עוסק פטור ביטוח לאומי

בנוסף לפתיחת עוסק פטור במשרדי מע"מ ובנוסף להודעה על פתיחת עסק למס הכנסה יש לדווח באופן מידי על פתיחת עסק כעצמאי לביטוח לאומי.

חשיבות עדכון עיסוקך בביטוח לאומי הינו קריטי מבחינה ביטוחית שבמידה וחלילה תפצע בעסקך ולא עדכנת את הביטוח הלאומי שהנך עצמאי, לא תהיה זכאי לדמי פגיעה בעבודה ואף לקצבת נכות עקב הפציעה.

איך פותחים עוסק פטור בביטוח לאומי ?

העובד העצמאי חייב על-פי החוק לשלם את דמי הביטוח בעד עצמו 
גובה תשלום מבוטח עצמאי  נקבע על פי: 
1. אם מלאו לו 18 ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה מעבודה
2.הכנסות המבוטח. 

 האם עוסק פטור צריך לשלם דמי ביטוח לאומי?
ביטוח לאומי מגדיר שלושה תנאים שבמידה ואתה עונה על אחד מהם אתה מוגדר כעצמאי לצורכי ביטוח לאומי ואז תצטרך לשלם דמי ביטוח לאומי בעבור ההכנסה שלך מעסקך.

1. מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
2. מי שהכנסותו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50 אחוז מהשכר הממוצע.
3. מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15 אחוז מהשכר הממוצע.
עצמאי אשר אינו עונה לאחד מהתנאים הנ"ל הינו עצמאי שאינו עונה להגדרת עצמאי לצורכי ביטוח לאומי  ולענין חובת התשלום והזכאות לקצבאות יחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה.
במידה והכנסתך שלא מעבודה קטנה מ25% מהשכר הממוצע במשק תהיה פטור בגין הכנסה זו מדמי ביטוח לאומי.
השכר הממוצע הינו בסך של 10,550 ש"ח (מעודכן ל1.1.2021
(25% משכר ממוצע הינו סך של 2,637 ש"ח)

שיעורי ביטוח לאומי על הכנסה שלא מעבודה (הכנסה פסיבית)

כמה ביטוח לאומי משלם עוסק פטור?
במידה ואתה עונה על אחד מהתנאים שהוזכרו למעלה תצטרך לשלם ביטוח לאומי בעבור הכנסתך כעצמאי.

להלן שיעורי ביטוח לאומי לעצמאי מעל גיל 18 ושטרם הגיע לגיל פרישה:( שיעורי ביטוח לאומי לשנת 2021)

 מחלק מההכנסה שעד 60%
מהשכר הממוצע
שיעור מופחת של 6,331 ש"ח
מחלק ההכנסה שמעל 60%
מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח 
(שיעור מלא) 44,020 ש"ח *
דמי ביטוח לאומי2.87%12.83%
דמי ביטוח בריאות3.10%5%
סך הכל5.97%17.83%

 

 

 


עצמאי ללא הכנסה או שהכנסתו נמוכה מהסכום המינימלי ישלם דמי ביטוח כאילו  היתה הכנסתו הסכום המינמלי:

הכנסה מינימלית שווה ל25% מן השכר הממוצע לחודש – 2,637 ש"ח 

קיבלתי חיוב מביטוח לאומי אבל אני עוסק פטור, למה חייבו אותי בביטוח לאומי?
גם אם קיבלתם חיוב מביטוח לאומי ניתן לבטל את החיוב במקרים מאוד מסוימים. הרבה פעמים כתוצאה מדוח שנתי שהתקבל בביטוח הלאומי, נוצר לכם חיוב ובהתאם נוצר חיוב לשנה העוקבת. 
למרות שבשנה העוקבת אין לכם כלל פעילות, או פעילות פחותה, ביטוח לאומי הוציא לכם חיוב.
במקרה זה ניתן להתעמת עם הביטוח הלאומי ולבטל את החיובים החודשים. מקרה זה משתנה ותלוי במועד שאתם מבקשים את התיקון הרטרואקטיבי.

עיסוקים מעורבים :

כמה ביטוח לאומי משלם עובד שכיר שהוא גם עוסק פטור? עובד עצמאי
מצב 1: עובד שכיר שהוא גם עוסק פטור אך אינו עונה להגדרת עצמאי לצורכי ביטוח לאומי.
ההכנסה שלך כעצמאי תחשב כהכנסה שאינה מעבודה במצב זה בעבור ההכנסה שלך כעוסק פטור הנחשבת להכנסה שאינה מעבודה- לא תשלם ביטוח לאומי עד לגובה של 25% מהשכר הממוצע במשק.
מי שעובד כשכיר ויש לו הכנסות שלא מעבודה – כגון הכנסות של  עצמאי שאינו עונה להגדרת עצמאי לצורכי ביטוח לאומי ישלם דמי ביטוח לאומי על שכרו מעבודה עד גובה מקסימום ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח.
ההכנסה שאינה מעבודה תחוייב בדמי ביטוח לאומי עד לגובה ההכנסה המרבית לאחר הפחתה של 25% מהשכר הממוצע לאחר שנקלחה בחשבון ההכנסה שלך כעובד שכיר.

מצב 2: עובד שכיר שהוא גם עוסק פטור ועונה להגדרת עצמאי לצורכי ביטוח לאומי.
במצב זה תלקח בחשבון הכנסתך כשכיר לצורך חישוב החיוב בדמי ביטוח לאומי ולמעשה ההכנסה שלך כעצמאי תחוייב בשיעורי ביטוח לאומי לאחר שנלקח בחשבון הכנסתך כשכיר, כך שבגין הכנסתך כשכיר אתה כבר נהנה משיעור מופחת בביטוח לאומי ולכן הכנסתך מהעסק תחוייב בשיעור המלא של 17.83%.

כמה ביטוח לאומי משלם עוסק פטור שאין לו הכנסות נוספות וגם אינו עונה להגדרת עצמאי לצורכי ביטוח לאומי?
במקרה זה אתה נחשב לצורכי ביטוח לאומי כבעל הכנסה שאינה מעבודה כלומר אם ההכנסה שלך מהעסק אינה עולה על 25% מהשכר הממוצע במשק לא תשלם בעבור הכנסה זו ביטוח לאומי ובכל מקרה תשלם את הסכום המינמלי שמחושב כך :
הבסיס לתשלום ביטוח לאומי הוא 15% מהשכר הממוצע סך 1,582 ש"ח החל מ1.1.21
שיעור דמי הביטוח הלאומי מהבסיס הוא 4.61% וערכו 73 ש"ח
תשלום מזערי לביטוח בריאות לחודש הוא 104 ש"ח כך שסה"כ דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לחודש יהיה בסך של 177 ש"ח החל מ1.1.21.
במידה ואתה סטודנט יש לעדכן את הביטוח הלאומי וכך תחוייב בשיעורי ביטוח לאומי נמוכים משיעורי הביטוח הלאומי כמי שאינו עובד.
סטודנט מחוייב בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעור המינימום:
דמי ביטוח לאומי בסך של 24 ש"ח (החל מ1.1.21) 
דמי ביטוח בריאות בסך של 104 ש"ח (החל ב1.1.21) 
סה"כ דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לחודש בסך של  128ש"ח.

כמה ביטוח לאומי משלם עובד שכיר שהוא גם עוסק פטור (עצמאי)  וגם יש לו הכנסות שאינן מעבודה?
 הוא מוגדר כעובד שכיר וכן עונה לתנאים כעובד עצמאי לצורכי ביטוח לאומי וכן יש לו הכנסה שלא מעבודה.

מה זה הכנסה שלא מעבודה?
למשל משכירות נכס מסחרי או מריבית על השקעות. (דמי שכירות דירה למגורים אינה חייבת בדמי ביטוח לאומי 
  (דמי שכירות דירת מגורים ביטוח לאומי )

כמה דמי ביטוח לאומי ישלם?
כעובד שכיר יחויב לשלם דמי ביטוח על פי השכר שלו ועד לגובה ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח לאומי בסך של 44,020 ש"ח.
כעובד עצמאי יחויב לשלם דמי ביטוח לאומי לפי הכנסתו עד לגובה ההכנסה המקסימלית לתשלום דמי ביטוח לאומי לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעובד שכיר.
ההכנסות שאינן מעבודה חייבות בתשלום דמי ביטוח לאומי עד גובה ההכנסה המרבית לאחר הפחתת 25% מהשכר הממוצע ולאחר שנלקחה בחשבון ההכנסה כעובד שכיר וכעובד עצמאי.

כמה ביטוח לאומי משלם עובד שכיר וגם עובד עצמאי ומקבל פנסיה?עוסק פטור
עובד שכיר ישלם ביטוח לאומי על שכרו עד גובה מקסימום הכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח.
עובד עצמאי יחוייב על הכנסתו עד לגובה ההכנסה המקסימלית לאחר שנלקח בחשבון ההכנסה שלו כעובד שכיר.
ההכנסה מפנסיה תחויב כך:
במידה וההכנסה כעובד שכיר וכעובד עצמאי עולות על ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח לאומי לא ישלם המבוטח דמי ביטוח בעבור ההכנסה שלו מפנסיה.
במידה וההכנסה שלו כעובד  שכיר וכעובד עצמאי אינה עולה על ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח לאומי יחויב המבוטח בגין ההכנסה מפנסיה לאחר שנלקח בחשבון ההכנסות שלו מעבודתו כשכיר וכעצמאי.

כמה ביטוח לאומי משלם עובד עצמאי ובעל הכנסה שאינה מעבודה?
כעובד עצמאי יחויב בדמי ביטוח לאומי על ההכנסה שלו עד גובה הכנסה מרבית במידה וההכנסה כעצמאי עולה על הכנסה מרבית לא ישלם דמי ביטוח בגין ההכנסה הנוספת.
במידה וההכנסה כעצמאי אינה עולה על הכנסה מרבית ישלם  בגין ההכנסה הנוספת עד גובה תקרה מרבית לתשלום דמי ביטוח לאומי (44,020 ש"ח) וזה לאחר הפחתת 25% מהשכר הממוצע במשק ולאחר שנלקח בחשבון ההכנסה כעובד עצמאי.

שיעורי ביטוח לאומי בגין הכנסות שאינן מעבודה: על הכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע – 9.61%  על הכנסה שמעל ל60% מהשכר הממוצע – 12%

מדוע חשוב להקפיד לשלם את דמי ביטוח לאומי במועד?
על פי החוק פיגור בתשלום דמי הביטוח גורר אחריו הצמדה וקנסות ואף עלול לגרום להקטנת קצבה לכן חשוב שתקפיד לשלם את דמי הביטוח במועד.

קרא עוד : במדריך ביטוח לאומי לעצמאי, הכולל דוגמאות חישוביות למבוטחים בעלי עיסוקים מעורבים.

לקבלת חבילת שירות לעוסק פטור , רואה חשבון י.טולדנו 073-254-9512

אין לראות במדריך זה כיעוץ מקצועי או מתן חוות דעת אלא הוא מהווה למסירת מידע בלבד. 

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם