצוי פיטורי
מועד התשלום עם הפסקת יחסי העבודה.

ניכוים מהשכר:

1. מעסיק שניכה משכר העובד סכומים המיועדים לגופים אחרים, חייב להעביר את הכספים לאותם גופים בתוך 30 ימים מהיום

שבו רואים כמולן את השכר שממנו נוכו.

2. דמי ביטוח לאומי – כל תושב בן 18 ומעלה מחויב על פי חוק להיות מבוטח בביטוח לאומי ולשלם דמי ביטוח.

  מחלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע במשק   מחלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע במשק  
        מעסיק         עובד     סה"כ       מעסיק       עובד        סה"כ
דמי ביטוח לאומי        3.55%          0.4% 3.95%       7.6%        7%      14.6%
דמי ביטוח בריאות           –          3.1%     3.1%            –       5%        5%
 •  
3.55%          3.5% 7.05%       7.6%       12%      19.6%
 

 שכר ממוצע במשק – ל1.1.2021 הינו בסך של 10,551 ש"ח.

תנאים סוציאליים:

1. כל עובד שמלאו לו 21 ועובדת שמלאו לה 20 זכאים להפרשות לביטוח פנסיוני ( קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים)

2.משנת 2017 שיעור ההפרשות הוא 18.5% מתוכן 6% על חשבון העובד והיתר על חשבון המעסיק.

3. הפרשת המעסיק בסך של 12.5% מחולקת כך ש6.5% על חשבון רכיב תגמולים ו6% על רכיב פיצוים. (*ראה תיקון לחוק בהמשך)

הפרשות החובה מחושבות על פי הברוטו של שכר הבסיס של העובד.
במקרה שהעובד היה מבוטח בביטוח פנסיוני לפני שהתקבל לעבודה הוא יהיה זכאי להפרשות כבר מיומו הראשון בעבודה. ההפרשות מתבצעות רטרואקטיבית רק לאחר השלמת 3 חודשי עבודה אצל המעסיק או בתום שנת המס ( לפי המועד המוקדם מבניהם) במקרה והעובד לא היה מבוטח בביטוח פנסיוני לפני תחילת עבודתו הוא יהיה זכאי רק לאחר שחלפו

שישה חודשים מהיום שבו החל לעבוד.

ההפרשות מחושבות מתוך השכר ברוטו (השכר לפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק

לפי הנמוך שבין השניים.

החל מה1 ביולי 2016 עלה שיעור ההפרשות לביטוח פנסיוני.(תיקון לחוק) 
ממשכורת חודש יולי 2016 ההפרשות על יד המעסיק לתגמולים יהיו בגובה של 6.25% במקום 6% בעבר.
ממשכורת חודש יולי 2016 ההפרשה על יד העובד לביטוח פנסיוני תהיה בגובה של 5.75% במקום 5% בעבר.

החל מה1 בינואר 2017 עלה שיעור ההפרשות לביטוח פנסיוני (תיקון לחוק) 
ממשכורת חודש ינואר 2017 ההפרשות על יד המעסיק לתגמולים יהיו בגובה של 6.5% במוקם 6.25%
ממשכורת חודש ינואר 2017 ההפרשות על העובד לביטוח פנסיוני תהיה בגובה של 6% במקום 5.75%.

רכיבי השכר עליהם יש להפריש לפנסיה?
הפרשה לפנסיה בגין ימי חופשה? הפרשה לפנסיה בגין ימי מחלה? הפרשה לפנסיה בגין ימי חגים?:
השכר שבגינו יש להפריש לפנסיה הינו שכר העובד ורכיביו כמשמעותם בחוק פיצוי פיטורים, אשר כולל את שכר הבסיס וכן התוספות הקבועות להן זכאי העובד.

שכר יסוד
תוספת וותק
תוספת יוקר מחיה
תוספת משפחה  ותוספת מחלקתית או מקצועית

כל רכיב שהוא בגדר תוספת לא יהווה כחלק משכר היסוד.
הפסיקה קבעה כי תקופות שבהם קיבל העובד תחליף שכר עבודה כגון חופשה חגים מילואים ועוד, ילקח כחלק משכר יסוד לצורך חישוב פיצוי פיטורין ולצורך הפרשות פנסיוניות.
כך גם ימי חופשה חגים ימי מחלה יחושבו כחלק מהשכר אשר בגינו יש להפריש לפנסיה.

בנוסף נקבע בפסיקה כי עמלות מכירה אישיות הינן רכיב לחישוב פיצוי פיטורין ולכן רכיב הפקדה לגמל.
תקרת השכר המבוטח (השכר להפרשה לפנסיה) תעמוד על השכר המשולם לעובד או השכר הממוצע במשק לפי הנמוך. במידה ומדובר בתוספת שכר שאינה אמיתית כלומר מהווה שכר יסוד יש לקחת אותה בחשבון לעניין חישוב פיצוי פיטורין והפרשה פנסיונית. מכאן שיש להפריש לפנסיה בגין שכר יסוד ובגין ימי חופשה וימי מחלה ובגין ימי חגים .

לעניין תשלום פדיון ימי חופשה כאשר הסתימו יחסי עובד מעביד אין חובת הפרשה לפנסיה בגין תשלום זה.

הפרשות לפיצוי פיטורים
*הפרשות המעסיק לפיצוים משמשות לתשלום פיצוי פיטורים. מעסיק המפריש פיצוי פיטורים  יכול להפריש בשיעורים גבוהים יותר- השלמת פיצוי פיטורים עד ל8.33 אחוז ישירות לקופת גמל לקצבה, כלומר להוסיף 2.33 אחוז על 6% שהוא מפריש כל חודש. -סעיף 14.

משיכת כספי הפיצויים במקרה של פיטורים:
במקרה שכל כספי הפיצויים או חלק מהם הופרשו לקרן פיצוים או לקרן הפנסיה על יד המעסיק והעובד פוטר- פיצוי הפיטורים לא ישולמו על יד המעסיק אלא על ידי חברת הביטוח או הקרן שאליו הופרשו הכספים.

במקרה שהעובד לא מושך את הכספים מצטרפים כספים אלה לכספי החיסכון הפנסיוני ומגדילים את גודל הקצבה החודשית שהעובד יקבל עם פרישתו לגמלאות.

משיכת כספי הפיצויים במקרה של התפטרות:
במקרים שהעובד הפסיק לעבוד בנסיבות שלא יזכו אותו בפיצויים  – המעסיק רשאי, עקרונית, לקבל בחזרה את הכספים שהפקיד לרכיב הפיצויים אך במקרה והסכום מיועד גם לביטוח קצבה (למשל הוא מצטרף לחיסכון הפנסיוני שאמור להיות משולם לעובד כקצבה חודשית בעת פרישתו מעבודה או בעת נכות או מוות – ולא כסכום חד פעמי), המעסיק אינו רשאי לקבל את הסכומים בחזרה.
במקרה של התפטרות, העובד רשאי למשוך את כספי הפיצויים שהופרשו לביטוח הפנסיוני והמעסיק לא יצטרך להשלים סכום כלשהו מלבד במקרים שמדובר בהתפטרות המזכה בפיצוי פיטורין.

 זיכוי ממס הכנסה בגין הפרשות לביטוח פנסיוני
 עובד זכאי לזיכוי ממס הכנסה בגין ההפרשות לביטוח פנסיוני שנוכו משכרו עבור הפרשות שלא עולות על 7% מהשכר. גובה הזיכוי  הוא 35% מסך ההפרשות ולא יותר מ7308 שח לשנה( 609 שח לחודש).

קופת גמל – תוכנית חסכון לטווח ארוך או בינוני. העובד רשאי להפקיד עד 7 אחוז משכרו בכל חודש והמעסיק יכול להוסיף עוד 7.5 אחוז משכר העובד כתגמולים ובנוסף עוד 8.33 אחוז כפיצוים.
 משיכת כספים לפני גיל פרישה- ניתן למשוך כספים שהושקעו בקופת גמל.
 החל מיום 1.1.2006 ניתנים למשיכה החל מגיל 60 בלבד. ניתן למשוך כספים לפני המועד הנ"ל אלה לאחר תשלום מס של 35 אחוז על היתרה שצבר העמית.

קרן השתלמות אפיק חסכון שלא לטווח ארוך. הפקדות לקרן השתלמות אינה מחויבת על ידי המעסיק על פי חוק עובד שמשך את הכספים שהצטברו בקרן במועדים המתאימים יהיה פטור מתשלום מס הכנסה עליהם ועל הרווחים שצברו.

פטור ממס הכנסה
העובד פטור מתשלום מס הכנסה על הפקדות המעסיק לקרן למרות שמדובר בהכנסה של העובד.
כולל הרווחים שנצברו בקרן וכן על הרווחים שנצברו על חלקו של העובד עצמו וזה במידה  

והתקיימו שני התנאים הבאים:
א. הפרשות המעסיק אינה עולה על 7.5 % מהשכר ברוטו ולא יותר מפי שלושה מחלקו של העובד בהפרשות וזאת עד לתקרת שכר חודשי של 15,712 ש"ח. ניתן להפקיד כספים גם מעבר לתקרה אך עליהם לא יחול הפטור.
 ב. העובד משך את הכספים רק לאחר המועדים הבאים:

* לאחר שלוש שנות וותק בקרן וזאת לצורך מימון השתלמות או לימודים.
*לאחר שלוש שנות ותק בקרן ובתנאי שהעובד הגיע לגיל פרישה מהעבודה
* לאחר שש שנים מתחילת ההפקדות לקרן וזאת בכל גיל ולכל מטרה.

משיכה של כספים לפני המועדים האלה תחייב את העובד בשיעור המס השולי של העובד בעת משיכת הכספים. החיוב במס יחול רק על חלקו של המעסיק שכן חלקו של העובד כבר חויב במס בעת תשלום השכר. הרווחים שנצברו יחויבו בשיעור של 20%.

הפקדה של המעסיק מעבר לתקרה, תיחשב כהכנסה של העובד כבר במועד ההפקדה לקרן, והעובד יחויב בתשלום מס הכנסה על סכום זה לפי מדרגת המס שחלה עליו באותו מועד (המועד שבו העביר המעסיק בפועל את התשלום שמעבר לתקרה אל קרן ההשתלמות). כמו כן בעת משיכת הכספים יחויב העובד בתשלום מס הכנסה בשיעור 20% על הרווחים שצברו סכומים אלה (העולים על התקרה).

ההוצאה שמותרת בניכוי למעביד הינה בסך של 7.5% ואילו הפרשה בסך של 2.5% בידי העובד לא תותר בניכוי.

 חשוב לדעת :

 • הזכויות לעיל הנן זכויות המינימום המוקנות לכל עובד בישראל, יש ענפים בהם תנאים עדיפים.
 • רצוי לצלם את כרטיס הנוכחות מידי חודש, כדאי לנהל יומן נוכחות.
 • עבירה פלילית של המעסיק- אי מתן הודעה בכתב לעובד על השכר ותנאי עבודתו, אי מתן אישור העסקה בציון תאריך תחילה והפסקת העבודה, שעות נוספות, אי תשלום שכר מינימום, אי מתן חופשה בתשלום, הטרדה מינית, פיטורי עובדת בהריון ועוד.

 
העסקת עובדים זרים 

משרדנו מנפיק תלושי שכר לעובדים זרים על פי חוק.

להלן תנאים כללים להעסקת עובדים זרים:
עובדים זרים זכאים לתנאי העסקה זהים לעובדים ישראלים.

ובכל מקרה ממולץ לעיין 
בשאלות ותשובות העסקת עובדים זרים

1. יש לחתום עם עובד זר על הסכם העסקה.

האם עובד זר זכאי לאותם תנאי העסקה כמו עובד ישראלי ?
מבחינת תנאי העבודה, עובד זר זכאי לאותם תנאים של עובד ישראלי.

האם חייבים לשלם שכר מינימום לעובד זר?
עובד זר זכאי כמו עובד ישראלי לשכר מינימום.  מינואר 2017 שכר המינימום הינו בסך של 26.88 ש"ח לשעה.

כמה ימי חופשה מגיעים לעובד זר? האם בכלל עובד זר זכאי לימי חופש?
חוק חופשה שנתית חל על עובד זר בדיוק כמו שחל על עובד ישראלי. ראה עדכון ימי חופשה לעובדים ישראלים בדף זה למעלה.

* עובד זר זכאי לתשלום עבור נסיעות לעבודה.
* עובד זר זכאי לתשלום דמי הבראה לאחר שנת וותק אחת.

האם קיימת חובה להפריש לפנסיה לעובד זר?
עובד זר כמו עובד ישראלי זכאי על פי חוק להפרשת חובה לפנסיה.
בינואר 2017 עודכנו שיעורי הפרשות החובה לפנסיה. ראו עדכון שיעורי הפרשה לפנסיה בדף זה למעלה.

הפנסיה הינה חסכון ארוך טווח, ההפרשות הפנסיוניות לעובדים זכרים יכונסו לקרן שאינה פנסיונית אותה יכולו העובדים לפדות עם סיום תקופת עבודתם בישראל.

מהם שיעורי ביטוח לאומי לעובדים זרים ?

העובד הזר אינו מבוטח בביטוח בריאות ממלכתי וביטוח לאומי מבטח אותו רק במקרים של פגיעה בעבודה, קצבת אמהות- קצבת לידה, מענק לידה, קצבת ילדים ופשיטת רגל של המעסיק.

הביטוח הלואמי אינו מבטח את העובדים הזרים בביטוח בריאות על המעסיק עובדים זרים קיימת חובה לבטח את עובדיהם בביטוח בריאות לעובדים זרים. שיעורי ביטוח הלאומי לעובדים זרים שונים משיעורי הביטוח הלאומי לתושבי ישראל.

להלן שיעורי הביטוח הלאומי לעובדים זרים: 

עד שכר של 60% משכר ממוצע (5,804 ש"ח לחודש) בשנת 2017:
דמי ביטוח לאומי על חשבון המעסיק – שיעור של 0.49%
דמי ביטוח לאומי על חשבון העובד – שיעור של 0.04%

על חלק השכר שמעל 5,804 ש"ח לחודש ועד הכנסה מירבית- שיעורי הביטוח הלאומי לעובדים זרים יהיו כדלקמן:
דמי ביטוח לאומי על חשבון המעסיק בשיעור של 2.55% 
דמי ביטוח לאומי על חשבון העובד בשיעור של 0.87%

האם עובד זר זכאי לפיצוי פיטורין ?
כן עובד זר זכאי לפיצוי פיטורין בדיוק כמו עובד ישראלי.

האם עובד זר זכאי לתשלום עבור שעות נוספות? 
עובד זר זכאי לשעות נוספות כמו עובד ישראלי. בעבודה בסיעוד לא חל חוק שעות נוספות.

האם לעובד זר מגיע נקודות זיכוי ?
עובד זר אינו תושב ישראל ומטבע הדברים אינו זכאי באופו אוטומטי לקבל 2.25/2.75 נקודות זיכוי.

החל מינואר 2015 בוטלו נקודות הזיכוי לעובדים זרים. עובדת זרה זכאית לחצי נקודת זיכוי בכל הענפים. נקודות זיכוי יהיו לעובדים המועסקים בסיעוד. פליטים סודנים ואריתריאים או שוהים בלתי חוקים עד 31 בדצמבר 2014 אין עמדה חד משמעית לגבי נקודות הזיכוי.

מה שיעור המס לעובד זר?
שיעור המס לעובד זר הינו זהה לשיעור המס לעובד ישראלי, כלומר על פי סעיף 121 לפקודת מס הכנסה.

האם עובדים זרים חייבים בהיטל?
על מעסיקים חלה חובה תשלום היטל על העסקת עובדים זרים.
היטל עובדים זרים נקבע על 20% משכר העבודה של העובד אשר המעסיק נושא כולו בסכום היטל העסקה. שיעור היטל העסקה על עובדים זרים בתחום החקלאות עומד על 10%
היטל עובדים זרים בענף המסעדות, התעשיה או ענף הבניה עומד על 15%
אין חובת היטל עובדים זרים על עובדים בתחום הסיעוד או מעסיקים שמשלמים שכר גבוה.
העסקת עובדים זרים סודנאים אריתראים מחייבת בהיטל העסקת עובדים זרים.

דיווחי שכר שנתים לביטוח לאומי ולמס הכנסה  -טופס 126

מה זה טופס 126?
126 זה טופס שבו המעסיק מחויב לדווח על השכר השנתי ששילם לעובדיו במהלך השנה. הטופס מרכז את סך השכר ששולם לעובדים במהלך השנה. טופס 126 אשר מוגש לרשות המיסים ולביטוח לאומי חייב להיות תואם לסך הדיווחים השוטפים אשר המעסיק מדווח במהלך השנה בטופס ה102.

עד מתי יש להגיש טופס 126?
טופס 126 יש להגיש לא יאוחר מ31 במרץ עבור השנה שחלפה. לרוב ניתנת אורכה בהגשה עד חודש מאי יוני.

מה עושים אם אין התאמה בין נתוני תוכנת השכר בטופס 126 לבין הדיווחים שבוצעו במהלך השנה?
במקרה ואין התאמה בין נתוני השכר בתוכנת השכר לבין הנתונים שדווחו, יש לבצע תיקון לאי התאמה. ניתן להגיש בקשה לתיקון הדיווח למס הכנסה או לביטוח לאומי. במרבית המקרים נוטים לתקן את הדיווחים במידה וסיפקת סיבה משכנעת מדוע אתה מבקש לתקן את הדיווח.
תיקון חריג או מספר תיקונים בדיווחים במהלך השנה יכולים להכניס את התיק לביקורת ניכוים.

ממולץ לקבל ייעוץ מתאים בכל מקרה פרטני, משרד רואה חשבון בפ"ת יניב טולדנו 
054-8018226

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם