סירוב מנהל מע"מ לפתוח תיק לעוסק

28.04.2018

סעיף 52 לחוק מע"מ מסדיר את חובת הרישום החלה על עוסק, מלכר ומוסד כספי במועד בדרך שנקבעו.

להלן נוסח הסעיף:

52. (א) עוסק, מלכ"ר ומוסד כספי חייבים ברישום, במועד ובדרך שנקבעו.

(ב) אדם שהוכיח, להנחת דעתו של המנהל, שהוא מקים עסק, רשאי להירשם כעוסק ומשנרשם דינו לכל דבר וענין כדין עוסק.
(ג) המנהל רשאי שלא לרשום עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי, אם יש לו יסוד סביר לחשוש שהוא יעסוק בפעולות בלתי חוקיות.
(ד) המנהל רשאי לדרוש ערובות להנחת דעתו מאדם המבקש להירשם כעוסק, כמלכ"ר או כמוסד כספי, לפי הענין, כתנאי לרישומו כאמור, אם הורשע אותו אדם בחמש השנים שלפני המועד שבו הגיש בקשה לרישום לפי סעיף זה בפסק דין חלוט בעבירה לפי סעיפים 117(א)(3), (5) או (6), ולא שילם את חוב המס נושא כתב האישום, או שהורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי סעיף 117(ב); לענין סעיף קטן זה – "אדם" – לרבות חבר בני אדם שמנהל פעיל בו, בעל מניה מהותי בו או שותף בו, הורשע בעבירה כאמור; "בעל מניה מהותי" – כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999.

על פי לשון הסעיף רשאי מנהל מע"מ שלא לרשום עוסק אם הניח כי יש יסוד סביר כי העוסק יעסוק בפעילות בלתי חוקית. בנוסף למנהל מע"מ יש סמכות לדרוש ערובה כתנאי לרישום עוסק וזה במקרה והעוסק או בעל מניות מהותי בחברה או שותף בה בחמש שנים אחרונות לא שילם את חוב המס בגין כתב האישום.

מע"מ מסרב לפתוח תיק לחברה שעוסקת בנקיון, מה עושים?
משרדנו מטפל במקרים שבהם סורב עוסק ברישום במע"מ לאחר שהמציא את המסמכים המתאימים. חוק חופש העיסוק הינו חוק יסוד וכל סירוב מצד מנהל מע"מ לרשום עוסק שלא כדין הינה בבחינת פגיעה בחופש העיסוק.

על העוסק לדעת!!! כי על פי החוק מנהל מע"מ רשאי לא לרשום עוסק במידה ויש חשש לפעילות פלילית. במקרים רבים בנסיון לרשום עוסק בתחומים מסוימים, נקיון, בניין, כוח אדם, ידרוש מנהל מע"מ מהעוסק הוכחות רבות לצורך הוכחת קיום עסק ממשי ואי חשד לפלילים.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp