עוסק מורשה שאלות ותשובות

1.עד איזה תאריך צריך לדווח מע"מ?
יש לדווח מע"מ עד ה-15 לחודש ולמדווחים באינטרנט ניתן לדווח עד ה-19 לחודש. הדיווח הינו בגין החודשיים שחלפו. כלומר דיווח בגין חודשים ינואר ופברואר יבוצע עד ה15 לחודש מרץ.

תוכל לקרוא עוד בהרחבהמדריך לעוסק המורשה

2.כל כמה זמן מחוייבים לדווח מע"מ?
יש לדווח מע"מ כל חודשיים או כל חודש על פי מה שנקבע לך ברשות המיסים.

3.מאיזה מחזור מדווחים מע"מ חד חודשי?
על פי סעיף 67 א(2) לחוק מס ערך מוסף לעניין תקופת הדיווח לגבי עוסק אשר מחזור עסקאותיו אינו עולה על 1,500,000 שקלים חדשים תהיה חודשיים. כלומר מי שעובר מחזור של 1,500,000 ש"ח בשנה מחוייב בדיווח מע"מ חד חודשי.

4.מה גובה הקנס על איחור בדיווח מע"מ?
במידה ואיחרת בדיווח דוח מע"מ תקופתי יוטל עליך קנס על איחור בהגשת הדוח.
על כל שבועים או חלק ממנו יוטל קנס של 217 ש"ח. על פי סעיף 94 לחוק.

5.האם נותן שירות יכול לעבוד עם קופה רושמת? האם תלוש הקופה הרושמת יחשב כחשבונית מס?
על פי תקנה 9א' פלט קופה רושמת שהוציא עוסק יחשב כחשבונית מס במקרה של שירות שגובה המע"מ בחשבונית אינו עולה על 265 ש"ח.

6.מה הסנקציה בגין אי ניהול ספרים כדין ?האם מוטל קנס בגין אי ניהול ספרים כדין?
על פי סעיף 95 (א) לחוק מס ערך מוסף התשל"ו 1975 יוטל קנס על אי ניהול ספרים כדין.
במידה ולא ניהלת פנקסי חשבונות או רשומות כפי שנקבע או שניהלת תוך סטיה מהותית מהוראות החוק, רשאי המנהל להטיל קנס של 1% מסך כל מחיר עסקאותיו. ולא פחות מ320 ש"ח.

7.האם ניתן להשתמש בהעתק חשבונית מס לצורכי קיזוז מע"מ? כלומר האם ניתן לדרוש תשומות בגין העתק חשבונית ולא מקור החשבונית ?
כן, ניתן להשתמש לצורך קיזוז מע"מ בהעתק חשבונית גם אם לא צויין על העתק החשבונית נאמן למקור. יש להוכיח כי קיזוז המע"מ אכן נעשה בעסקה אמיתית. סעיף 38 (א) "עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין או ברשימון יבוא או במסמך אחר שאישר לענין זה המנהל, ובלבד שרשימון היבוא או המסמך האחר נושא את שמו של העוסק כבעל הטובין ושהניכוי ייעשה בתוך ששה חדשים מיום הוצאת החשבונית, הרשימון או המסמך" סעיף 38 מחייב הוצאת חשבונית כדין ואינו עוסק במסמך מקור או העתק.
חובה שהמסמך האחר או רשימון היבוא יצא על שם העוסק אשר דורש את ניכוי המע"מ.
החשבונית אינה חייבת להיות ברשות המנכה אך חובה שההוצאה הוצאה כדין כלומר בוצעה עסקה ממשית. לענין מסמך אחר- העתק צילום של חשבונית המקור או עותק של אותה חשבונית שנשלח אל העוסק בפקס כך שברור שהוצאה אל העוסק הדורש בקיזוז ההוצאה.

8.איך ניתן לדווח מע"מ דרך האינטרנט?
מע"מ מדווחים כל חודש או כל חודשיים, ניתן לבצע את הדיווח ולשלם באמצעות האינטרנט. יש להכנס לקישור דיווח ותשלום מע"מ להזין מספר תיק עוסק: כלומר תעודת הזהות שלך
שם משתמש וסיסמא. את הסיסמא ושם המשתמש מקבלים בחיוג לרשות המיסים בטלפון 4954*
לאחר שתזין את שם המשתמש והסיסמא שקיבלת תצטרך להזין סיסמא חדשה ואז תוכל לבצע את דיווח המע"מ. לאחר הדיווח תופנה לאמצעי התשלום, הפקת שובר ותשלום בדואר או תשלום בכרטיס אשראי או העברה בנקאית.

9.איך מכינים דוח דיווח תקופתי למע"מ בשוטף?
כפי שנכתב לעיל דוח מע"מ מוגש אחת לחודש או אחת לחודשיים. 
יש לאסוף את כל חשבוניות ההכנסות שלנו ואת כל חשבוניות ההוצאות ולהזין בתוכנת הנהלת חשבונות והתוכנה תפיק לנו דוח למע"מ. הפעולה שהתוכנה עושה היא חילוץ רכיב המע"מ מחשבוניות ההכנסות וחשבוניות ההוצאות שהיו לנו בחודשיים שבגינם אנחנו מדווחיים.
בגין חשבוניות ההכנסות נרשום מע"מ עסקאות ובגין חשבוניות ההוצאות נרשום מע"מ תשומות. 
קיזוז בין מע"מ עסקאות לבין מע"מ תשומות יתן את המע"מ לשלם או לקבל בגין תקופת הדיווח האמורה. במידה ומע"מ התשומות (ההוצאות) הינו גבוה יותר ממע"מ העסקאות (הכנסות) תקבלו החזר ממע"מ ובמידה ומע"מ העסקאות יהיה גבוה יותר ממע"מ התשומות תשלמו למע"מ בגין ההפרש.

10.האם ניתן לשלם את הדוח התקופתי של המע"מ במזומן? איך ניתן לשלם את המע"מ בדוח התקופתי?
יש לערוך דוח מע"מ בהתאם לפנקס שנשלח אליכם הביתה ולשלם את דוח המע"מ באחד מסניפי הדואר או הבנקים. ניתן לשלם דוח מע"מ תקופתי בסניפי הדואר או בסניפי הבנק במזומן או בשיק בלבד. אם ברצונך לשלם את דוח המע"מ התקופתי בכרטיס אשראי תוכל לבצע זאת באמצעות האינטרנט בקישור הבא "דיווח ותשלום מע"מ תקופתי"

11.כמה ביטוח לאומי משלם עוסק מורשה?
לעניין ביטוח לאומי אין הבחנה בין עוסק מורשה לבין עוסק פטור.
בביטוח לאומי אתה נקרא מבוטח. ביטוח לאומי רואה אותך כעצמאי לצורכי ביטוח לאומי  במידה ואתה עונה על אחת משלושה תנאים: 
*מי שעוסק בעסקו לפחות 20 שעות בשבוע בממוצע.
*מי שהכנסתו החודשית הממוצעת מהעסק שלו עולה על 50% מהשכר הממוצע.
*מי שעוסק בעסקו לפחות 12 שעות בשבוע בממוצע והכנסתו החודשית מהעסק שלו עולה על 15% מהשכר הממוצע.
במידה ואתה לא עונה על אחת משלושת התנאים הנ"ל לא תשלם ביטוח לאומי כעצמאי.

12.מהם שיעורי ביטוח לאומי לעצמאי?
בשנת 2017 עודכנו שיעורי הביטוח הלאומי לעצמאים.
להלן שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מההכנסה: ​

 עד הכנסה של 5,804 ש"ח בחודש! מעל הכנסה של 5,804 ש"ח ועד תקרה מירבית של 43,240 ש"ח בחודש!
דמי ביטוח לאומי2.87%12.83%
דמי ביטוח בריאות3.1%5%
סך הכל 5.97%17.83%
 

13.האם ניתן לקזז מע"מ על פי חשבוניות של עוסק הרשום ברשות הפלשתינאית?
במידה וקיבלת חשבוניות מעוסק הרשום ברשות הפלסטינאית תצטרך לדווח על זה בדיווח מיוחד בדוח התקופתי. החשבוניות שבגינם אתה דורש את הקיזוז יהיו במסמך מיוחד ותוקף הניכוי יהיה 6 חודשים. ניתן לקזז את המע"מ בגין חשבוניות אלה אך יש למלא טופס 878 שהינו דוח ריכוז חשבוניות מס על רכישת טובין וקבלת שירותים שנתקבלו מעוסקים הרשומים בשטחי עזה ויריחו או באיזור יהודה ושומרון.
שים לב יש למלא את הטופס עם מקור והעתק , המקור ישלח בדואר רשום ליחידת קמר"פ ת.ד 15278 אשדוד וההעתק ישאר בידי העוסק וישמש כאסמכתא להגשת הדוח. בנוסף כמובן שיש להכליל גם בדוח התקופתי למע"מ את חשבוניות הרשות הפלסטינאית.
שים לב כי בערור בחברת ימכא השקעות(7000) בע"מ נדחה דרישה לקיזוז חשבוניות רשות פלסטינאית בגלל שלא הוגש טופס 878. למרות הצהרה של החברה כי נשלח הטופס ליחידת קמר"פ. לכן חשוב ביותר לשלוח את הטופס במכתב רשום ולשמור את האסמכתא 

14.מה זה ניכוי במקור? איך ממלאים חשבונית כאשר מנכים לי במקור?
תוכל לקרוא בהרחבה מה זה ניכוי מס במקור בקישור זה. יש למלא את החשבונית כרגיל כלומר סכום החשבונית יצא בסכום ללא התחשבות בניכוי המס במקור. הקבלה תצא כך שיש פירוט של רכיב ניכוי מס במקור בצרוף הסכום ללא הניכוי כך שבסופו של דבר סכום החשבונית והקבלה שווים.
שים לב ניכוי מס במקור הינו כולל רכיב המע"מ בחשבונית. יש לנכות במקור ברגע התשלום כלומר אם קיבלנו שיק ברגע מסירת השיק יש לנכות במקור גם אם השיק דחוי. לא כולם חייבים בניכוי מס במקור, זה תלוי בסוג התשלום או בתנאים נוספים, קרא עוד כאן.

15.האם אפשר לפרוס את תשלום המע"מ ? האם אפשר לשלם את המע"מ בתשלומים?
עסקים רבים שעובדים עם חברות גדולות מקבלים שיקים דחוים, בעבור העבודה שביצעו מנפיקים ללקוח חשבונית ואז נוצר מצב בסוף החודש שצריך להעביר תשלום מע"מ למרות שעדין הכסף  בפועל לא התקבל מהלקוח. לעיתים מדובר בסכומים גבוהים לתשלום המע"מ ונוצר קושי מהותי אצל בעל העסק לשלם את המע"מ.
למרות תיקון 42 לחוק מע"מ המאפשר לבעלי עסקים קטנים להוציא חשבוניות במועד התקבול בפועל (כסף בבנק) , המציאות שונה וחברות גדולות מסרבות למסור שיק בעבור העבודה אם לא התקבל חשבונית.
איך ניתן לבקש פריסה של תשלומי מע"מ- יש להגיע פיסית למשרדי מע"מ עם תדפיס בנק של שבועים אחרונים ולהוכיח שאין כסף בבנק לתשלום המע"מ. יש למלא טופס פריסת מע"מ – בטופס יש לבקש אישור לפריסת תשלומים  בגין דוחות תקופתים ולתאר את הסיבה לפריסה.
יש להגיע עם פנקס שיקים בלבד.

16.האם אפשר לעבור מעוסק פטור למורשה?
עוסק פטור הוא עוסק אשר צופה מחזור הכנסות נמוך על פי תקרה שנקבעה בחוק. בשנת 2017 נקבע תקרת הכנסות לעוסק פטור בסך של 98 אלף ש"ח.
תוכל לקרוא בהרחבה במדריך לעוסק הפטור. נניח לשם הדוגמה שנרשמנו לראשונה במע"מ כעוסק פטור ומאוחר יותר במהלך השנה החלטנו שאנחנו רוצים לעבור להיות עוסק מורשה.
המדיניות במע"מ היא שכל עוד לא עברת את תקרת ההכנסות לעוסק פטור לא ירשמו אותך כעוסק מורשה. הדבר שונה מהותית ממצב שמלכתחילה נרשמת במע"מ כעוסק מורשה.
למרות זאת ניתן להגיש בקשה בכתב ולהסביר כי חל שינוי מהותי בפעילות העסק ולמרות שעדין טרם עברת את מחזור ההכנסות לעוסק פטור אתה מבקש להפוך להיות עוסק מורשה. 
למשרדנו הנסיון בטיפול במעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה.

17.האם אפשר לעבור מעוסק מורשה לעוסק פטור ?
עקרונית כן, תוכל לקרוא בהרחבה מעוסק מורשה לעוסק פטור

18.באיזה מקרים ניתן להוציא חשבונית בחיוב מע"מ אפס?מה זה אומר חשבונית מע"מ אפס?
תוכל לקרוא בהרחבה על המקרים להוצאת חשבונית בשיעור מע"מ אפס

19.חיוב במע"מ אפס על ייצוא טובין בסכומים קטנים ובתדירות גבוהה?
במידה וואתה מבצע סחר אלקטרוני ומוכר מוצרים לחו"ל ומעוניין להנות משיעור אפס בגין המכירות לתושבי חוץ בחו"ל תצטרך לבצע את הפעולות הבאות:
יש להגיש רשימון חודשי מרוכז הכולל את כל העסקאות שבוצעו בחודש החולף.
על מנת להגיש את הבקשה לרשימון ייצוא מרוכז יש לעמוד בתנאים הבאים:
א. רישום במע"מ כעוסק מורשה וביצוע מכירות במשך 3 חודשים לפחות בטרם הגשת הבקשה לאישור הגשת רשימון ייצוא מרוכז.
ב. יצואן המבצע מכירות בסכומים ובתדירות כמפורט בהמשך.

התנאים לרשימון ייצוא מרוכז:
א. ערך משלוח בודד לא יעלה על 250$
ב.תדירות משלוחים ממוצעת של 10 משלוחים בחודש.
ג.ייצוא קבוע של טובין.
ד.הרשימון ייצוא המרוכז ייצא בגין כל המשלוחים באותו חודש שחלף ואסור שהערך הכולל של כל המשלוחים באותו רשימון מרכז אינו עולה על 10 אלף דולר.
ה.אם יש חודשים שעברת את הערך הכולל של 10 אלף דולר ברשימון ייצוא המרכז,  יש להגיש רשימון ייצוא נוסף.
ו. יש לקבל אישור מראש לפיו ניתן לפעול על פי הנחיות אלו.

20.איך מגישים בקשה לרשימון ייצוא מרכז?
א. יש להגיש את הבקשה לרשימון ייצוא מרכז לבית המכס.
ב.יש להגיש את הבקשה בטופס אישור רשימון ייצוא מרוכז יש לצרף מסמכים רלוונטים.
ג. בית המכס יעביר את הבקשה למנהל תחום בכיר ייצוא וכללי מקור בהנהלת המכס ורק הוא יחליט אם לאשר את הבקשה.

לכמה זמן מתקבל אישור להגשת רשימון ייצוא מרכז? האישור יהיה בתוקף למשך שנה ולגבי אותו טובין המיוצא.ניתן להגיש בקשה לחידוש אישור כחודשים לפני מועד פקיעת האישור.

מסמכים לצירוף רשימון ייצוא מרכז: 
א. אישור מדויק של כל המשלוחים הכלולים ברשימון המרוכז. במידה ואתה מייצא באמצעות דואר יש לצרף את כל טפסי ההצרה למכס של המשלוחים המאשרים את ייצוא הטובין.
ב. חשבוניות שהוצאו בגין הייצוא שיכללו את כל הפרטים שיש להכיל בחשבונית.
ג.תעודות משלוח לגבי משלוחים שבוצעו באותו חודש.
ד.יש לשדר את רשימון הייצוא המרכז למערכת המכס.
ה. רשימון יוגש תוך 5 ימים מתום החודש לגביו מוגש הרשימון.

21.האם ניתן לדרוש מע"מ על הוצאות שהיו בהקמת העסק לפני הרישום בפועל בתחנת מע"מ?
קרא בהרחבה על דרישת מע"מ בגין הוצאות שהיו טרם הרישום במע"מ

22.כמה מע"מ ניתן לדרוש בגין הוצאות שוטפות ברכב בעסק? 
על פי תקנה 18 לתקנות מס ערך מוסף, במידה ועיקר השימוש הינו עסקי יותר ניכוי מס התשומות בשיעור של 2/3, במידה ועיקר השימוש פרטי יותר ניכוי מס התשומות בשיעור של 1/4.
שימו לב- במידה ואתם עובדים כשכירים ובנוסף עובדים כעצמאים, והכנסתכם ממשכורת גבוה מהכנסתכם מעסק תוכלו לדרוש ניכוי של 1/4 ברכיב המע"מ בגין הוצאות הרכב. הסיבה לכך שעיקר השימוש של הרכב הינו לא בעסק.

23.האם ניתן לדרוש מע"מ ברכישת רכב?
על פי תקנה 14 לתקנות מס ערך מוסף, מס שהוטל על מכירת רכב פרטי לעוסק או על ייבוא רכב בידי עוסק לא יהיה ניתן לניכוי.

במידה וחלים המקרים הבאים ניתן לדרוש מע"מ בגין הרכישה או הייבוא: 

1. ייבוא או רכישה נעשה בידי עוסק שעיקר עסקו מכירת רכב לרבות רכב פרטי משומש
2. במידה ונרכש רכב בידי עוסק בשימוש לאחד מאלה: 
-לימוד נהיגה בבית ספר לנהיגה
-להשכרת רכב בידי מי שעסקו השכרת רכב
-להסעת נוסעים במהלך העסק, בידי מי שעסקו הסעת נוסעים
-לסיורים וטיולי שטח מי שעסקו ארגון סיורים או טיולים.

24.רכישת רכב מסחרי מעל 3.5 טון דרישת מע"מ?רכב עבודה
על פי תקנות מס הכנסה רכב מוגדר כך: רכב- אופנוע שסיווגו  L3  , רכב שסיווגו  M1  ורכב שסיווגו  N1  , כמשמעותם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, למעט רכב עבודה כמשמעותו בפקודת התעבורה ולמעט רכב תפעולי, בין שבבעלותו של הנישום ובין שלא בבעלותו, ובלבד שמשקלו הכולל המותר פחות מ-3,5000 ק"ג;

רכב שמעל 3.5 טון אינו עונה להגדרת רכב על פי תקנות מס הכנסה ועל כן כל ההוצאה תותר בניכוי לצורכי מס הכנסה.

לענין מע"מ- ברכישת רכב עבודה מסחרי מעל 3.5 טון ניתן לדרוש מע"מ בגין הרכישה, גם רכב משומש שהתקבל בעבורו חשבונית ניתן לדרוש את המע"מ בגין הרכישה.

25.כמה מע"מ ניתן להכיר בהוצאות רכב תפעולי בחברה?
רכב תפעולי מוגדר בתקנות מס הכנסה כך: 
רכב שהתקיים בו, להנחת דעתו של פקיד השומה אחד מאלה:
(1) הרכב הוא רכב ביטחון כהגדרתו בתקנות התעבורה המשמש בפעילות מבצעית או ביטחונית בלבד.
(2) הרכב לא הועמד לרשות עובד כלשהו של המעביד, הוא משמש רק לצורכי המעביד או בעל משלח היד או העסק לפי העניין, מקום העיסוק של המעביד, של בעל משלח היד או של בעל העסק, לפי העניין – אינו בבית מגוריו ובתום שעות העבודה הרכב אינו יוצא מחוץ למקום העיסוק.

תקנה 18 לתקנות מע"מ, מס תשמות יהא ניתן לניכוי בשיעור יחסי שהוא כיחס השימוש לצרכי העסק לכלל השימוש.
במידה ועיקר השימוש הוא לצרכי העסק רשאי העוסק לנכות 2/3 ממס התשומות.
במידה ועיקר השימוש פרטי רשאי העוסק לנכות 1/4 ממס התשומות.
יש לציין את ערעור על רד הנדסה מעליות מול מע"מ תל אביב 1, המערערת טענה כי רכבי העבודה הטנדרים הינם רכבי כוננות וכי אין שימוש מעורב בטנדרים
וכל שימושם הוא למתן שירות בלבד ולכן הם דורשים לאשר ניכוי תשומות בשיעור של 100%.
בית המשפט בנסיבות הענין לא קיבל את טענת המערערת כי השימוש ברכבים הינו 100% עסקי אך כן אפשר לתבוע חלק יחסי של שימוש עיקרי בנכס לצורכי העסק בשיעור של 90%. 

26.כמה מע"מ ניתן לדרוש בהוצאות רכב ליסינג? 
השכרת רכב פרטי בליסינג תפעולי- במידה וחשבונית מופרדת לרכיב השכרה ורכיב תחזוקה. בגין רכיב ההשכרה לא ניתן לדרוש מע"מ ובגין רכיב התחזוקה ניתן לדרוש מע"מ.המע"מ יהיה בקיזוז 2/3 או 1/4 על פי השימוש. בנוגע לתשלומים בגין אגרת רישוי, ביטוח חובה וביטוח מקיף כאשר הרכב איננו מבוטח בחברת ביטוח אלא חברת הליסינג היא אשר מספקת את שירותי הביטוח הרי שהוצאות אלה יחשבו כחלק כולל ממחיר עסקת השכרת הרכב עליו יחול מע"מ, מס אשר לא ניתן לקיזוז כמס תשומות בידי השוכר עפ"י הוראות תקנה 14 לתקנות.

27.האם יש חובה להוציא חשבונית עסקה?האם עוסק פטור חייב להוציא חשבונית עסקה?
על פי סעיף 45 לחוק מע"מ – עוסק חייב להוציא לקונה חשבונית עסקה על כל עסקה או חלק מעסקה גם אם הם פטורים ממס.

28.מתי יש להוציא חשבונית מס?
מועד החיוב במס משתנה בהתאם לסיווגה של העסקה כעסקת מכר, עסקת שירות או עסקה אחרת.
ממועד חיוב המס נגזר מועד הוצאת החשבונית בגין העסקה. 
מועד החיוב במס- במכר טובין, 
על פי סעיף 22 לחוק מע"מ במכר טובין חל החיוב במס עם מסירתם לקונה, במידה ונמסרו הטובין חלקים חלקים- חל החיוב על כל חלק שנמסר.

על אף האמור – במידה ובעסקה של מכר טובין בידי אחד מאלה, יחול החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל:
א. עוסק שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 2 מיליון ש"ח.
ב. עוסק שחלק עליו חובה בניהול ספרים על פי חלק 2(ג) תוספת א' להוראות מס הכנסה ניהול פנקסי חשבונות התשל"ג 1973.

-חלק 2(ג) תוספת א' להוראות מס הכנסה ניהול פנקסי חשבונות- יצרן שמחזור עסקו עולה על 2,150,000 אך אינו עולה על 3,800,000 ש"ח, או שמחזור עסקו פחות מ2,150,000 ש"ח אך בעסקו יותר מ6 מועסקים ולא יותר מ17 מועסקים.

מועד חיוב המס בשירות– על פי סעיף 24 לחוק מע"מ בשירות חל החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל.
מועד החיוב במס בייבוא- על פי סעיף 26 לחוק מע"מ
א. בייבוא טובין למעט טובין בסעיף ב חל החיוב במס עם פדייתם מרשות המכס.
ב. ביבוא טובין בלתי מוחשים וביבוא עתונים, כתבי עת ודברי דפוס אחרים המיובאים בדואר, חל החיוב במס עם רכישת מטבע החוץ אצל המוסד הכספי לשם תשלום בעד רכישתם,או העברתו של מטבע החוץ למוכר, לפי המוקדם, ואם לא נרכש או הועבר מטבע חוץ כאמור- עם מתן התמורה. 

על פי סעיף 46 לחוק מע"מ – מועד הוצאת החשבונית
א-חשבונית תוצא תוך 14 יום ממועד החיוב במס.
ב-היתה העסקה פטורה ממס, תוצא חשבונית במועד שבו היה צריך להוציאה לפי סעיף א אילו היתה חייבת במס.
קרא עוד בחוזר מע"מ בגין מועד החיוב במס

29.מתי מוציאים חשבונית מס זיכוי?
סעיף 23א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-197, עוסק בנוהל תיקון חשבונית.
בוטלה עיסקה כולה או חלקה או שונו תנאיה, או נתגלתה טעות בחשבונית, או שונה סכום החשבונית מסיבה כלשהיא, יש לנהוג כך:

1.במידה וטרם יצא מקור החשבונית מרשות הנישום וטרם דווח עליה בדוח התקופתי, תבוטל החשבונית על ידי ציון המלה מבוטל  על גבי המקור וההעתקים
והצמדת המקור להעתקים.
2. יצא מקור החשבונית מרשות הנישום יש לפעול לפי אחת מאלה:
א. יש לתקן בהתאם את סכום החשבונית שתוצא לאחר מכן לאותו לקוח על ידי רישום אחרי סכום החשבונית:
*סכום החיוב או הזיכוי 
*מספר החשבונית שאליה מתיחס התיקון
*הסיבה לשינוי הסכום
*הסכום המתוקן
3. אם תוך תקופת הדיווח לפי חוק מע"מ לא נערכה ללקוח חשבונית נוספת , רשאי הנישום להוציא הודעת זיכוי.
4.במידה ויצא חשבונית זיכוי יש לקבל מהלקוח אישור קבלת הודעת זיכוי בחתימה על העתק שנשאר במערכת הנהלת החשבונות של הנישום.

 יש לשלוח ללקוח הודעה בדואר רשום עם אישור מסירה במידה וסכום המע"מ בחשבונית הזיכוי עולה על 1400 שח יש לצרף את אישור המסירה להעתק הודעת הזיכוי שנשאר במערכת החשבונות של הנישום. ניתן לשלוח גם הודעת זיכוי בפקס ולשמור אישור שפקס נתקבל.

30.איך מוציאים חשבונית זיכוי? האם צריך להדפיס פנקס נוסף לחשבונית זיכוי?
לא צריך להדפיס פנקס חשבוניות נוסף לחשבוניות זיכוי וניתן להשתמש באותו פנקס של חשבוניות מס. יש להוסיף על גבי מסמך חשבונית המס שאנו רוצים להוציא חשבונית זיכוי את המילים חשבונית זיכוי.

31.חשבונית עצמית, מה זה ? מתי מוציאים חשבונית עצמית?
חשבונית עצמית נועדה לדווח על עסקה, כך שמקבל השירות יהיה חייב במע"מ במקום נותן השירות. מקרה נפוץ לחשבונית עצמית הוא מקרה שאדם משכיר חנות לעוסק ששוכר חנות.
למשכיר אין תיק בעוסק במע"מ כך שאינו יכול להוציא חשבונית בעבור ההשכרה.
במקום זה השוכר מוציא חשבונית עצמית על שמו ומדווח על הוצאת השכירות במקום המשכיר. 

לדוגמה: 
משה שוכר חנות מאבי, המשכיר אבי ללא תיק במע"מ, לכן על משה להוציא חשבונית עצמית המופנית למשה כשבהערות נרשום בגין שכירות מאבי.(ירשם הכנסה) בפעולה זו דיווחנו על מחזור עסקאות.- בשביל המשכיר כעת נוציא חשבונית הוצאה כולל המע"מ על כל הסכום. בשני הפעולות בסה"כ נרשם 0 אבל כן דיווחנו על העסקה. פעולה נוספת הינה רישום הוצאה בלבד ללא רכיב מע"מ.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם