מס על משיכת בעלים סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה

2 באפריל 2018

בעקבות חוק ההתיעלות הכלכלית שנת 2017-2018 נוסף סעיף 3(ט1) מיסוי רווחי חברה

מה מטרת החוק בגין משיכת בעלים מחברה?
בחברה קיים מיסוי דו שלבי- כלומר פעם אחת תשלום מס חברות ובפעם השניה משיכת הרווחים מהעודפים כדיבידנד.

לבעל המניות קיימת 2 אפשרויות למשיכת כספי החברה אליו:
1.הוצאת משכורת לעצמו ותשלום המס.
2. דיווח ומשיכה של דיבידנד מעודפי החברה.

למעשה כל משיכת כספים מחשבון הבנק של החברה ללא דיווח בשכר או דיבידנד אסורה החל מ01.01.2017.

סעיף 3(ט1) למעשה מחייב במס משיכות כספים ו/או העמדת נכסים לרשות בעל המניות.

הערה: הסעיף לא יחול במידה וסכום המשיכות במצטבר לא עלה ביום כלשהו בשנת המס ובשנת המס שלפניה על 100 אלף ש"ח.

על מי  חל סעיף 3(ט1)? 
הסעיף ממסה בשני מקרים:
1. משיכה של כספים בידי בעל מניות מהותי או קרובו.
2. העמדת נכס לשימוש של בעל מניות מהותי או קרובו.

המשיכה היא בין במישרין או בעקיפין.

בעל מניות מהותי – הנו מי שמחזיק במישרין או בעקיפין לבד או יחד עם אחר ב10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר בני אדם.

קרוב- כל אחד מאלה: 
* בן זוג, אח, אחות ,הורה,הורי הורה, צאצא, וצאצא של בן זוג ובן זוגו של כל אחד מאלה.
* צאצא, של אח או של אחות, ואח של אחות של הורה
* חבר בני אדם שבהחזקת אדם או קרובו, אדם המחזיק בו וחבר בני אדם המוחזק בידי אדם המחזיק בו, החזקה – במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר, ב25% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה.

מה נחשב משיכה מחברה?

משיכה של כספים מהחברה יחשב לכל אחד מאלה:

1. הלוואה או השאלה או כל חוב אחר.
2. מזומנים, ניירות ערך, פקדון וכל ערובה אחרת שהחברה העמידה כבטוחה כלשהי לטובת בעל המניות המהותי.
ערובה- ערבון, ערבות, התחייבות או בטוחה בכל צורה אחרת והכל עד לסכום שהועמד לטובתו.
לא יראו כמשיכה של כספים מהחברה סכום משיכות מצטבר, שלא עלה ביום כלשהו בשנת המס וביום כלשהו בשנת המס שלפניה, על מאה אלף ש"ח.

מה נחשב נכס לשימוש בעל המניות אשר יראו זאת כמשיכה על פי סעיף 3(ט1)?

סעיף 3(ט1) ממסה מלבד משיכת כספים גם העמדת נכסי החברה לשימוש בעל המניות המהותי או קרובו נכס יהיה כל אחד מאלה:
* דירה שעיקר השימוש הוא לצורך פרטי של בעל המניות המהותי או קרובו ולרבות תכולותה.
* חפצי אומנות או תכשיטים
* כלי טיס וכלי שיט שעיקר השימוש הוא פרטי 

מה מועד החיוב של משיכת כספים בידי בעל המניות מעבר לתקרה המותרת?
מועד החיוב יהיה בתום שנת המס שלאחר שנת המס שבה נמשכו הכספים.

האם ניתן להשיב את הכספים שנמשכו?
כספים שנמשכו והושבו לחברה עד למועד החיוב ללא משיכתם מחדש בתקופה של שנתיים, לא יחויבו במס על פי סעיף 3(ט1).
כספים שהושבו לחברה עד למועד החיוב ונמשכו מחדש בתוך שנתיים מהמועד שבו השובו יראו אותם עד גובה הסכום שנמשך מחדש כאילו לא הושבו, אלא אם כן נמשכו מחדש באופן חד פעמי והוחזרו תוך 60 יום.

לדוגמה:
בוצעה משיכה כסף על יד בעל מניות במהלך שנת 2017, מועד החיוב יהיה 31.12.2018.
במהלך 2018 הושב חלק מהכספים שנמשכו בשנת 2017, יש לבדוק שלא נמשך כסף מחדש במשך שנתים ממועד החזרת הכסף בשנת 2018.

כיצד יחושב יתרת חו"ז בעל מניות לצורך חישוב ההכנסה במס בידו כאשר בוצע משיכה מהחברה מעל ל100 אלף ש"ח? קרי עומד בתחולת סעיף 3(ט1)

ההכנסה תחושב במועד החיוב, סכום משיכת הכספים יחושב בערכי מועד החיוב לאחר שקוזז יתרת זכות בעל מניות מהותי בדוח הכספי של החברה.

בנוסף יקוזז סכום הלוואה שלקחה החברה מתאגיד בנקאי בלבד, לתקופה של שנתיים לפחות, אשר הועברו בתוך 60 ימים לידי בעל המניות המהותי,ובעל המניות המהותי הוא שנושא בכל עלויות ההלוואה, ובלבד שאין ערובה מצד החברה כנגד אותה הלוואה.

(יתרת זכות שנוכתה כאמור ונמשכה שוב על יד בעל המניות תוך 18 חודשים מהמועד שבו נוכתה יראו אותה עד גובה הסכום שנמשך כאילו לא נוכתה ) 

כיצד תסווג ההכנסה במשיכה מעל 100 אלף ש"ח בידי בעל המניות? האם כמשכורת או כדיבידנד?
כפי לשון הסעיף משיכה של כספים מהחברה מעל 100 אלף ש"ח תמוסה במועד החיוב ותסווג כך:
1. במידה ויש עודפים בחברה, אזי ימסו אותו עד גובה הרווחים הצבורים בחברה אשר ניתן לחלקם, על פי סעיף 302ב לחוק החברות.
2.במידה ואין עודפים בחברה ומתקיימים יחסי עובד מעביד, ההכנסה תמוסה במשכורת.
3. במידה ואין יחסי עובד מעביד בין בעל המניות לחברה ימוסה כהכנסה מעסק.

האם יחול ריבית רעיונית בגין משיכת כספים בידי בעל המניות המהותי עד למועד החיוב כאמור בסעיף 3(ט1)?
כן, בגין משיכת כספים בידי בעל מניות מהותי יש להחיל ריבית על פי סעיף 3(ט) לפקודה וזה עד למועד החיוב במס. מועד החיוב במס להזכירכם הינו תום שנת המס שלאחר השנה שבה נמשכו הכספים.
האם בעל המניות יחויב במס בגין כספים שנמשכו מעל ל100 אלף ש"ח?


האם סעיף 3(ט1) יחול בגין כספים שנמשכו ליום 31.12.2016?
סעיף 3(ט1) לא יחול על יתרת משיכת כספים מהחברה נכון ליום 31.12.2016, אם היתרה הושבה עד ליום 31.12.2017 על היתרה שהושבה יחול:
* יתרה שנוצרה לפני 01.01.13 – תמוסה כדיבידנד או שכר.
* יתרה שנוצרה לחאר 01.01.13 יחול ריבית רעיונית סעיף 3(ט).

הערה :קיימת פרשנות שמועד החיוב במס בגין משיכות עד ליום 31.12.16 יהיה רק ב31.12.18

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם