מע"מ בשיעור אפס

הוצאת חשבונית במע"מ אפס מאפשרת להוציא חשבונית ללקוח בחיוב מע"מ אפס.
מה ההבדל בין הכנסה פטורה לבין הכנסה החייבת מע"מ בשיעור אפס?
הכנסות בחיוב שיעור מע"מ אפס מאפשרות לעוסק לדרוש מע"מ בגין הוצאות שהיו לו לצורך הפקת ההכנסה. הכנסה פטורה ממע"מ אינה מאפשרת לדרוש מע"מ בגין הוצאות שהיו לך לצורך אותה הכנסה פטורה מע"מ.

בסעיף 30 לחוק מע"מ נקבע המקרים שניתן להוציא חשבונית בחיוב מע"מ אפס:

1.מכירת טובין לחו"ל אשר הותר לגביהם רשימון ייצוא או מסמך אחר, למעט ייבוא וייצוא של יהלומים אשר אינם סינתטיים
שים לב מכירת טובין לחו"ל ללא אישור רשימון ייצוא לא יותר חיוב מע"מ אפס.
 מע"מ מתבסס באישור חשבונית מע"מ חיוב אפס על רשימון ייצוא ראה גם פס"ד רז הוכמן נגד מע"מ תל אביב.

2.מכירת נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ.
תושב חוץ על פי ההגדרה בסעיף 1 לחוק מע"מ, לגבי יחיד- יחיד היושב דרך קבע מחוץ לישראל.
לגבי חברה- חברה שנרשמה או התאגדה רק מחוץ לישראל.

3.מכירת טובין לבעל מחסן רשוי לשם העברתם למחסן.
על פי פקודת המכס בעל לענין טובין – הוא היצואן או היבואן או הסוכן של אותם טובין וכל המחזיק או הזכאי לטובת הנאה בהם.
על פי פקודת המכס, מחסן רשוי- מקום שהוא רשוי להפקיד בו טובין רשומים להחסנה ושבו מותר  להניחם, להחזיקם ולהבטיחם עד לשחרורם מפיקוח רשות המכס כאמור בסעיף 14 לפקודת המכס.

4.מכירת טובין במחסן רשוי ליוצאים מישראל.

5.מתן שירות לתושב חוץ, למעט שירות לתושב חוץ אשר נושא הסכם השירות הוא בנוסף גם לתושב ישראל. ולמעט שירות לשותפות שרוב הזכויות בה הן של שותפים תושבי ישראל או לחברה שלענין פקודת מס הכנסה רואים אותה כתושבת ישראל.

שירות – הגדרת שירות על פי סעיף 1 לפקודת מע"מ- כל עשיה בתמורה למען הזולת שאיננה מכר, לרבות עסקת אשראי והפקדת כסף ובחברה גם עשיה כאמור למען חבריו אף ללא תמורה או בתמורת דמי חבר; עבודת  עובד  איננה בגדר שירות למעבידו;
מכר לענין נכס- לרבות השכרתו הקנית רשות לשימוש בו בתמורה, שימוש לצורך עצמי והפקעה.
חילוט או החרמה בתמורה וכן נתינתו במתנה לרבות מתנה לעובד ולענין מקרקעין- גם לרבות פעולה באיגוד מקרקעין, אך למעט פעולה בנייר ערך הנסחר בבורסה.


6.שירות הניתן לכלי טיס או כלי שיט לישראל או יציאת כלי טיס או שיט מישראל או בקשר להובלת טובין:
א. קיים אישור רשות שדות התעופה או חברת נמל לכלי טיס או כלי השיט או לנוסע בהם בקשר לכניסתו לישראל או ליציאה מישראל.
ב. שירות הניתן לבעלי מטענים ותמורתו מהווה חלק מערך טובין שנקבע כאמור בסעיף 129 עד 133ט
 בפקודת המכס.

7.מתן שירות בחוץ לארץ בידי עוסק שמקום עיסוקו העיקרי הוא בישראל.

8. לינה של תייר בבית מלון ושירותים נוספים שקבע שר האוצר הניתנים כשירות נלווה ללינה של תייר: 
א. השכרת רכב פרטי לתייר לנהיגה.
ב. הסעת סיור של תייר ברכב או באוטובוס וכן ארוחות לתייר בידי המסיע.
ג. הטסת תייר בכלי טייס ממקום בישראל למקום אחר בישראל.

9.מכירת טובין למי שזכאי בשל כניסתו לישראל לרכשם בפטור מלא ממס קניה.

10.מכירת זכות לנסיעת חוץ , זכות לנסיעה בכלי טיס(כרטיסי טיסה) 

11. הובלת מטענים באוויר ובים לישראל ומחוץ לישראל.


12.מכירת כלי טיס למי שעוסק בשירותי תעופה, מכירה של כלי שיט לעוסק שעיסוקו הולכת נוסעים או הובלת מטענים בתמורה בין נמלים ישראלים לנמלים בחו"ל.

13.מכירת פירות וירקות מסוגים שקבע שר האוצר שלא נעשה בהם כל עיבוד.

עיבוד- אינו כולל ניקוי בירור, אריזה,הבחלה, החסנה וקירור.

14.מכירת נכסים לרבות רכוש קבוע לחברה תמורת מניות בלבד כאשר לאחר המכירה יש בידי העוסק או העוסקים 90 אחוז לפחות מכוח הצבעה
באותה חברה.

15.  במכירת כל נכסי עסקו של עוסק שהוא חברה, לרבות ציוד, לבעלי הזכויות בחברה, אגב פירוק החברה, כשלכל אחד מבעלי הזכויות נמכרים, ללא תמורה, נכסים בהתאם לחלקו בחברה המתפרקת 
 מכירה לבעל זכות שהוא עוסק; ובלבד שמכירת הנכסים  בידי בעל זכות כאמור, שרכש אותם בנסיבות האמורות, תתחייב במס גם אם בעל הזכות איננו חייב במס מסיבה כלשהי ביום המכירה.
 

16.מכירת מקרקעין ממוסד כספי או ממלכ"ר למוסד כספי או למלכ"ר, המתבצעת במסגרת שינויי מבנה העומדים בתנאי חלק ה'2 לפקודת מס הכנסה;
 

17.  מתן זכות שימוש לתושב חוץ בשטחי תערוכה, ושירותים נלווים הניתנים על ידי נותן זכות השימוש כאמור אגב התערוכה, וזאת גם אם תושב החוץ שוהה בישראל כתייר לצורכי התערוכה.


18  מתן שירות לתושב חוץ בידי חברת הפקות ישראלית, לשם הפקת סרט בישראל, למעט סרט ישראלי
 

19.  מתן שירותי פיקוח, תיאום ובקרה בקשר לביצוע ניסויים רפואיים בבני אדם לתושב חוץ.
 

"תושב חוץ"  תושב חוץ כהגדרתו בסעיף 1 כשהוא נמצא מחוץ לישראל ואין לו עסקים או פעילות בישראל; ולעניין סעיף 18 – גם אם הוא שוהה  בישראל לצורך הפקת הסרט;

"הפקת סרט" ו"חברת הפקות ישראלית" – כהגדרתם בחוק לעידוד הפקת סרטים בישראל (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשס"ט-2008;

"סרט" ו"סרט ישראלי" – כהגדרתם בחוק הקולנוע, התשנ"ט-1999.

מע"מ בשיעור אפס על הכנסות של נהג מונית משירותי הסעות תיירים – האם נהג מונית רשאי להוציא חשבונית לתייר בשיעור מע"מ אפס?

סעיף 8 לעיל עוסק בשירותים נוספים שקבע שר האוצר הניתנים כשירות נלווה ללינה של תייר אשר בגיינם יחול שיעור מע"מ אפס.
*השכרת רכב פרטי לתייר לנהיגה 
*הסעת סיור של תייר ברכב או באוטובוס וכן ארוחות לתייר בידי המסיע.

פירוש המילים הסעת סיור אינו חד משמעי.
רשות המיסים מתנה החלת מע"מ בשיעור אפס בקיומם של מספר תנאים:
א.השירות ניתן לתייר כהגדרותו בחוק
ב.לתייר הוצאה חשבונית שבה צוין השירות שניתן לו ומחירו.
ג.על פי תקנה 12(א)(3) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו 1976, נדרש שבחשבונית שהוצאה לתייר יצוין מספר הרישוי של הרכב ובהסעות סיור גם 
את שם הנהג של הרכב.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם