סירוב מנהל מע"מ לפתוח תיק לעוסק

28.04.2018

סעיף 52 לחוק מע"מ מסדיר את חובת הרישום החלה על עוסק, מלכר ומוסד כספי במועד בדרך שנקבעו.

להלן נוסח הסעיף:
 

52.  (א)  עוסק, מלכ"ר ומוסד כספי חייבים ברישום, במועד ובדרך שנקבעו.

 (ב)  אדם שהוכיח, להנחת דעתו של המנהל, שהוא מקים עסק, רשאי להירשם כעוסק ומשנרשם דינו לכל דבר וענין כדין עוסק.
(ג)   המנהל רשאי שלא לרשום עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי, אם יש לו יסוד סביר לחשוש שהוא יעסוק בפעולות בלתי חוקיות.
(ד)  המנהל רשאי לדרוש ערובות להנחת דעתו מאדם המבקש להירשם כעוסק, כמלכ"ר או כמוסד כספי, לפי הענין, כתנאי לרישומו כאמור, אם הורשע אותו אדם בחמש השנים שלפני המועד שבו הגיש בקשה לרישום לפי סעיף זה בפסק דין חלוט בעבירה לפי סעיפים 117(א)(3), (5) או (6), ולא שילם את חוב המס נושא כתב האישום, או שהורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי סעיף 117(ב); לענין סעיף קטן זה – "אדם" – לרבות חבר בני אדם שמנהל פעיל בו, בעל מניה מהותי בו או שותף בו, הורשע בעבירה כאמור; "בעל מניה מהותי" – כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999.

על פי לשון הסעיף רשאי מנהל מע"מ שלא לרשום עוסק אם הניח כי יש יסוד סביר כי העוסק יעסוק בפעילות בלתי חוקית. בנוסף למנהל מע"מ יש סמכות לדרוש ערובה כתנאי לרישום עוסק וזה במקרה והעוסק או בעל מניות מהותי בחברה  או שותף בה בחמש שנים אחרונות לא שילם את חוב המס בגין כתב האישום.

מע"מ מסרב לפתוח תיק לחברה שעוסקת בנקיון, מה עושים?
משרדנו מטפל במקרים שבהם סורב עוסק ברישום במע"מ לאחר שהמציא את המסמכים המתאימים. חוק חופש העיסוק הינו חוק יסוד וכל סירוב מצד מנהל מע"מ לרשום עוסק שלא כדין הינה בבחינת פגיעה בחופש העיסוק.

על העוסק לדעת!!! כי על פי החוק מנהל מע"מ רשאי לא לרשום עוסק במידה ויש חשש לפעילות פלילית. במקרים רבים בנסיון לרשום עוסק בתחומים מסוימים, נקיון, בניין, כוח אדם, ידרוש מנהל מע"מ מהעוסק הוכחות רבות לצורך הוכחת קיום עסק ממשי ואי חשד לפלילים.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם