FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

  פירוט ​שיעורי המס על הכנסה ממשכורת חודשית ושנתית על הכנסה מיגיעה אישית מינואר 2018.
 
מדרגת שיעור המס  הכנסה חודשית  סכום מדרגות הכנסה שנתית 
10% עד 6,240  74,880
14% מ 6,241 ועד 8,950 מ 74,881 ועד 107,400
20% מ 8,951 ועד 14,360 מ 107,401 ועד 172,320
31% מ 14,361 ועד 19,960 מ 172,321 ועד 239,520
35% מ 19,961 ועד 41,530 מ 239,521 ועד 498,360
47% על כל שקל נוסף על כל שקל נוסף

מס נוסף על הכנסות גבוהות

על פי סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 641,880 ש"ח ( 53,490 ש"ח לחודש ) 

יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל בשיעור של 3%.

קרא עוד:    מס יסף - דיווח על הכנסות גבוהות.


 
 
מהי הכנסה מיגיעה אישית-?

הכנסה מיגיעה אישית-מוגדרת בפקודת מס הכנסה בסעיף 1.
למעשה מדובר על הכנסה מעסק או משלח יד של אדם הנובעת ממעורבות פעילה וממשית שלו ביצירתה. שונה הדבר כאשר מדובר על הכנסות פאסיביות כמו דמי שכירות ריבית ודיבידנד.
פה יש לציין שלפי סעיף 1 בפקודת מס הכנסה, דמי שכירות יכולים להיות מסווגים כהכנסה מיגיעה אישית וזה כאשר במשך 10 שנים לפחות שקדמו להשכרה שימש הנכס בידי המשכיר להפקת הכנסה מיגיעה אישית, מעסק או ממשלח יד.

המס משולם החל מהשקל הראשון שאנחנו מרוויחים אך לכל תושב במדינה ישראל מגיע נקודות זיכוי מהמס על פי מצבו האישי.

שווי נקודת זיכוי לשנת 2,592 ש"ח. (שווי נקודת זיכוי לחודש 216 ש"ח) 

מדרגות מס לשנת 2018 על הכנסות מיגיעה אישית- משכר עבודה או מעסק  

 
מדרגת המס הכנסה חודשית שלא מיגיעה אישית מדרגה שנתית להכנסה שאינה מיגיעה אישית
31%
19,960

עד 239,520 ש"ח
35%
מ 41,530-19,961 ש"ח

מ 496,920-239,521 ש"ח
47%
על כל שקל נוסף

מכל שקל נוסף

תגיות : נקודות זיכוי מעודכן לשנת 2018 בעקבות עדכון חקיקת נטו משפחה 

מדרגות מס ויקפדיה  , רואה חשבון 
 

מדרגות מס לשנת 2018 על הכנסות שאינן מיגיעה אישית-הכנסה פסיבית

מדרגות מס להכנסות מנכס מסחרי לשנת 2018