ניכוי מס תשומות סעיף 38(א) לחוק מס ערך מוסף

מס תשומות ניתן לניכוי אך ורק לרכישות לצורכי העסק, ובלבד שברשותך חשבונית מס מקורית שהוצא על שמך. לא ניתן לנכות מס תשומות בגין הוצאות טרום עסקיות  אלא אם כן יוכח כי התשומות נרכשו במהלך הקמת העסק ושימשו לצורך הקמתו בלבד וקיבלת אישור מנהל.
 
מבחינים בין שני סוגים של תשומות :
1. תשומות על רכוש קבוע– ניכוי מע"מ התשומות על מבנה וציוד הקבע של העסק שאינם מיועדים למכירה במסגרת הפעילות הרגילה של העסק. בדיווח למע"מ יש לציין בנפרד את התשומות על הרכוש הקבוע.
 2. תשומות על רכישות שוטפות לצורכי העסק-ניכוי תשומות על קניית מלאי והוצאות לשירותים המשמשים לצורכי העסק.

ניכוי מס תשומות על רכישת רכב לצורכי העסק:
 
האם על רכישת רכב פרטי ניתן לנכות את מס התשומות ?
 סעיף 1 לתקנות מס ערך מוסף -מגדיר כי "יראו כשימוש לצורך עצמי גם שימוש לצרכי עסק בנכסי העסק, כמפורט להלן:
 (1) שימוש לצרכי העסק ברכב פרטי. "
דהיינו רכב פרטי שמשמש גם לצרכי העסק לא יהיה ניתן לנכות את מס התשומות בגינו.
אולם קיימים עיסוקים שלגביהם אפשר לנכות את מס התשומות על רכישת הרכב הפרטי כל עוד הרכב משמש אך ורק לצורכי העסק.
עיסוקים לדוגמה:
1.עסק למכירת רכבים.
2.מורי נהיגה-רכב המשמש ללימוד נהיגה.
3.עסק להסעת נוסעים.
4.עסק לטיולי שטח.
 
האם על רכישת רכב מסחרי ניתן לנכות את מס התשומות ?
 כן, ניתן לנכות את מס התשומות על רכישת רכב מסחרי העונה להגדרת רכב מסחרי שמשקלו עולה על 3,500 ק"ג המשמש לצרכי העסק.
 —————————————————————————————————————
 ניכוי מס תשומות כאשר ההוצאה היא מעורבת (הוצאה שחלקה היא לצרכי העסק וחלקה לשימוש פרטי) תקנה 18 לתקנות מע"מ קובעת מבחן עיקר השימוש כך שבמידה ועיקר השימוש בנכס או בשירות הוא לצורכי העסק, רשאי העוסק לנכות שני שלישים ממס התשומות. במידה ועיקר השימוש בנכס או בשירות הוא שלא לצרכי העסק ראשי העוסק לנכות רבע ממס התשומות.
 במידה וניתן להוכיח שיעור אחר ניתן לנכותו.
  
להלן רשימה של הוצאות מעורבות :
1.הוצאות משרדיות – ניכוי מלוא מס התשומות.
2.הוצאות שוטפות בגין רכב– תיקונים,חניה,הוצאות דלק, מבחן עיקר השימוש.
יש לציין כי ביטוחי רכב אגרות רישוי רכב לא ניתן לנכות את מס התשומות מכיוון שלא מדובר בחשבונית מס.
3.תקשורת- הוצאות טלפון בעסק, אינטרנט בעסק-ניכוי מלוא מס התשומות.
4.טלפון נייד,אינטרנט בבית המגורים המשמש גם לעסק, טלפון בבית המגורים המשמש גם לעסק, -מבחן עיקר השימוש.
5.כיבודים בעסק– ניכוי מלוא מס התשומות.
6.ארוחות במסעדות של תושב ישראל– מס תשומות לא ניתן לניכוי.
7. ארוחות במסעדות של לקוחות מחו"ל- ניכוי מלוא מס התשומות.
8. הוצאות ארוחות לעובדים-מס התשומות לא ניתן לניכוי.
9. הוצאות השתלמות כנסים ופעילויות לעובדים – מס התשומות לא ניתן לניכוי.
10.נסיעות לעבודה של עובדים—מס התשומות לא ניתן לניכוי.
11.נסיעה במונית, ברכבת, באוטובוס- ניכוי מלוא מס התשומות.
11.ביגוד שיכול לשמש את העובד אחרי שעות העבודה– מס התשומות לא ניתן בניכוי.
12.הוצאות הנהלת חשבונות, הוצאות יעוץ מס-ניכוי מלוא מס התשומות.

החזר מס תשומות:
דוח להחזר מס תשומות – הינו דוח התקופתי בו סכום מס התשומות עודף על סכום המע"מ שהעוסק חייב בו על עסקאותיו בתקופת הדוח.
 
איפה מגישים דוח להחזר מע"מ?
 מקרים בהם נגיש דוח להחזר במשרדי מע"מ איזורי בלבד!
1. במידה וסכום ההחזר גבוה מהסכום הקובע -סך של 18,787 ש"ח יש להגיש את הדוח להחזר במשרד מע"מ אזורי.
2. במידה ואתה עוסק חדש (טרם חלפה שנה מהפעילות העסקית) במהלך 3 חודשי הדיווח הראשונים מיום הרישום בכל סכום להחזר על העוסק לצרף את כל חשבוניות המס וכן טופס 875 טופס ריכוז רשימוני יבוא, המהווים את הבסיס לדוח ההחזר.
3. עוסק הסוגר את עסקו בכל סכום להחזר יגיש את הדוח במשרד מע"מ האיזורי בלבד.
 את הדוח להחזר יש להגיש במשרד האיזורי בו העוסק רשום. ניתן להגיש את הדוח להחזר באמצעות מייצג המקושר לשע"מ (בשאילתת הזנה 835A)
בכל סכום להחזר וזאת רק אם הדוח, ישודר ישירות דרך מערכת המחשב ויפורטו בו כל פרטי החשבוניות שהוא כולל.
 
מקרים בהם נגיש דוח להחזר בבנק הדואר או בכל בנק מסחרי אחר:
במידה וסכום ההחזר נמוך מהסכום הקובע סך של 18,787 ש"ח ניתן לקבל את ההחזר בבנק הדואר או בכל בנק מסחרי אחר.
 
במקרים הבאים יש לצרף לדוח להחזר את המסמכים הבאים :
1. ברכישת רכב, מונית, אוטובוס, ציוד הנדסי, כלי שייט, או טייס – יש לצרף רשיון מהרשות המוסמכת.
2. ברכישת נכס מקרקעין -יש לצרף חוזה רכישה, אישור על תשלום מס רכישה,
ברכישת נכס מקרקעין שהוא קרקע פנויה, ידרוש הממונה או המטפל מטעמו, בנוסף על האמור לעיל גם את המסמכים הבאים:
א. אישור מהרשות המקומית לגבי יעוד הקרקע.
ב. היתרי בניה או אישור על הגשת תב"ע לרשות המקומית.
 
עיכוב החזרי מע"מ :
 1. אם התגלו ליקוים בדוח ההחזר, המטפל בדוח יפעל בשתי הדרכים הבאות:
א. יעכב את הבקשה להחזר תוך הודעה לעוסק עד להשלמת הפרטים והבהרות נוספות.
ב. יעביר את הטיפול למחלקת ביקורת חשבונות.
  
תוך כמה זמן מתקבל החזר הכסף בגין מע"מ תשומות ?
 לפי סעיף 39 (א) לחוק יש לסיים את כל הבדיקות ולבצע את ההחזר עד 30 יום ממועד הגשת הדוח, למעט במקרים הבאים:
 
א. בדיקת המנהל את פנקסיו של העוסק כדי לבדוק אם זכאי להחזר- במקרה זה ההחזר יהיה תוך 90 יום ממועד קבלת הדוח.
ב. נפתחה חקירה בחשד לעבירה על החוק – במקרה זה ההחזר יהיה תוך 180 יום ממועד קבלת הדוח.
ג.במידה ובמהלך התקופה האמורה בסעיף ב' הוגש כתב אישום נגד העוסק תוחזר יתרת הסכום להחזרלאחר ניכוי כל סכום שהעוסק חייב בותוך 30 ימים מיום שניתן פס"ד סופי.
 
מועדי דיווח החזרי מע"מ
 יש להגיש בין ה1 ל15 לחודש בין אם זה מוגש בבנק או במשרד מע"מ איזורי או דרך מערכת השע"מ. החזר עודף מס תשומות המגיע לעוסק עפ"י החוקיבוצע רק ע"י זיכוי חשבון הבנק של העוסק. ללא פרטי חשבון בנק לא יבוצע החזר.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם