מהי האסמכתא הדרושה על מנת להכיר בהוצאה בספריו של נישום?

מאמר זה מחולק למספר נושאים:
1. כיצד ניתן להוכיח הוצאה שהתבצעה בעסקו של הנישום?
2.האם ניתן להתיר הוצאה בספריו של הנישום ללא אסמכתא מתאימה קריי חשבונית או קבלה?
3. באילו מקרים העדר אסמכתא מתאימה להוכחת הוצאה מאפשרת לפקיד השומה שיקול דעת באם לדחות את ההוצאה או לקבלה?
4 .מקרה שבו פקיד השומה מכיר בהוצאה ובמע"מ מסרבים להכיר בהוצאה.
* האם ניתן להשתמש בהעתק חשבונית במקום חשבונית מקור לצורך דרישת הוצאה וניכוי מס תשומות?
5. מהן הכללים להתרת תשומות מע"מ -סעיפי חוק
6. אילו קריטריונים מפעיל פקיד השומה בבואו לקבוע שומה לנישום אשר אין בידו חשבונית מס המאמתת

את ההוצאה?

1. כיצד ניתן להוכיח הוצאה שהתבצעה בעסקו של הנישום? איך להוכיח קיום של הוצאה?

על מנת להוכיח קיום של הוצאה בספריו של הנישום על פי הוראות ניהול פנקסי חשבונות יש להמציא אסמכתאות של חשבוניות בגין הרכישות. על האסמכתאות להשמר במשך שבע שנים מתום שנת המס שאליה היא מתיחסת או במשך 6 שנים מיום הגשת הדוח על פי המאוחר.

2.האם ניתן להתיר הוצאה בספריו של הנישום ללא אסמכתא מתאימה קריי חשבונית או קבלה?
נטל ההוכחה לקיום הוצאה הינו על כתפיו של הנישום.
הנישום מחוייב להוכיח לפקיד השומה באמצעות מסמכים ותיעוד רלוונטים, שעל פיהם יהיה ניתן ללמוד על ביצוע ההוצאה ויעוד ההוצאה.במצב חריג ניתן יהיה להתיר בנסיבות המתאימות התרת הוצאות בספרו של הנישום ללא אסמכתאות מתאימות במידה ושכנע את פקיד השומה בראיות אחרות.
לדוגמה:
הסכמי עבודה עם קבלנים/נותני שירותים.
דפי חשבון בנק
צילומי שיקים, תלושי שכר או כל ראיה אחרת.
בנוסף לראיות הנ"ל ניתן להסתמך על עדותם של נותני שירותים.

3. באילו מקרים העדר אסמכתא מתאימה להוכחת הוצאה מאפשרת לפקיד השומה שיקול דעת באם לדחות את ההוצאה או לקבלה?

א.במקרה שהנישום לא שמר תיעוד כנדרש בשל הוצאות שהוציא וזאת במהלך התקופה שחלה עליו חובה לשמירת תעוד קרי 7 שנים מתום שנת המס.
ב .דרישת הוצאות פחת כאשר אין בידי הנישום חשבונית המעידה על רכישת נכס בגינו נדרש הפחת.
ג. דרישת הוצאה בגין מכירת נכס הון כאשר אין בידי הנישום את חשבונית הרכישה.
ד. חשבוניות פקטיביות- חשבונית אשר הוצאה לא על ידי עוסק שרשום במע"מ, אין עסקה אמיתית

4 .מקרה שבו פקיד השומה מכיר בהוצאה ובמע"מ מסרבים להכיר בהוצאה.
בית המשפט מבחין בין ניכוי מע"מ המחייב הימצאות חשבונית מס שהוצאה כדין
לבין ברור שומה לצורך מס הכנסה אותה ניתן לקבוע בהתבסס על שיקול דעת של פקיד השומה.
כך יכול להיות מצב שבמע"מ לא יכירו לנו בחשובנית מס אשר אינה תקינה אבל במס הכנסה ההוצאה תוכר על ידי פקיד השומה.

*
האם ניתן להשתמש בהעתק חשבונית במקום חשבונית מקור לצורך דרישת הוצאה וניכוי מס תשומות?

ניתן להשתמש לצורך מע"מ בהעתק החשבונית. במידה וחשבונית המקור אבדה, ואכן הוכח כי תביעת המע"מ אכן נעשתה לפי חשבונית מס כדין, בעזרת העתק החשבונית המאושר על ידי מוציא החשבונית כנאמן למקור.

חוק מע"מ מחייב את הוצאת החשבונית כדין ולא את הימצאות המסמך המקורי בידי העוסק.
העיקר שמאחורי החשבונית עומדת עסקה אמיתית.

5. מהן הכללים להתרת תשומות מע"מ -סעיפי חו

סעיף 38(א)
ניכוי מס תשומות יעשה רק על פי חשבונית מס או רשימון ייבוא שהוצאה על שם הנישום בלבד
ניתן לדרוש את התשומות על בסיס החשבונית או רשימון הייבוא תוך 6 חודשים מיום הוצאת החשבונית או רשימון הייבוא.

סעיף 38(ב)
לא ניתן לדרוש תשומות למי שעיקר הכנסותו ממשכורת גמלה או קצבה ועל פי סעיף 21 הטיל שר האוצר את תשלום המס בשל השירותים שהם נותנים על מקבלי השירותים.
סעיף 38(ג)- עוסק זכאי לנכות מס תשומות הכלול בחשבונית שהוצאה לו כדין ביד עוסק הרשום באזור ובשטחי עזה ויריחו.

סעיף 40(א)
ניתן לדרוש תשומות ששילם עוסק לפני רישומו כדין ובלבד שהוכח להנחת דעתו של מנהל מעמ כי התשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ושימשו להקמתו. והכל אף אם חשבונית המס, רשימון היבוא או מסמך אחר שאישר המנהל על פי סעיף 38(א) לא הוצאו על שם העוסק.

סעיף 43א
במכירת מקרקעין על ידי עוסק פטור או במכירת מקרקעין כעסקת אקראי, תוכל לקזז את המס ששולם בשל רכישת המקרקעין מול המע"מ שאתה חייב במכירה.אם יש בידך בשל הרכישה האמורה חשבונית מס.

*כמובן שאין לנכות מס תשומות אלא אם הן לשימוש בעסקה החייבת במס.
* איסור לנכות מס תשומות על רכב מנועי
*איסור ניכוי מס תשומות דירת מגורים
*איסור ניכוי מס תשומות על טובת הנאה
*איסור ניכוי מס תשומות על אירוח פרט לנכוי מס תשומות אירוח אדם מחו"ל.
*איסור ניכוי מס תשומות ששולם על ייבוא טובין על פי רשימון ייבוא הרשום על שמו של סוכן ליבוא אישי.

6. אילו קריטריונים מפעיל פקיד השומה בבואו לקבוע שומה לנישום אשר אין בידו חשבונית מס המאמתת

את ההוצאה?

כמובן שתישמר לפקיד השומה הזכות להפעיל שיקול דעת באם לקבל או לדחות ראיה המוצגת על סמך אמינותה.

1. פקיד השומה צריך להיווכח כי אכן בוצע שירות או נעשתה עבודה על ידי בדיקת העבוודות בשטח, במידה ונרכש מוצרים לבדוק שכן המוצרים נרכשו לצורך העסק.
2. יש לבדוק את הסכום שהוצא על יד בדיקת תנועת הבנק או בדיקת ההכנסה בצד שכנגד.
3.בדיקה של הסכמים חוזים חתומים אשר על פיהם יהיה ניתן לקבוע את מהות ההוצאה.
4.הסכמי הלוואה, בדיקת הערכת שווי לנכס המעיד על שווי נכס
5.טופס פחת בספרים אשר בוקר על ידי רואה חשבון בדוחותיו הכספים.
6.רישומים ממסדות ממשלתים כגון היטלי השבחה וכ…
7.הצהרות קבלני משנה ובדיקה של ההכנסות בצד שכנגד ואישור ניכוי מס במקור.

במידה ואין הנישום מוכיח את קיום ההוצאה פקיד השומה יקבע לנישום שומה על בסיס תסקיר כלכלי השערות ואומדנים מקובלים על פי הענף בו עוסק הנישום.

טיפול במס ערך מוסף בהימצאות חשבוניות פיקטיביות:

1. שיתוף מס הכנסה בנוגע לתיק הנישום.
2. הן בתיק החברה והן בתיק האישי של בעל השליטה.
3. שיתוף משרדי שומה נוספים במידה ויש קבוצת חברות אשר לא כולם מתנהלים אצל אותו פקיד שומה.


טיפים לבדיקת חשבונית פיקטיבית


איך ניתן לאתר חשבונית פיקטיבית?


1. יש לבצע בדיקה למקבל התשלום באם קיים אישור ניכוי מס במקור+ אישור ניהול ספרים בתוקף!.
הבדיקה צריכה לעשות על ידי הקלדה של מספר הח.פ או מספר ת.ז של החשבונית במערכת ניכוי מס במקור של רשות המיסים.
2.יש לבקש אסמכתאות בגין מסמכי התקשרות, חוזים, תעודות משלוח.
3.אישורים בגין ביצוע העבודה, אסמכתאות בגין רישום שעות וימים שבהם התבצעה העבודה, יש לנסות לאמוד את היקף העבודה מול היקף סכום החשבונית שנתבע בחשבונית המס.
4. האם קיים לוגו בחשבונית מס של בית הדפוס.
5. במידה וייש חשד בין זהות מבצע העבודה לנותן החשבונית יש לבדוק ת.ז ופרטי בעלי מניות בחברה.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם