ניכוי מס במקור

ניכוי במקור הוא תשלום המס של הנישום על ידי מי שמשלם או אחראי לתשלום סכומים שהם הכנסת הנישום.

דוגמאות לניכוי מס במקור:

  1. הבנק מנכה מס במקור על מכירת ניירות ערך ועל דיבידנד שהתקבל, לבעל חשבון המנהל תיק ניירות ערך . 
  2. מעסיק מנכה מס במקור מהמשכורת של  העובד ומעביר את המס ישירות לרשות המיסים כמס הכנסה. 
  3. לקוח מנכה מס במקור לספק מהתשלום שהוא חייב לו.

סעיפים 162 – 173 לפקודת מס הכנסה עוסקים בחובת הניכוי במקור.
לפני שהינך משלם תשלום כלשהו לספק , עליך לוודא מה ניכוי המס שלו במקור , האחוז שיש לו , הוא הסכום שעליך להעביר "בשמו" של הספק שלך, אל רשויות המס.

חשוב מאוד לבדוק את ניכוי המס לפני שמשלמים תשלום כלשהו.

אם לא תעביר את אחוז ניכוי המס במקור למס ההכנסה – יוכלו הרשויות שלא להכיר לך בהוצאה זו. סכומים שנוכו במקור מההכנסה נחשבים תשלום על חשבון המס בידי הנישום.

למעשה, ניכוי מס במקור הנו מקדמת מס, שנועדה לצמצם במידה רבה את אחוז ההשתמטות מחובת הדיווח והתשלום למס הכנסה על הכנסות העסק שלך.

כיצד אחוז ניכוי המס במקור נקבע לי ?

אחוז הניכוי נקבע על פי ההכנסה הצפויה שלך ולכן אם מס הכנסה צופה שהכנסותיך יהיו גדולות, הוא יקבע לך אחוז ניכוי מס במקור גבוה. בנוסף  מס הכנסה בוחן פרמטרים נוספים שעל פיהם הוא קובע את אחוז הניכוי מס במקור.

לדוגמה במידה והחברה חדשה ואינה מוכרת למס הכנסה, למרות שגובה ההכנסות הצפויות נמוך, יקבע שיעור ניכוי מס במקור גבוה. אך לאחר מספר שנים בעקבות דיווחים בזמן והגשת דוחות למס הכנסה ולמרות שההכנסות גדלו, החברה מקבלת פטור מניכוי מס במקור.

במידה ואין לך אישור על ניכוי מס במקור, על הגורם המשלם לנכות את הסכום המקסימלי הקבוע על פי תחומי העיסוק השונים במשק, ולרוב עד 30% מההכנסות.

תוכל למצוא פירוט על שיעור ניכוי המס במקור העדכני , באתר מס הכנסה.

את חובת הניכוי מס במקור יש לחלק לניכוי מס במקור משירותים ונכסים וניכוי מס במקור על פי תקנה ספציפית כגון: שכר סופרים, שכר דירקטורים, שירותי הובלה, שכר דירה עמלות ביטוח ועוד. לגבי תשלומים בגין תקנה ספציפית תחול חובת ניכוי במקור על פי התקנה הספציפית ולא על פי שירותים ונכסים.

חובת ניכוי מס במקור משירותים ונכסים?

א. המשלמים אשר חייבים בניכוי מס במקור ללא קשר לגובה המחזור בעסקם:
1. המדינה, גופים שדינם כדין המדינה (כגון: רשות מקומית, בנק ישראל, ביטוח לאומי וכ..)
2.מוסד כספי על פי חוק מע"מ
3.בית חולים,מוסדות השכלה גבוהה.
4.חברות עם זכיונות לנפט מחצבים חשמל מים ועריכת הגרלות או הימורים.

ב.המשלמים אשר חייבים בניכוי מס במקור 
1.חברה (לרבות אגודה שיתופית או חברות בנות שלה) שמחזור עסקיהן ביחד, של  חברת האם וחברות הבנות או של כל אחת מהן לחוד, עלה על הסכום הנקוב בתוספת (חברה מיליונרית- מעל כ5,300,000 ש"ח)
מחזור-סכום מכירות כולל מע"מ
2.נישום החייב בניהול מערכת חשבונות כפולה, על פי הוראות ניהול ספרים ולא לפי חוק החברות.
3.שותפות שאחד או יותר מהשותפים בה הוא חבר בני אדם החייב בניכוי במקור מתשלומים בעד שירותים ונכסים.

*תשלומים בעד שירותים או נכסים ששוויים אינו עולה על 4,920 ש"ח (לפני מע"מ) נכון לשנת 2015 לא חייבים בניכוי מס במקור.

טופס בקשה לפטור ניכוי מס במקור

ניכוי בתשלום דמי שכירות

תקנות  מס הכנסה מ1998 קובועת כי שוכר המשלם למשכיר דמי שכירות ינכה מתשלום זה מס בשיעור של 35%. כל שוכר מחוייב לנכות מס מתשלום דמי השכירות וזה ללא קשר להיקף מחזורו או פעילות העסק שלו.

אי ניכוי מס מתשלום השכירות לא יאפשר לשוכר לדרוש את ההוצאה בניכוי!

במידה והמשכיר ממציא לשוכר אישור מאושר על ידי פקיד שומה על פטור\הקטנה מניכוי מס במקור אזי השוכר ראשי לנכות למשכיר בהתאם לאישור שהמציא לו. בעל עסק שמתכוון לשכור מקום לעסקו והולך להעביר תשלום עבור השכירות למשכיר יהיה חייב לוודא מה אחוז הניכוי במקור של המשכיר ולפעול בהתאם.

דיווחים לרשויות 
השוכר יהיה חייב בפתיחת תיק ניכוים ובדיווח על התשלום בגין השכירות והמס שניכה וזה עד ה15 לחודש עבור התשלום בגין החודש שחלף.
הדיווח לניכוים יתבצע בפנקס הניכוים בטופס 102 סוג ניכוי 067 (תשלומים שלא משכר) ויש לשלם את המס שנוכה לרשות המיסים. בנוסף יש לדווח עד ל30 באפריל של השנה העוקבת בטופס 856 ריכוז שנתי על תשלומים ועל ניכוי במקור מספקים.

על השוכר לנהל כרטיס תשלומי דמי שכירות לפי טופס 0851 שנקרא גם טופס 801 שבו ירשם סוג התשלום,פרטי המשלם , פרטי מקבל התשלום, סה"כ תשלומים ששולמו כולל מע"מ,סה"כ מס הכנסה שנוכה, סה"כ מע"מ ששולם למס הכנסה וכן פרטים על התשלומים וניכוי מס הכנסה.

כל מנכה חייב לתת לידי מי שנוכה ממנו מס אישור על הניכוי ואישור שנתי, שבו מפורט הסכום ששולם והסכום שנוכה במקור. השוכר ירשום בספח השיק המשולם למשכיר את סך התשלום, שיעור הניכוי במקור, סכום הניכוי במקור, סכום התשלום נטו. אישור שנתי למשכיר על הניכוי במקור יעשה בטופס 0857 שנקרא גם טופס 806. אישור זה יש להנפיק גם כאשר לא נוכה מס מהתשלום.

הניכוי במקור בגין תשלומי השכירות יהיה על הסכום כולל המע"מ והחשבונית שתתקבל עבור התשלום צריכה לכלול את הסכום לפני הניכוי מס במקור. בקבלה שמתקבלת  צריך להיות פירוט של הסכום לפני הניכוי , הניכוי במקור, הסכום נטו. סכום הקבלה וסכום החשבונית יהיו שווים.

מועד ניכוי המס במקור הינו ברגע ששילמנו ואם זה בשיק דחוי אז ברגע מסירת השיק, יש לבדוק את קיום הפטור במועד התשלום בכל פעם שמשלמים, באתר מס הכנסה.

המשכיר יכול לקזז מניכוי המס במקור שניכוי לו את תשלום המקדמות החודשיות \דו חודשיות שהוא חייב לשלם למס הכנסה. תנאי הכרחי לניכוי כאמור הינו קיום אישור רשמי על הניכוי במקור.
במידה והניכוי במקור בחודש מסוים עולה על סכום המקדמה החודשית, הנישום זכאי להפחית את יתרת הניכוי במקור מסכום המקדמות בחודשים הבאים. יש לציין שניכוי המס במקור אינו פוטר את המשכיר מדיווח על ההכנסה.

קרא עוד : מיסוי הכנסות משכר דירה ניכוי מס במקור ויקפדיה.
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) תשל"ז 1977
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים), תשל"ז 1977

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם